15.12.2000 Vedlegg 3

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Kredittilsynet har vurdert behovet for å gi regler om habilitet for tillitsvalgte og ansatte ved børs og autoriserte markedsplasser jf børsloven § 3-7 og 6-8 første ledd, og utarbeidet utkast til forskrift.

§ 3-7 Habilitetsregler

Børsloven § 3-7 lyder:

"Tillitsvalgte og ansatte ved børs må ikke delta i behandlingen eller avgjørelsen av spørsmål som har slik særlig betydning for egen del eller for noen nærstående at vedkommende må anses for å ha en fremtredende personlig eller økonomisk særinteresse i saken. Vedkommende må heller ikke delta i behandlingen eller avgjørelsen av noe spørsmål som har fremtredende økonomisk særinteresse for selskap, forening eller annen offentlig eller privat institusjon som vedkommende er knyttet til.

Departementet kan i forskrift fastsette begrensninger i ansatte og tillitsvalgtes adgang til å ha styreverv eller bierverv i selskap hvis finansielle instrumenter er opptatt til notering og handel på vedkommende børs. Departementet kan fastsette tilsvarende begrensning for ansatte og tillitsvalgte i foretak som inngår i samme konsern som børs."

§ 6-8 Øvrige bestemmelsers anvendelse for autoriserte markedsplasser

Børsloven § 6-8 første ledd fjerde strekpunkt lyder:

"Følgende regler for børsvirksomhet i denne lov kommer tilsvarende til anvendelse for autoriserte markedsplasser:

- § 3-7 om habilitet"

Av betydning er også § 3-3 om kontrollkomite, i det medlemmer av komiteen også er tillitsvalgte i relasjon til børsloven § 3-7. For kontrollkomiteens medlemmer vil nedenstående utkast gjelde med de presiseringer som følger av Kredittilsynets utkast til forskrift om kontrollkomite.

Kredittilsynets vurderinger:

Behovet for regulering

Et viktig mål for børser og autoriserte markedsplasser er å legge forholdene til rette for effektivt å reise risikokapital til foretak. Skal børser og autoriserte markedsplasser være et effektivt ledd i dette er det avgjørende at verdipapirmarkedet har tillit til at de regulerte markedene og deres ansatte opptrer nøytralt i forhold til markedet.

Første ledd i § 3-7 er, med unntak av personkretsen som omfattes av bestemmelsen, en videreføring av gjeldende børslov § 2-9. Endringene i personkretsen gjenspeiler dels endringen i organiseringen fra dagens selveiende institusjon til ASA, dels innebærer de en utvidelse til å gjelde alle ansatte på børs, ikke bare børsdirektøren. Adgangen for ansatte ved Oslo Børs til å inneha bierverv og tillitsverv er i dag regulert i ansettelsesvilkårene. Oslo Børs har opplyst at ansatte ikke kan inneha slike bierverv eller tillitsverv uten samtykke, med mindre dette åpenbart er uten betydning for børsen.

Om begrepet "nærstående" viser forarbeidene til definisjonen av dette i allmennaksjeloven § 1-5. Annet ledd er nytt.

Om behovet for regler om ansattes og tillitsvalgtes habilitet skriver departementet i Ot prp på s 101:

"Kredittilsynet har gitt uttrykk for at det, ut fra hensyn til integritet og tillit, vil være uheldig om ansatte ved markedsplassen har særlig tilknytning i form av styreverv, bierverv eller vesentlige eierandeler (jf. konserndefinisjonen i allmennaksjeloven § 1-3) i selskaper som utsteder instrumenter som omsettes på den aktuelle markedsplassen. Etter Kredittilsynets oppfatning bør rammevilkårene være felles for autoriserte markedsplasser, børser og verdipapirforetak.

Departementet er enig med Kredittilsynet i at det kan være uheldig om ansatte ved børs har særlig tilknytning i form av styreverv eller bierverv i selskaper som utsteder instrumenter som omsettes på den aktuelle børsen. Tilsvarende gjelder etter departementets oppfatning for tillitsvalgte ved børs. Det foreslås på denne bakgrunn at departementet gis adgang til i forskrift å begrense ansatte og tillitsvalgtes adgang til å ha styreverv eller bierverv i selskap hvis finansielle instrumenter er opptatt til handel og notering på vedkommende børs. Etter departementets oppfatning bør departementet kunne fastsette tilsvarende begrensninger for ansatte og tillitsvalgte i foretak i samme konsern som børs. Det vises til lovforslaget § 3-7 annet ledd."

Generelt er Kredittilsynet enig i disse vurderingene, og antar at det vil være egnet til å svekke tilliten til børsene dersom det ikke gis nærmere regler om ansattes og tillitsvalgtes habilitet. Det foreslås derfor at det gis en forskrift som regulerer dette.

Forskriften

Skal markedet ha tillit til de regulerte markedene må det ved utformingen av reglene ikke bare legges vekt på at reglene sikrer at de ansatte og tillitsvalgte rent faktisk er habile, men også at reglene sikrer at de også utad oppfattes som habile. Videre må det legges vekt på at reglene utformes slik at det i minst mulig grad kan reises tvil om de regulerte markedenes og de ansattes nøytralitet.

Ansatte
En rekke ansatte ved børs og autoriserte markedsplasser vil ha tilgang til løpende informasjon om markedet og de noterte selskapene. Gjeldende børslov legger til børsstyret å avgjøre en rekke viktige avgjørelser av løpende karakter, herunder spørsmålet om opptak, suspensjon og opphør som børsmedlem, og om opptak, suspensjon og stryking av finansielle instrumenter. Utkastet åpner for at disse avgjørelsene kan legges til Kredittilsynet. Innenfor rammen av det som følger av annen lovgivning vil det bero på det enkelte regulerte marked å avgjøre i hvilken grad dette gjøres.

En adgang for ansatte ved regulert marked til å ha tillitsverv eller bierverv i foretak med finansielle instrumenter som er eller ventes å bli notert på vedkommende regulerte marked, vil etter Kredittilsynets vurdering svekke tilliten til at de regulerte markedene eller deres ansatte opptrer med den nødvendige nøytralitet. De situasjonsbestemte habilitetsreglene kan etter Kredittilsynets oppfatning ikke antas å være tilstrekkelige til å sikre denne tilliten. Kredittilsynet har vurdert å begrense habilitetsreglene til bestemte grupper av ansatte, eller til ansatte ut fra bestemte kriterier. Kredittilsynet har funnet det vanskelig å gi slike regler som fanger opp alle praktiske tilfeller, og at kriterier av mer skjønnsmessig art heller ikke kan antas å gi den nødvendige klarhet utad. Etter Kredittilsynets vurdering er det derfor nødvendig med et absolutt forbud mot at ansatte har styreverv eller bierverv i foretak med finansielle instrumenter notert på vedkommende regulerte marked, eller deres datterforetak, og det foreslås at det gis regler om dette.

Kredittilsynet legger til grunn at hvem som ansees som ansatt må vurderes konkret, i forhold til kriterier som arbeidstid, -sted, lønnsstruktur, varighet, hvem det mottas arbeidsoppgaver fra, og hvem som gir arbeidsinstruks. Også andre momenter kan være relevante.

Hva som i denne sammenhengen skal regnes som bierverv må sees i lys av det absolutte forbudet som Kredittilsynet foreslår for ansatte. Det sentrale er at det utad ikke skal være grunnlag for tvil om den enkelte ansattes integritet og uavhengighet. Den ansatte kan derfor ikke ha noen former for bierverv, lønnet eller ulønnet, for de nevnte utstederforetak, eller deres datterselskaper. En ansatt kan tenkes å ha bierverv i et foretak som har oppdrag for et utstederforetak eller datteselskap som nevnt. Kredittilsynet antar at dette i seg selv ikke vil være i strid med hensynene over, forutsatt at den ansatte ikke selv tar del i disse oppdragene. For øvrig må det bero på en konkret vurdering, der forutsetningen er at også arbeid eller inntekter av mer beskjedent omfang skal rammes.

I børsloven § 5-2 og 6-4 åpnes det for at regulerte markeder kan drive virksomhet som står i naturlig sammenheng med virksomhet som børs og autorisert markedsplass, samt oppgjørsvirksomhet, i eget foretak. Dersom regulert marked inngår i et større konsern antar Kredittilsynet at dette typisk vil være sammen med andre foretak i verdipapirkjeden. Kredittilsynet legger til grunn at hensynene over langt på vei gjøre seg gjeldende også for ansatte i foretak i konsern med børs eller autorisert markedsplass, og Kredittilsynet foreslår at reglene gjøres tilsvarende gjeldende for ansatte i slike foretak. For uforutsette forhold vises det til at Kredittilsynet i § 4 kan gjøre unntak fra bestemmelsene også i konsernforhold.

- Tillitsvalgte

Tillitsvalgte i børs vil i første rekke være medlemmene av børsens styre og kontrollkomite. Som nevnt innledningsvis foreslås det egne habilitetsregler for medlemmer av kontrollkomiteen, og utkastet til de generelle reglene om habilitet for disse vil gjelde med de presiseringer som der gis.

Kredittilsynet er av den oppfatning at dagens regler for tillitsvalgte generelt ikke har vist betydelige svakheter. Et moment i vurderingen av om reglene skal skjerpes vil være i hvilken grad dette begrenser muligheten til å rekruttere kompetente personer til slike tillitsverv. Det er et klart ønske og behov for at medlemmene av styret har erfaring fra, og kunnskap om, verdipapirmarkedene. Personer i sentrale stillinger eller med tillitsverv i utstederforetak med finansielle instrumenter notert på de regulerte markedene vil typisk være personer med slik kompetanse. Strengere regler enn de gjeldende vil innebære at personkretsen begrenses. Særlig i et lite marked som det norske kan dette medføre at personkretsen begrenses i slik grad at det i seg selv kan tenkes å svekke markedets generelle tillit til børsene og de autorisert markedsplassene.

Kredittilsynet antar derfor at de situasjonsbestemte habilitetsreglene normalt er tilstrekkelige for tillitsvalgte.

Imidlertid kan det ikke utelukkes at enkelte typer engasjementer kan svekke tilliten til styret eller det enkelte medlemmets integritet og uavhengighet. Dette vil særlig være tilfelle dersom et medlem stadig vil være inhabil etter de situasjonsbestemte habilitetsreglene i børsloven § 3-7 første ledd. Tilsvarende vil gjelde andre tillitsvalgte enn styremedlemmer. Kredittilsynet mener det bør gis regler om dette. Slike regler vil antakelig også bidra til at general-forsamlingene i de regulerte markedene er oppmerksomme på denne type problemstilling når de skal velge styremedlemmer og andre tillitsvalgte. Kredittilsynet peker videre også på at styremedlemmer i hht børsloven § 3-2 tredje ledd skal meldes til Kredittilsynet, og at en bestemmelse som nevnt kan få betydning for Kredittilsynets kompetanse til å gi pålegg om endringer i hht lovens § 3-2 fjerde ledd.

Kredittilsynet nevner for ordens skyld at kompetansen til å pålegge endringer i styrets sammensetning også vil gjelde dersom et styremedlem etter at vedkommende er valgt kommer i en stilling som nevnt.

Kredittilsynet foreslår derfor en regel om at tillitsvalgte ikke må inneha stilling, tillitsverv eller bierverv som gjør at vedkommende mer enn unntaksvis må fratre etter de situasjonsbestemte habilitetsreglene i loven § 3-7 første ledd. Bierverv vil her typisk omfatte tilknytning i form av konsulentoppdrag som advokat, organisasjonskonsulent, tilrettelegger av emisjon, meglerforbindelse ol., enten i egen virksomhet eller som ansatt i foretak med slik virksomhet. Det vil bero på en konkret helhetsvurdering om arten og omfanget av slike engasjementer er slik at det utelukker fra å være tillitsvalgt ved det enkelte regulerte marked. Karakteren av de enkelte engasjementer og deres samlede betydning er sentrale momenter. Ordlyden i utkastet, "mer enn unntaksvis", og hensynet til tilliten til styret tilsier en relativt restriktiv praksis. I helhetsvurderingen som nevnt legges til grunn at man også hensyntar andre forhold slik som avledet inhabilitet, for eksempel at en tillitsvalgt som er advokat stadig må fratre som følge at andre advokater i det advokatfirma han arbeider har en rekke ulike oppdrag for utstedere/medlemmer av det aktuelle regulerte markedet. Det presiseres imidlertid at det ikke er meningen at ansettelse i et utstederforetak eller enkelte bierverv eller tillitsverv i slike foretak i seg er ment å utelukke fra å sitte i styret eller i andre organer av tillitsvalgte.

I den grad det opprettes egne organer som for eksempel disiplinærnemnd, vil disse argumentene gjøre seg tilsvarende gjeldende for medlemmene av disse.

Kredittilsynet presiserer også at tillitsvalgte som også er ansatte ved det regulerte markedet skal vurderes etter det som gjelder for ansatte.

Dispensasjon

Kredittilsynet antar det kan være behov for en dispensasjonsbestemmelse for særlige tilfelle. Ut fra hensynet til tilliten til de regulerte markedene forutsettes det at praksis er restriktiv.

XX

UTKAST TIL FORSLAG OM HABILITET FOR TILLITSVALGTE OG ANSATTE VED REGULERTE MARKEDER

Fastsatt av Finans- og tolldepartementet xxxx med hjemmel i lov av 17 11 2000 nr 80 om børsvirksomhet mm (børsloven) § 3-7 annet ledd og § 6-8 første ledd.

§ 1 Hvem forskriften gjelder for
Forskriften gjelder for ansatte og tillitsvalgte i foretak med konsesjon etter børsloven til å drive virksomhet som børs eller autorisert markedsplass, samt for ansatte og tillitsvalgte i foretak som inngår i konsern med slikt foretak.

§ 2 Ansatte og tillitsvalgtes tillits- og bierverv
Ansatte som nevnt i § 1 må ikke ha tillits- eller bierverv i selskap hvis finansielle instrumenter er eller ventes opptatt til notering og handel på vedkommende børs eller autoriserte markedsplass.

Tillitsvalgte som nevnt i § 1 kan ikke inneha stilling eller tillitsverv eller bierverv i foretak som nevnt i første ledd som medfører at vedkommende mer enn unntaksvis må fratre etter reglene i børsloven § 3-7 første ledd.

4 Dispensasjon
Kredittilsynet kan i særlige tilfelle dispensere fra bestemmelsene i denne forskrift.

§ 5 Ikrafttredelse
Denne forskrift trer i kraft xxxxxx.

VEDLEGG