15.12.2000 Vedlegg 2

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Kredittilsynet har vurdert behovet for å gi regler om unntak fra taushetsplikt for børs og autorisert markedsplass, jf børsloven § 3-6 og § 6-8 første ledd tredje strekpunkt, samt utarbeidet utkast til forskrift.

§ 3-6 Taushetsplikt

Børsloven § 3-6 lyder:

"Tillitsvalgte, ansatte og revisor ved børsen plikter å hindre at noen får adgang eller kjennskap til det som de i sitt arbeid får vite om andres forretningsmessige eller personlige forhold hvis ikke annet følger av denne eller annen lov. Vedkommende må heller ikke gjøre bruk av slike opplysninger ved ervervsvirksomhet eller ved kjøp og salg av finansielle instrumenter. Bestemmelsene i forvaltningsloven §§ 13a til 13e får tilsvarende anvendelse.

Taushetsplikten gjelder også etter at vedkommende har sluttet i tjenesten eller vervet.

Taushetsplikt etter første og annet ledd i denne bestemmelse er ikke til hinder for at opplysninger gis tilsynsmyndighetene.

Departementet kan i forskrift eller ved enkeltvedtak gjøre unntak fra taushetsplikten overfor annen børs, verdipapirsentral, oppgjørssentral, autorisert markedsplass og utenlandske tilsynsmyndigheter."

§ 6-8 Øvrige bestemmelsers anvendelse for autoriserte markedsplasser

Børsloven § 6-8 første ledd tredje strekpunkt lyder:

"Følgende regler for børsvirksomhet i denne lov kommer tilsvarende til anvendelse for autoriserte markedsplasser:

- § 3-6 om taushetsplikt"

Kredittilsynets vurderinger:

Taushetsplikten og behovet for unntak er omtalt i Ot pr nr 73 (1999-2000) pkt 8.2.4.2., hvorfra hitsettes fra s 98 annen spalte:

"Utvalget viser til at børsen for å effektivisere tilsynet med børshandel over landegrensene og bekjempelse av internasjonal kriminalitet som rammer flere børser, har inngått samarbeidsavtaler med andre børser som forutsetter utveksling av informasjon, i den grad dette ikke strider mot lov. For at norsk børs skal kunne motta opplysninger av betydning for tilsyn med overtredelser på norsk børs som er begått på flere børser eller av aktører i utlandet, må norsk børs også kunne avgi opplysninger på forespørsel fra andre børser, hvor de ansatte er underlagt taushetsplikt, uten å komme i strid med taushetspliktbestemmelsen. Utvalget foreslår på denne bakgrunn en hjemmel for Kongen til å fastsette regler, eller dispensere fra taushetsplikten i enkelttilfeller forsåvidt gjelder slik utveksling. Se lovutkastet § 3-9 siste ledd. Det vises i den forbindelse til taushetspliktbestemmelsen i Kredittilsynsloven § 7 med tilhørende forskrift.

Børsen vil også ha behov for å gi informasjon til andre institusjoner i verdipapirkjeden, slik at disse kan bidra i undersøkelser, og derigjennom sette børsen i stand til å se helheten. Forvaltningsloven § 13 b nr 5 omhandler slike forhold innen forvaltningen, d v s utveksling av informasjon mellom forvaltningsorganer for å fremme avgiverorganets oppgaver etter lov forskrift o s v. Hverken Verdipapirsentralen eller oppgjørssentraler er forvaltningsorganer. Selv om børslovens § 2-11 blant annet henviser til forvaltningsloven § 13 b nr 5, er det således ikke klart at børsen kan gi opplysninger til andre i verdipapirkjeden, for å fremme børsens oppgaver etter lov m v. Denne problemstillingen vil også kunne bli aktuell dersom børs integreres med andre institusjoner i verdipapirkjeden, jf kapittel 20.2 ovenfor. På denne bakgrunn foreslås at ovennevnte unntakshjemmel også skal omfatte unntak for slike tilfeller."

Om det praktiske behovet for å gi bestemmelser om unntak fra taushetsplikten viser Kredittilsynet også til at Oslo Børs administrasjon i en vurdering av behovet for en forskrift har uttalt:

"Oslo Børs planlegger å søke medlemskap i Intermarked Surveillance Group (ISG). ISG er et avtalebasert internasjonalt børssamarbeid som har til formål å koordinere og utvikle systemer/prosedyrer for identifikasjon og bekjempelse av bedragerske og manipulerende handlinger/praksis som kan oppstå i verdipapirmarkedene. Et vilkår for medlemskap er at børsen har anledning til å utlevere opplysninger til andre børser som er medlem.

Utleveringsplikten er presisert til å:" ..s amle inn informasjon eller dokumenter fra egne arkiver/systemer eller innhente slik informasjon fra børsmedlemmer – inkludert, men ikke begrenset til informasjon/dokumenter vedrørende medlemmers og/eller deres klienters identitet, handelsaktivitet og posisjoner".

Børsen har lagt til grunn at dagens taushetspliktbestemmelse gjør at børsen ikke kan oppfylle medlemsvilkårene i ISG. De øvrige utvekslingsavtaler børsen har med andre børser og tilsynsmyndigheter er gjort med forbehold om at lovgivningen tillater utlevering av opplysninger.

Forslaget unntar også opplysninger som gis til børser også regulert marked i den utstrekning disse er tillagt tilsynsmyndighet. Dette vil f eks gjelde norsk autorisert markedsplass, jf børsloven § 6-8 jf § 5-11. I tillegg vil det gjelde tilsvarende utenlandsk marked. Med "regulert marked" er her tenkt marked som nevnt i investeringstjenestedirektivet art 1 nr 13, eller tilsvarende marked utenfor EØS-området.

I tillegg gjelder unntaket for opplysninger som gis til utenlandske tilsynsmyndigheter. Med tilsynsmyndigheter menes både institusjoner som er tillagt tilsyn med verdipapirhandelen, og institusjoner som har tilsyn med utstedere av børsnoterte verdipapirer."

Ut fra behovet for internasjonalt å samordne arbeidet med å effektivisere tilsyn og å bekjempe kriminalitet i verdipapirmarkedene, og med særlig vekt på de forhold som er omtalt i sitatene over, foreslår Kredittilsynet at det gis en forskrift om unntak fra taushetsplikten. Kredittilsynet antar at de samme hensynene som gjør seg gjeldende for børs også gjør seg gjeldende for autoriserte markedsplasser, og en forskrift bør gjøres gjeldende også for disse. Etter Kredittilsynets vurdering kan en forskrift utformes etter mønster av forskrift om utveksling av opplysninger med tilsynsmyndigheter fra land i og utenfor EØS-området 1998 11 30 nr 1102 gitt med hjemmel i Kredittilsynsloven § 7. Et moment i vurderingen av hvilke tilpasninger som må gjøres er at børs og autorisert markedsplass i motsetning til offentlige tilsynsmyndigheter normalt vil være profittorienterte selskaper. Kredittilsynet mener det derfor er nødvendig at det presiseres at bare taushetsbelagte opplysninger som må antas å ha tilsynsmessig betydning for mottaker kan videreformidles.

Det foreslås at det gjøres unntak fra taushetsplikten etter § 3-6 og forvaltningsloven overfor annen børs, autorisert markedsplass som har tilsynsmyndighet med handel og kursnotering som finner sted på eget marked, og overfor utenlandsk tilsynsmyndighet. Det tas inn den begrensning at opplysningene må antas å ha tilsynsmessig betydning for mottaker.

Med børs og autorisert markedsplass er ment marked som fyller vilkårene i Investeringstjenestedirektivet artikkel 1nr 13, eller tilsvarende marked utenfor EØS-området. Begrensningene er en naturlig følge av de tilsynshensyn som begrunner børsloven § 3-6 tredje ledd. Det pekes for øvrig på at departementet ved enkeltvedtak kan gjøre unntak i andre tilfelle.

Forslagets forskrift § 2 begrenser anledningen til å utlevere opplysninger til at 1)opplysningene bare kan brukes til å utføre mottagerens tilsynsoppgaver, og 2) at opplysningene skal være undergitt taushetsplikt hos mottager. Taushetsplikten må kunne være lovbestemt, eller skriftlig fastsatt i avtale som mottaker har bekreftet. Dersom mottager vil videreformidle opplysningene, kan dette bare gjøres med skriftlig samtykke fra børsen og bare for de formål samtykket omfatter. Det må kreves at dette fremgår av den skriftlig bekreftede avtalen. Det presiseres at børs eller autorisert markedsplass ikke kan samtykke til slik videreformidling til andre mottakere enn de børsen selv kan gi opplysningene til direkte. Begrensningen til at opplysningen må antas å ha tilsynsmessig betydning vil følgelig gjelde også ved slik videreformidling.

XX

Utkast til forskrift om unntak fra børsens og autoriserte markeders taushetsplikt

Fastsatt av Finansdepartementet xx.xxxxxx med hjemmel i lov av 17 11 2000 nr 80 om børsvirksomhet m.m (børsloven) § 3-6 fjerde ledd og § 6-8 tredje strekpunkt

§ 1
Taushetsplikten for børs og autorisert markedsplass etter børsloven § 3-6 og forvaltningsloven gjelder ikke overfor annen børs, autorisert markedsplass som har tilsynsmyndighet med handel og kursnotering på eget marked, eller overfor utenlandsk tilsynsmyndighet.

§ 2
Utlevering av opplysninger etter første ledd kan bare gjøres på følgende vilkår:

1. Opplysningene må anses som relevante for, og kan bare brukes til å utføre mottagerens tilsynsoppgaver.

2. Opplysningene skal være undergitt taushetsplikt hos mottager. Opplysningene kan bare formidles videre med samtykke fra børsen eller autorisert markedsplass og bare for de formål samtykket omfatter. Vilkårene i nr 1 gjelder tilsvarende for slik videreformidling.

§ 3
Taushetsplikten for børs og autorisert markedsplass etter børsloven § 3-6 og forvaltningsloven er ikke til hinder for at børs eller autorisert markedsplass overfor verdipapirsentral eller oppgjørssentral gir slike opplysninger som er nødvendig for at verdipapirsentral eller oppgjørssentral skal kunne besvare spørsmål fra børsen i forbindelse med børsens markedsovervåking og tilsynsoppgaver.

§ 4
Forskriften trer i kraft xxxx

VEDLEGG