12.12.2002 Forskrift

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Fastsatt av Finans- og tolldepartementet dd mm 200X med hjemmel i lov 12 juni 1981 nr. 52 om verdipapirfond § 2-3 annet ledd.

§ 1. Virkeområde

Forskriften gjelder for forvaltningsselskap for verdipapirfond som nevnt i verdipapirfondloven § 2-1 første ledd og angir hvilke krav som stilles til startkapital og ansvarlig kapital, samt hvordan beregningen skal skje i forhold til de lovmessige minstekrav. Videre stiller den ytterligere krav om ansvarlig kapital for forvaltningsselskapet.

§ 2. Minstekrav til startkapital

Forvaltningsselskap for verdipapirfond skal før virksomheten igangsettes ha en startkapital på minst et beløp i norske kroner som svarer til 125.000 euro. Som startkapital regnes innbetalt aksjekapital, overkursfond og annen egenkapital.

§ 3. Krav til ansvarlig kapital

Den ansvarlige kapitalen kan ikke i noe tilfelle være lavere enn det beløp som følger av § 2. Dersom forvaltningskapitalen i norske kroner overstiger 250.000.000 euro er det i tillegg krav om ytterligere ansvarlig kapital på 0,02 % av det beløp i norske kroner som overstiger 250.000.000 euro. Samlet kapitalkrav er begrenset oppad til et beløp i norske kroner som svarer til 10.000.000 euro.

Forvaltningskapitalen defineres som andelsverdien til verdipapirfondene under forvaltning, herunder andelsverdien til verdipapirfond hvor forvaltningen av fondet er utkontraktert til andre foretak.

Ansvarlig kapital beregnes etter reglene i forskrift 1 juni 1990 nr. 435 om beregning av ansvarlig kapital for finansinstitusjoner, oppgjørssentraler og verdipapirforetak.

§ 4. Krav til ansvarlig kapital målt etter faste kostnader.

Forvaltningsselskap skal uten hensyn til størrelsen på kapitalkravet etter § 3 ha en ansvarlig kapital som minst svarer til en fjerdedel av dets faste kostnader i det foregående år. Kredittilsynet kan tilpasse dette kravet dersom det skjer en vesentlig endring i forvaltnings­selskapets virksomhet i forhold til det foregående år. Dersom forvaltnings­selskapet har utøvd sin virksomhet i mindre enn ett år skal kravet til ansvarlig kapital tilsvare fjerdedelen av beløpet for faste kostnader fastsatt i budsjettet.

§ 5. Manglende oppfyllelse av krav til ansvarlig kapital

For foretak som ikke oppfyller minstekravet til ansvarlig kapital kan Kredittilsynet i særlige tilfeller og for en begrenset tidsperiode samtykke i at et forvaltningsselskap kan ha lavere ansvarlig kapital enn fastsatt i § 2 for å rette opp forholdet eller avslutte virksomheten.

§ 6. Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft straks.