14.02.2002 Brev fra FNH

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Kredittilsynet
Postboks 100 Bryn
0611 OSLO

Dato:
Vår ref.:

Deres ref.:

19.11.2001
2001/000513
FJA/AJH/SD

FNH viser til Kredittilsynets pressemelding 01.11.01, hvor tilsynet tar ØKOKRIMs henleggelse av Korsvold-saken til etterretning samtidig som man varsler et initiativ overfor Finansdepartementet omkring årsskiftet, om "innskjerpinger i loven som kan klargjøre loven og sikre likebehandling mellom de som arbeider med verdipapirforvaltning til daglig, og de som har det overordnede ansvaret".

FNH har tidligere uttrykt ønske om å komme i dialog med Kredittilsynet om lovforståelse og regelpraktisering på dette området. Siden ØKOKRIMs vedtak i angjeldende sak nå foreligger, og Kredittilsynet har påbegynt forberedelser med sikte på lovendringer, vil vi anmode om at det snarest mulig kan avholdes et møte hvor FNH gis anledning til å redegjøre for våre synspunkter på regelutviklingen innenfor dette området. Våre synspunkter er basert på en grundig organisasjonsmessig utredning og behandling gjennom hele det siste året.

FNH mener at det er nødvendig å skille klart mellom eksterne styremedlemmer på den ene siden, og konserninterne styremedlemmer og ledende ansatte på den annen.

Når det gjelder de eksterne styremedlemmer, ser vi det som særdeles viktig at det legges til rette for en regulering som er annerledes enn den som følger av alminnelige egenhandelsbestemmelsene i verdipapirhandellovens kapitel 2a, jf. nedenfor. Hvis det ikke gis åpning for dette, vil det representere et inngrep i prinsippet om eiernes rett til å bestemme sammensetningen av styret, og gi negative utslag i forhold til finansbedriftenes behov for å rekruttere og beholde godt egnede og kompetente personer som eksterne styremedlemmer. De fleste styrer vil til enhver tid ha ett eller flere eksterne styremedlemmer med næringslivsbakgrunn og næringslivstilknytning som vil være lite interessert i styreverv i finansbedriftene, hvis dette skal ha som følge at de mister sin frihet og sine muligheter til å handle i verdipapirmarkedet. Man vil derfor kunne oppleve en uheldig avskjæring av kompetansetilførselen til selskapene, til skade for den delen av finansnæringen som er basert i Norge og underlagt de norske egenhandelreglene.

Samtaler vi har hatt med våre medlemsbedrifter og medlemskonsern viser at dette er en høyst reell problemstilling. Vi vil i møtet kunne redegjøre nærmere for dette.

Samtidig har FNH forståelse for de reguleringshensyn Kredittilsynet ønsker å ivareta. Det bør selvsagt unngås at noen kan utnytte styreverv for å oppnå fordeler i verdipapirhandelen eller til å misbruke informasjon mottatt i den sammenheng til egen fordel. Et regelverk som sikrer dette, bidrar til å styrke tilliten til verdipapirmarkedet generelt.

FNH mener imidlertid at disse hensyn må kunne ivaretas fullt ut uten å aktivisere de sedvanlige forbud og påbud i vphl. kap. 2a. Fokus bør rettes mot plikten til selvregulering i selskapene, som er en velkjent reguleringsteknikk nettopp innenfor verdipapirhandellovens domene.

En naturlig fremgangsmåte vil være at styret i det enkelte selskap fastsetter en klar arbeidsdeling mellom styret og administrasjonen gjennom interne retningslinjer/ styreinstruks, som angir eksakte rammer for styrets og styremedlemmenes delaktighet i forbindelse med investeringsbeslutninger og deres tilgang til informasjoner som vedrører slike beslutninger. Gjennom slike retningslinjer vil det kunne bestemmes at styret og styremedlemmene ikke skal delta i konkrete investeringsbeslutninger, innenfor hvilke rammer de skal delta i mer generelle beslutninger om investeringspolicy, at de ikke skal motta informasjoner om investeringer, eventuelt at informasjon bare skal gis i ettertid i henhold til nærmere angitt prosedyrer m.v. Retningslinjene vil eventuelt også kunne omtale hvilke virkninger det vil kunne ha dersom styret eller det enkelte styremedlem likevel skulle få informasjon i en enkelt sak utenfor de generelt fastsatte rammer (blant annet om forholdet til innsideregelverket).

Med utgangspunkt i et internt regelverk som nevnt, bør styret i det enkelte selskap kunne legge til grunn at styrets medlemmer ikke omfattes av lovens egenhandelsregler.

Ansvaret for at reglene overholdes vil selvsagt ligge hos selskapet og dets ledelse. Kredittilsynet vil i medhold av lovgivningen ha de nødvendige muligheter for innsyn og kontroll med hvilke regler som fastsettes i det enkelte selskap og hvilke tiltak selskapet setter i verk for å påse at reglene blir overholdt.

Når det gjelder internt rekrutterte styremedlemmer og ledende ansatte, har vi forståelse for at de reguleringsmessige hensyn (og mothensyn) kan komme i en annen stilling. Rekrutteringshensynet vil være mindre relevant i forhold til de konserninterne styremedlemmer, siden disse ofte allerede er omfattet av egenhandelsbestemmelsene i kraft av sin stilling, og styreposisjonen gjerne vil være en del av ansettelsesforholdet. I sitt daglige arbeid og i kraft av overordnet stilling, vil de i større grad kunne få innsyn i konkrete investeringsbeslutninger, som gjør at disse kommer i en annen stilling enn de eksternt rekrutterte som ikke har et slikt nært forhold til foretaket.

FNH vil som nevnt anmode om at det nå avholdes et møte så snart som mulig hvor FNH kan få redegjøre nærmere for våre synspunkter på regelutviklingen innenfor dette området.

Med vennlig hilsen

Arne Skauge
Adm. direktør

Sverre Dyrhaug
Direktør