15.12.2000 Oversikt over vedlegg

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

AUTKAST TIL FORSKRIFTER

1Kongen eller departementet har forskriftskompetansen

-  Vedlegg I

Utkast til forskrift om endring i børsforskriften
Lovutkastet kapittel 5
lovutkastet § 7-1
lovutkastet § 7-2

-  Vedlegg II

Utkast til forskrift om taushetsplikt
lovutkastet § 3-6
lovutkastet § 6-8 første ledd tredje strekpunkt

-  Vedlegg III

Utkast til forskrift om habilitet
lovutkastet § 3-7
lovutkastet § 6-8 første fjerde strekpunkt

-  Vedlegg IV

Utkast til forskrift om egenhandel
lovutkastet § 3-8
lovutkastet § 6-8 første ledd femte strekpunkt

-  Vedlegg V

Utkast til forskrift om markedsovervåking
lovutkastet § 5-11 første ledd
lovutkastet § 6-8 første ledd fjortende strekpunkt

-  Vedlegg VI

Utkast til forskrift om ikrafttredelse og overgangsordninger
lovutkastet § 10-1

-  Vedlegg VII

Utkast til endringer i prospektforskriften og samordningsforskriften
verdipapirhandelloven § 5-5
verdipapirhandelloven § 5-12

1Kredittilsynet har forskriftskompetansen (vedlagt til orientering)

-  Vedlegg VIII

Utkast til forskrift om kontrollkomite
lovutkastet § 3-3

-  Vedlegg IX

Utkast til endringer i internkontrollforskriften og IT-forskriften
lovutkastet §3-4 første ledd
lovutkastet § 6-8 første ledd annet strekpunkt
Kredittilsynsloven § 4 første ledd nr 1 (og ny nr 2)

VEDLEGG