15.03.2001 Forslag til forskrift om forsikringsselskapers kapitalforvaltning

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Fastsatt av Finansdepartementet xx.xx 2001 med hjemmel i lov av 26. mars 1999 nr 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) § 6-47, jf. kgl.res. ……………..

I

I forskrift av 23. april 1997 nr. 377 om forsikringsselskapers kapitalforvaltning gjøres følgende endringer:

§ 4 annet ledd bokstav a skal lyde:

a) forsikringsselskapets kapitalforvaltning, herunder valutastrategi ogoppfølging av markedsrisiko, og

Ny § 5a skal lyde:

§ 5a Oppfølging av markedsrisiko

Et forsikringsselskap skal løpende vurdere i hvilken utstrekning selskapets bufferkapital er forsvarlig i forhold til den markedsrisiko selskapet er eksponert for.

Et forsikringsselskap skal som et ledd i sin oppfølging av markedsrisiko foreta stresstester. Viser resultatene at selskapet ved det stresstestscenariet som er lagt til grunn, vil bli påført tap som overstiger bufferkapitalen, skal selskapet vurdere om det bør iverksettes tiltak for å redusere markedsrisikoen og/eller øke bufferkapitalen.

Stresstestscenariet som nevnt i annet ledd skal som et minimum defineres som et samtidig fall på 30 prosent i totalindeksen ved Oslo Børs og et fall på 20 prosent i tilsvarende indekser i de internasjonale aksjemarkedene, i kombinasjon med en generell renteøkning (parallelt skift i rentekurven) på 2 prosentpoeng i norske og internasjonale rentemarkeder. Selskapene skal kvantifisere og relatere utviklingen i egen aksjeportefølje til referanseindekser i tilfeller hvor selskapets portefølje avviker vesentlig fra disse indeksene.

Stresstestene som nevnt i annet ledd skal som et minimum beregne selskapets tap ved stresstestscenariet på:

 • aksjer, andeler og grunnfondsbevis klassifisert som omløpsmidler, inklusive finansielle derivater knyttet til slike eiendeler
 • obligasjoner klassifisert som omløpsmidler, inklusive finansielle derivater knyttet til slike eiendeler
 • andeler i verdipapirfond målt i forhold til de underliggende verdipapirer
 • finansielle derivater som gir verdiendringer ved et stresstestscenario
 • tilsvarende eiendeler i datterselskaper hvis virksomhet er begrenset til å forvalte forsikringsselskapets eiendeler.

Bufferkapitalen som nevnt i annet ledd kan bestå av summen av følgende komponenter:

 • kjernekapital ut over det som kreves for å oppfylle gjeldende kapitaldekningskrav og solvensmarginkrav,
 • delårsresultat som ikke teller med i ansvarlig kapital, hensyntatt antagelser om forsikringstakernes andel av overskuddet og selskapets skatteposisjon.
 • tilleggsavsetninger i livsforsikring, inntil det som kreves for å dekke selskapets renteforpliktelse for inneværende år
 • kursreguleringsfond i livsforsikring på eiendeler som omfattes av stresstesten
 • forsikringstekniske avsetninger ut over gjeldende minstekrav til slike avsetninger i kommunale pensjonskasser
 • sikkerhets-, reassuranse- og administrasjonsavsetninger ut over gjeldende minstekrav til slike avsetninger skadeforsikringsselskaper. For selskaper som ikke er underlagt krav til ansvarlig kapital kan hele egenkapitalen inngå i bufferkapitalen

Et forsikringsselskap skal vurdere om stresstesten er tilstrekkelig for å følge opp den markedsrisiko selskapet er eksponert for. Om nødvendig skal selskapet i tillegg til stresstester benytte supplerende analyser for å avdekke den markedsrisiko selskapet er eksponert for.

Departementet kan gi nærmere regler om gjennomføringen av bestemmelsene her, herunder presisere hva som kan inngå i bufferkapitalen.

II

Denne forskrift trer i kraft xx.xx.2001.

VEDLEGG