15.07.2002 forskrift

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Fastsatt av Finansdepartementet xx.xx.2002 med hjemmel i lov 24. mai 1961 nr. 1 om sparebanker § 27 og lov 24. mai 1961 nr. 2 om forretningsbanker § 22

I

I likviditetsforskriften av 16. desember 1988 nr. 1222 gjøres følgende endringer:

§ 1 skal lyde:

§ 1. Hvem som omfattes av forskriften

Denne forskriften omfatter alle norske forretnings- og sparebanker, jf. lov av 24. mai 1961 nr. 2 om forretningsbanker og lov av 24. mai 1961 nr. 1 om sparebanker. Filialer i utlandet omfattes ikke av denne forskriften.

§ 3 skal lyde:

§ 3. Definisjon av likvider

Som likvider i henhold til denne forskriftens § 2 regnes den enkelte banks

  • beholdning av sedler og mynt
  • folioinnskudd i Norges Bank
  • beholdning av norske statskasseveksler
  • ordinære obligasjoner og sertifikater utstedt eller garantert av stater i OECD-området som ikke har reforhandlet sin utenlandske statsgjeld de siste fem årene, fratrukket slike obligasjoner og sertifikater som er deponert som sikkerhet.
  • ubenyttede sikkerheter i Norges Bank

§ 4 skal lyde:

§ 4. Definisjon av skyldnader

Som skyldnader i henhold til denne forskriftens § 2 regnes den enkelte banks beholdning av

  • innskudd fra andre enn innenlandske og utenlandske banker
  • nettogjeld til andre innenlandske og utenlandske banker utenom obligasjoner og sertifikater
  • obligasjons- og sertifikatgjeld, fratrukket bankens egen beholdning av obligasjoner og sertifikater utstedt av andre banker underlagt disse forskrifter.

Dersom noen av disse postene er negative, skal de komme til fratrekk i skyldnadene.

Passiva denominert både i valuta og norske kroner skal regnes med som skyldnader i henhold til denne forskriften.

§ 5 oppheves

II

Forskriften trer i kraft straks.