14.02.2001 Vedlegg

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Fastsatt av Finansdepartementet XX.XX.XXXX med hjemmel i lov av 19. juni 1997 nr. 79 om verdipapirhandel § 10-1 siste punktum.

§1 Lov av 19. juni 1997 nr. 79 om verdipapirhandel kapittel 10 gjelder tilsvarende for gjenkjøpsavtaler (repoavtaler) med obligasjoner og gjenkjøpsavtaler (repoavtaler) med andre gjeldsinstrumenter som kan omsettes på lånemarkedet.

VEDLEGG