12.12.2002 Forskriftsutkast om beregning av og krav til startkapital og ansvarlig kapital for forvaltningsselskap for verdipapirfond

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Finansdepartementet
Postboks 8008 Dep
0030 Oslo

Saksbehandler:

Tone Aarland

Dir.linje:

22 93 98 16

Vår ref.:

Arkivnr.:

Deres ref.:

Dato:

2002/09682

401

12.11.2002

Kredittilsynet viser til brev datert 20 juni 2002 hvor Kredittilsynet opplyser at det i løpet av høsten vil fremlegge forslag til forskrift om beregning og ytterligere krav til ansvarlig kapital for forvaltningsselskap for verdipapirfond.

Vedlagt oversendes utkast til forskrift, jf. lov av 12 juni 1981 nr. 52 om verdipapirfond § 2-3 annet ledd.

Kredittilsynet vurderer det slik at vedlagte utkast ivaretar de krav som stilles til startkapital og ansvarlig kapital for forvaltningsselskaper i UCITS direktivet ved endringsdirektiv 2001/107/EC.

Eystein Kleven

Tone Aarland

Vedlegg