12.12.2002 Notat

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

HØRINGSNOTAT
Kredittilsynet, 11 november 2002

1. Innledning

Etter verdipapirfondloven (lov av 12 juni 1981 nr 54) § 2-3 skal forvaltningselskap ha en ansvarlig kapital som er forsvarlig utfra virksomhetens art og omfang. Forvaltningsselskap skal ved oppstart og til enhver tid ha en ansvarlig kapital på et beløp i norske kroner som minst tilsvarer 125.000 euro. Videre heter det at departementet kan gi nærmere regler for hva som skal anses som ansvarlig kapital, samt stille ytterligere krav om ansvarlig kapital.

I direktiv 2001/107/EC (endringsdirektivet) er det foretatt en del endringer av UCITS-direktivet. I artikkel 5a stilles det krav om startkapital og ytterligere ansvarlig kapital for forvaltningsselskap for verdipapirfond. Videre stilles det krav til hvordan disse skal beregnes. I artikkel 5d nr. 1 gis det regler om at medlemslandene skal påse at forvaltningsselskapene løpende oppfyller kapitalkravet, men at medlemslandene likevel kan tillate at et forvaltningsselskap i særlige tilfeller ikke oppfyller kravet for en begrenset periode slik at virksomheten kan avvikles eller forholdet rettes opp.

I brev til Finansdepartementet datert 20 juni 2002 om forslag til endringer i lov om verdipapirfond som følge av råds- og parlamentsdirektiv 2001/107 har Kredittilsynet påpekt at minstekapitalkravet og kravet til forsvarlig ansvarlig kapital er implementert i § 2-3, samt at forpliktelsen til å følge opp kravet løpende fremgår uttrykkelig av bestemmelsen.

Kredittilsynet påpeker videre i brevet at endringene i UCITS-direktivet når det gjelder krav til ytterligere ansvarlig kapital innebærer at det må gis nærmere regler om krav til slik kapital. I tillegg må det gis regler for hvordan den ansvarlige kapitalen skal beregnes. Ettersom departementet har forskriftshjemmel til å gi nærmere regler for hva som skal anses som ansvarlig kapital og samt stille ytterligere krav til ansvarlig kapital i § 2-3 har Kredittilsynet lagt til grunn at slike nærmere regler kan gis i forskrift med hjemmel i § 2-3. Kredittilsynet opplyser i brevet at det vil legge frem forslag til forskrift i løpet av høsten.

Forslaget som følger som vedlegg til dette notatet implementerer bestemmelsene i endringsdirektivets artikkel 5a og 5d nr. 1.

2. Bakgrunn

Hvorfor stilles det krav om ansvarlig kapital
I endringsdirektivet begrunnes behovet for oppstartskapital og ytterligere anvarlig kapital med at man må sikre at forvaltningsselskapet vil være i stand til å oppfylle forpliktelsene som oppstår som følge av dets aktiviteter og for å sikre forvaltningsselskapets stabilitet. I Ot.prp. nr. 98 om lov om endringer i lov 12 juni 1981 nr. 52 om verdipapirfond mv er det påpekt at en evt. konkurs i forvaltningsselskaper ikke vil ramme andelseierne direkte i form av tap av kapital, men en konkurs kan medføre betydelige ulemper for andelseierne og svekke den generelle tilliten til dette markedet. Bl.a pekes det på at innløsningsretten vil kunne suspenderes ved konkurs samt at andelseierne ikke kan påvirke forvaltningsselskapets tiltak i en situasjon med svikt i egenkapitalen. Tilsynet har videre lagt vekt på hensynet til operasjonell risiko, f.eks faren for erstatningsansvar i forbindelse med utvist uaktsomhet ved forvaltningen.

Hva er nytt i forhold til bestemmelsen i vpfl. §2-3
I verdipapirfondloven er det som nevnt allerede fastsatt krav til ansvarlig kapital ved oppstart og drift, mens de nye kravene som følger av endringsdirektivet vil fremgå av forskriften. I forskriften stilles det krav til hvordan startkapitalen og den ansvarlige kapitalen skal beregnes. Det stilles krav til ytterligere ansvarlig kapital når forvaltningskapitalen overstiger et beløp i norske kroner som tilsvarer 250.000.000 euro. Videre stilles krav om at den ansvarlige kapitalen ikke kan være lavere enn 25 % av fjorårets faste kostnader og det foreslås at myndighetene kan samtykke i at et forvaltningsselskap i særlige tilfelle og for en begrenset periode kan ha lavere ansvarlig kapital enn minstekravet på et beløp i norske kroner som svarer til 125.000 euro for å rette opp forholdet eller avslutte virksomheten.

Startkapital
Endringsdirektivet stiller krav om at startkapitalen skal bestå av kapital som nevnt i nr. 1) og 2) i artikkel 34 (2.) i direktiv 2000/12/EC. Dette tilsvarer kapital som er nevnt i forskrift om startkapital for verdipapirforetak § 1 annet ledd, jf. regnskapsloven § 6-2 C og omfatter aksjekapital, overkursfond og annen egenkapital. Det kan derfor foreslås at forskrift om startkapital § 1 annet ledd skal gjelde ved beregningen av startkapital for forvaltningsselskap. Det er imidlertid kun valgt å benytte tilsvarende ordlyd som i forskrift om startkapital for verdipapirforetak § 1 annet ledd.

I direktiv 2000/12/EC i artikkel 34(2) nr. 2 er det imidlertid lagt til at medlemsstatene kan tillate at delårsoverskudd inngår før et formelt vedtak er gjort bare når disse overskuddene er kontrollert av personer som ha ansvaret for revisjonen av regnskapet og vedkommende myndigheter finner det godtgjort at beløpet er vurdert i samvar med prinsippene nevnt i direktiv 86/635/EEC og er fratrukket enhver forutsigbar utgift eller dividende.

I forskrift om beregning av ansvarlig kapital for finansinstitusjoner, oppgjørssentraler og verdipapirforetak (beregningsforskrifen) § 3 er det tatt inn tilsvarende tillatelse. Det er derfor et alternativ å fastsette at startkapitalen skal beregnes etter beregningsforskriften § 3 og § 7a.

Anvendelsen av § 7a følger av at det er presisert i beregningsforskriften at et eventuelt underskudd skal trekkes fra i den ansvarlige kapital i sin helhet.

Bruk av ansvarlig lån
I forarbeidene til endringsloven har Kredittilsynet kommentert at det ved utarbeidelsen av en forskrift bør vurderes en vesentlig snevrere adgang til bruk av ansvarlig lån enn det som er praksis når det gjelder verdipapirforetak og kredittinstitusjoner. I Ot.prp. nr. 98 slutter departementet seg til denne vurderingen og uttaler at det ikke er direkte relevant å sammenligne krav om ansvarlig kapital for forvaltningsselskaper for verdipapirfond med kapitalkrav i banker, forsikringsselskaper og verdipapirforetak. Videre uttaler departementet at minstekravet til ansvarlig kapital normalt er høyere i disse institusjonene enn det som foreslås for forvaltningsselskaper. Departementet finner for øvrig at det vil være adgang til å vurdere dette nærmere ved fastsettelsen av en forskrift.

I endringsdirektivet er ansvarlig kapital ved oppstart ”initial capital” definert som den kapital som inngår i nr. 1) og 2) i artikkel 34 (2.) i direktiv 2000/12/EC. Her inngår ikke ansvarlig lån. For å tilfredsstille minstekravet til startkapital på et beløp i norske kroner som svarer til 125.000 euro kan forvaltningsselskapene altså ikke benytte seg av ansvarlig lån.

Det er imidlertid også stilt krav om ytterligere ansvarlig kapital ”additional amount of own funds” når forvaltningskapitalen overstiger 250.000.000 euro. I definisjonen av ”own funds” er det vist til avdeling V, kapittel 2, avsnitt 1 i direktiv 2000/12/EC som er implementert i norsk lovgivning ved forskrift om beregning av ansvarlig kapital for finansinstitusjoner, oppgjørssentraler og verdipapirforetak (beregningsforskriften). Her inngår ansvarlig lån som en del av den ansvarlige kapital. Det er derfor lagt til grunn at forvaltningsselskap for verdipapirfond kan benytte seg av ansvarlig lånekapital i samsvar med beregningsforskriften ved beregning av ansvarlig kapital.

Bruk av garanti
I endringsdirektivet er det også åpnet for at 50 % av den ytterligere ansvarlige kapital kan være i form av en garanti fra en kredittinstitusjon eller forsikringsselskap. Kredittilsynet foreslår at denne bestemmelsen ikke benyttes. Ettersom det er foreslått adgang til å bruke ansvarlig lån for å dekke inntil 50 % av kravet til samlet ansvarlig kapital, antas det at behovet for å benytte seg av en garanti som kun kan dekke inntil 50 % av den ytterligere ansvarlig kapital ikke vil være særlig praktisk. Andre institusjoner som er underlagt krav om ansvarlig kapital har heller ikke mulighet til å benytte slik garanti som her er omtalt.

Hva inngår i forvaltningskapitalen
I endringsdirektivet er det også definert hva som skal anses som forvaltningskapital ( portefolios) ved beregningen av ytterligere ansvarlig kapital. I tillegg til forvaltningskapitalen i fondene som selskapet selv forvalter, skal også forvaltningskapital i fond hvor forvaltningen er utkontraktert til andre foretak inngå. Forvaltningskapital som er delegert til forvaltningsselskapet fra andre forvaltere skal ikke inngå. Ettersom forvaltningsselskap pr. i dag ikke kan forestå forvaltning for andre enn egne fond er det kun den første delen av direktivets definisjon som er inntatt i forskriften her. Men det vil bli nødvending med en tilføyelse når verdipapirfondloven blir endret på dette punkt.

Samtykke til lavere ansvarlig kapital for en begrenset periode
I endringsdirektivet er det åpnet for at de kompetente myndigheter i forvaltningsselskapets hjemland kan samtykke i at et forvaltningsselskap i særlige tilfelle og i en begrenset periode kan ha lavere ansvarlig kapital enn minstekravet. Et slikt samtykke vil i så fall kunne gis av enten Finansdepartementet eller Kredittilsynet.

En lignende bestemmelse er imidlertid gitt for verdipapirforetak i verdipapirhandelloven

§ 8-10 tredje ledd, annet punktum. I bestemmelsen heter det at ”departementet kan i særlige tilfeller og for en tidsbegrenset periode samtykke i at et verdipapirforetak kan ha lavere kapitaldekning enn fastsatt”. I § 8-10 tredje ledd, tredje punktum heter det videre at ”foretak som ikke oppfyller kravene i første ledd annet punktum (krav til 125.000 euro i ansvarlig kapital, vår anmerkning), skal innstille sin virksomhet, med mindre forholdet rettes innen en frist fastsatt av Kredittilsynet.

Hvorvidt det er Kredittilsynet eller Finansdepartementet som skal kunne tillate at et forvaltningsselskap har lavere ansvarlig kapital for en begrenset periode vil derfor kunne avhenge av hvordan bestemmelsen i verdipapirhandelloven tolkes. I forslaget er det lagt til grunn at vphl. § 8-10 tredje ledd, annet punktum omtaler krav til kapitaldekningsprosent som for verdipapirforetak er 8 %, mens tredje punktum omtaler minstekrav til ansvarlig kapital som for verdipapirforetak er beløp i norske kroner som svarer til 730.000 euro eller 125.000 euro. Ettersom forvaltningselskap for verdipapirfond ikke er underlagt krav om kapitaldekningsprosent og kun er underlagt krav om ansvarlig kapitial er det i utkast til forskrift foreslått at samtykke til lavere ansvarlig kapital for en begrenset periode gis av Kredittilsynet.

Det nevnes for øvrig at forvaltningsselskapene etter verdipapirfondloven § 8-2 tredje ledd straks skal gi melding til tilsynsmyndigheten dersom det oppstår risiko for at forvaltningsselskapet ikke vil kunne oppfylle de fastsatte kapitalkrav, eller det inntreffer andre forhold som kan innebære stor risiko knyttet til driften av foretaket.

Overgangsbestemmelser
Når det gjelder bruk av overgangsbestemmelser vises det til merknad gitt til utkastet § 6 i merknader til de enkelte bestemmelsene.

3. Økonomiske og administrative konsekvenser

Forvaltningsselskapene oppfyller allerede i dag de foreslåtte kravene til ansvarlig kapital. Kredittilsynet antar derfor at forslaget ikke vil medføre noen urimelige kostnader for foretakene.

4. Merknader til de enkelte bestemmelser

Til utkastet § 1
Bestemmelsen definerer hvem forskriften gjelder for og angir at forskriften stiller krav til ansvarlig kapital, og hvordan denne skal beregnes.

Til utkastet § 2
Det følger av verdipapirfondloven at forvaltningsselskap skal ha en startkapital på et beløp i norske kroner som svarer til 125.000 euro. Det er foreslått at startkapitalen skal bestå av innbetalt aksjekapital, overkursfond og annen egenkapital.

Til utkastet § 3
Bestemmelsen fastsetter at kravet til ansvarlig kapital ikke kan være lavere enn kravet til startkapital ved oppstart, jf. utkastet § 2. I tillegg stilles det krav om at forvaltningsselskapet må ha ytterligere ansvarlig kapital dersom samlet forvaltningskapital overstiger et beløp i norske kroner som svarer til 250.000.000 euro (pr. i dag ca. 2 mrd kroner). Den ytterligere ansvarlige kapitalen beløper seg til 0,02 % av den forvaltningskapital som overstiger et beløp i norske kroner som svarer til 250.000.000 euro. Imidlertid er det samlede kravet til ansvarlig kapital begrenset oppad til et beløp i norske kroner som svarer til 10.000.000 euro (pr i dag ca 80 mill kroner).

Det er foreslått at andelsverdien til verdipapirfond under forvaltning og andelsverdien av verdipapirfond hvor forvaltningen er utkontraktert til andre foretak defineres som forvaltningsselskapets forvaltningskapital.

Det er foreslått at den ytterligere ansvarlige kapital beregnes etter reglene i beregningsforskriften. Endringsdirektivet krever at den ytterligere ansvarlige kapitalen skal være såkalt ”own funds” som definert i avdeling V, kapittel 2, avsnitt 1 i direktiv 2000/12. Avsnitt 1 er implementert i norsk lovgivning i beregningsforskriften. Den er derfor foreslått gjeldende i sin helhet.

Til utkastet § 4
Endringsdirektivets slår fast at den ansvarlige kapitalen aldri kan være lavere enn kravet som fremgår av vedlegg IV i direktiv 93/6 /EEC (Cad-direktivet). I § 3-1 i forskrift om minstekrav til kapitaldekning for markedsrisiko mv for kredittinstitusjoner og verdipapirforetak er dette vedlegget i Cad-direktivet implementert. Bestemmelsen er derfor foreslått å ha tilnærmet samme ordlyd som § 3-1 tredje ledd Cad-forskriften.

Til utkastet § 5
Det foreslås at Kredittilsynet gis adgang til i særlige tilfeller og for en begrenset periode å samtykke i at et forvaltningsselskap kan ha lavere ansvarlig kapital enn minstekravet. Dette gir forvaltningsselskapene mulighet til å rette opp forholdet eller avvikle forvaltningen av fondene. I endringsdirektivet er det åpnet for en slik adgang for de kompetente myndigheter i forvaltningsselskapets hjemland. Det legges til grunn at forvaltningsselskaper som starter virksomhet med minimumskravet til kapital oppfylt og som pådrar seg underdekning som følge av oppstartingskostnader ikke vil kunne påregne et slikt samtykke fra Kredittilsynet.

Til utkastet § 6
Det foreslås at forskriften trer i kraft straks ved vedtakelsen. Det er ikke foreslått å innføre overgangsbestemmelser da alle forvaltningsselskapene ved utgangen av 3. kvartal 2002 oppfylte kravene til ansvarlig kapital ved drift og at dispensasjon kan gis etter § 5.

Vedlegg: Utkast til forskrift om krav til og beregning av ansvarlig kapital for forvaltningsselskap for verdipapirfond.