12.10.2001 Vedlegg - Brev til Kredittilsynet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Kredittilsynet
Postboks 100 Bryn
0611 OSLO

Deres ref

Vår ref

Dato

1999/07079

98/9411 FM KSj

30.07.2001

Det vises til Kredittilsynets brev 24. januar 2000, brev fra Finansdepartementet til OBOS 26. juni 2000 samt øvrig korrespondanse i saken. Det vises også til at departementet i brev til OBOS 30. april 2001 forlenget fristen for etablering av sikringsordning for OBOS til 1. september 2001.

1.
Finansdepartementet har, i samsvar med Kredittilsynets vurdering, funnet at en sikringsordning basert på en sikkerhetsstillelse fra en annen finansinstitusjon antakelig ikke vil oppfylle kravene i innskuddsgarantidirektivet. Finansdepartementet slutter seg videre til Kredittilsynets vurdering om at OBOS, for å tilfredsstille direktivets krav til sikringsordning bør bli medlem i en av bankenes sikringsordninger.

Finansdepartementet anser det mest naturlig at OBOS bør bli medlem av Sparebankenes sikringsfond. Vi ber om Kredittilsynets eventuelle merknader til dette.

2.
Kreditttilsynet bes om å utarbeide utkast til endring av forskrift 28. august 1961 nr. 1 om boligbyggelags adgang til å motta og forvalte sparemidler fra andelseierne (boligbyggelagsforskriften), slik at det åpnes for at den andel av midlene i Boligbyggelagenes Sikringsfond som er skutt inn av OBOS kan overføres til det nye sikringsfondet.

Med hilsen

Erling G. Rikheim e.f.
avdelingsdirektør

Kari Sjørholt
rådgiver

Vedlegg

Gjenpart: OBOS

VEDLEGG