12.9.2000 Brev til Kredittilsynet om representantskapet i finansinstitusjoner

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Kredittilsynet
Postboks 100 Bryn
0611 OSLO

Deres ref

Vår ref

Dato

1999/01703

99/1151 FM KTN

12.9.2000

Det vises til Finansdepartementets brev til Kredittilsynet 4. mars 1999 og 5. juni 2000 vedrørende regelverket for representantskapet i finansinstitusjoner. Det vises videre til Kredittilsynets brev til Finansdepartementet 28. juni 1999 og 28. juni 2000, samt øvrig korrespondanse i saken.

Det fremgår av sistnevnte brev at Kredittilsynet antar at det ikke bør fastsettes forskrifter i samsvar med det forskriftsutkast som ble sendt på høring ved departementets brev 30. september 1999. Det fremgår videre at Kredittilsynet vil vurdere om bortfall av bestemmelser om representantskap i aksjelovgivningen kan kompenseres gjennom bestemmelser i selskapenes vedtekter, eventuelt om det er behov for en regulering av enkelte spørsmål i forskrift.

Finansdepartementet tar til etterretning de vurderinger som er gjort i Kredittilsynets brev 28. juni 2000. Departementet vil på det nåværende tidspunkt ikke fastsette forskrift om representantskapets virksomhet. Departementet legger imidlertid til grunn at Kredittilsynet vil komme tilbake med et utkast til forskrift dersom dette er nødvendig.

Med hilsen

Jan Bjørland e.f.
ekspedisjonssjef

Erling G. Rikheim
avdelingsdirektør

Gjenpart:

Finansnæringens Hovedorganisasjon
Finansieringsselskapenes Forening
Sparebankforeningen i Norge

VEDLEGG