15.12.2000 Vedlegg 4

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Kredittilsynet har vurdert behovet for å gi regler om adgangen til å erverve og avhende finansielle instrumenter for ansatte og tillitsvalgte på børs og autoriserte markedsplass, og i foretak i konsern med slik virksomhet, samt deres meldeplikt for egne nærståendes erverv og avhendelse av finansielle instrumenter, jf børsloven § 3-8 og § 6-8 første ledd femte strekpunkt.

Børsloven § 3-8 lyder:

"Børs kan ikke eie finansielle instrumenter som er opptatt til notering og handel på vedkommende børs, eller rettigheter til slike, med unntak av obligasjoner og sertifikater utstedt av en EØS-stat.

Børsens ansatte kan bare erverve eller avhende finansielle instrumenter i den utstrekning det følger av forskrift fastsatt av departementet. Departementet kan i forskrift fastsette begrensninger i tillitsvalgtes adgang til å foreta slike transaksjoner. Departementet kan fastsette forskrift om at ansatte og tillitsvalgte skal melde til børsen eller Kredittilsynet egne handler og handler foretatt av nærstående. Reglene i annet og tredje punktum gjelder tilsvarende for ansatte og tillitsvalgte i foretak som inngår i samme konsern som børs."

Børsloven § 6-8 første ledd femte strekpunkt lyder:

"Følgende regler for børsvirksomhet i denne lov kommer tilsvarende til anvendelse for autoriserte markedsplasser:

- § 3-8 om adgang til å eie finansielle instrumenter m.m."

Børser og regulerte markedsplasser mottar en betydelig mengde kurssensitiv informasjon. Denne informasjonen kan tenkes utnyttet av personer med tilknytning til det regulerte markedet. Det nevnes derfor også at reglene om innsidehandel i verdipapirhandelloven kapitel 2 også gjelder for de ovennevnte personer.

Kredittilsynets merknader:

Behovet for en forskrift:

Børser og autoriserte markedsplasser er etter børsloven regulerte markeder for omsetning av de finansielle instrumenter det regulerte markedet har besluttet å ta opp til notering, jf børsloven § 2-1 fjerde ledd, jf § 1-3, jf § 5-6 og § 6-7. Opptak til notering skjer normalt etter søknad fra utstederen (ikke nødvendigvis slik ved autoriserte markedsplasser, jf loven § 6-7 tredje ledd). Av hensyn til gjennomsiktighet og lik informasjon i markedet har gjeldende børslov § 4-7, jf børsforskriften § 5-2 og 10-2 bestemmelser om at utstedere av omsettelige verdipapirer har en plikt til å offentliggjøre visse opplysninger av betydning for en riktig vurdering av papirene. Reglene videreføres i børsloven § 5-7 og § 6-8. Også andre bestemmelser gir børsen informasjon som ikke er kjent i markedet, f eks børsloven§ 5-7 annet ledd om utstedernes opplysningsplikt. Reglene er utformet slik at informasjonen skal sendes til børsen, og at det er børsen som sørger for offentliggjøring gjennom sitt informasjonssystem. Videre vil børser gjennom sitt arbeid med prospektkontroll, fusjoner, fisjoner o.l., tilbudsplikt og oppkjøpstilbud regelmessig besitte fortrolig og kursrelevant informasjon.

Reglene om informasjonsplikt er i vesentlig grad en implementering av direktivforpliktelser, jf særlig Rådsdirektiv 79/279/EØF (opptaksdirektivet) med vedlegg C og D, og Rådsdirektiv 93/22/EØF (ISD-direktivet) art 21. For å sikre at alle investorer får tilgang til informasjonen til samme tid følger det av gjeldende børsforskrift § 23-2 at informasjonen skal offentliggjøres gjennom børsens informasjonssystem, en regel som vil bli videreført.

Det følger av det ovenstående at en børs eller en autorisert markedsplass løpende mottar og besitter en betydelig mengde kurssensitiv informasjon om de noterte finansielle instrumentene. Ikke all denne informasjonen skal eller blir senere offentliggjort, og for den informasjonen som blir offentliggjort vil det kunne være en tidsperiode fra børsen mottar informasjonen og frem til den blir offentliggjort.

Departementet skriver om ansattes og tillitsvalgtes handel i Ot prp 73 (1999/2000) s 103 flg:

"Etter departementets oppfatning tilsier hensynet til børsens tillit at det fortsatt skal gjelde begrensninger i adgangen for børsens ansatte til å erverve eller avhende finansielle instrumenter. Departementet antar at det også kan være en viss fare for interessekonflikter mellom børsens ansatte og børsen, utstedere, børsmedlemmer eller investorer. Det presiseres at børsens ansatte også er ment å omfatte daglig leder ved børsen og eventuell stedfortreder for denne selv om disse ikke lenger er eksplisitt nevnt. Begrensningen for de ansattes eie av finansielle instrumenter eller rettigheter til slike er ikke begrenset til børsnoterte instrumenter. Et skille mellom børsnoterte og ikke børsnoterte instrumenter vil eventuelt kunne følge av de forskrifter som fastsettes. Departementet foreslår for øvrig at formuleringen "eller rettigheter til slike" utgår da den må anses som overflødig.

Utvalget har foreslått at Kongen skal kunne fastsette begrensninger i tillitsvalgets adgang til å erverve eller avhende finansielle instrumenter. Det gjelder ikke slike regler i dag. Departementet anser, som utvalget, at kan det være grunn til å oppstille slike begrensninger. Det vises til begrunnelsen for å begrense ansattes handel i finansielle instrumenter som også har relevans i denne sammenheng. Departementet antar som utvalget at spørsmålet kan reguleres i forskrift. Departementet slutter seg også til utvalgets forslag om at det skal kunne fastsettes forskrift om at ansatte og tillitsvalgte skal melde til børsen eller Kredittilsynet egne handler og handler foretatt av nærstående. Forskriftskompetansen etter bestemmelsene foreslås lagt til departementet i stedet for til Kongen som foreslått av utvalget. Etter departementets oppfatning bør disse reglene gis tilsvarende anvendelse for både ansatte og tillitsvalgte i foretak i samme konsern som børs."

Ansatte med tilgang til fortrolig informasjon vil kunne misbruke denne. Herunder ved å handle i et finansielt instrument på bakgrunn av mottatt informasjon før den er offentlig.

Det vil kunne svekke tilliten til det regulerte markedet dersom investorene ikke har tiltro til at ansatte ikke misbruker den fortrolige informasjon markedet mottar. Det avgjørende for tilliten er ikke hva som faktisk skjer, men at det ikke oppstår tvil eller mistanke om at slik informasjon misbrukes.

De regulerte markedenes funksjon gjør at de er særlig sårbare for tap av tillit, og Kredittilsynet foreslår på denne bakgrunn at det gis en forskrift om tillitsvalgtes og ansattes egenhandel.

Forskriften

Ved utformingen av regler om tillitsvalgte og ansattes egenhandel må det etter Kredittilsynets vurdering legges vekt på at reglene utformes slik at det gis minst mulig grunnlag for tvil om nøytraliteten og integriteten til de regulerte markedene og deres ansatte.

Ansatte
Det regulerte markedet
De situasjonsbestemte habilitetsreglene og reglene om innsidehandel i verdipapirhandelloven kan etter Kredittilsynets syn ikke antas å være tilstrekkelige til å gi den nødvendige klarhet utad, til å sikre den nevnte tillit. Det vises også til at dette ikke er ansett tilstrekkelig i verdipapirforetak, jf reglene i verdipapirhandelloven kap 2a. Kredittilsynet har videre vurdert om det vil være tilstrekkelig å begrense reglene om ansattes "egenhandel" til bestemte grupper av ansatte, eller til ansatte ut fra bestemte kriterier. De regulerte markedene er på grunn av deres funksjon i verdipapirmarkedet og fordi de mottar betydelige mengder kurssensitiv informasjon, særlig utsatt for tap av tillit. Det er vanskelig å gi situasjonsbestemte regler som fanger opp alle praktiske tilfeller, og etter Kredittilsynet vurdering er kriterier av mer skjønnsmessig karakter ikke egnet til å gi den nødvendige klarhet utad. Kredittilsynet finner derfor ikke grunnlag for å gjøre unntak fra lovens utgangspunkt om et absolutt forbud mot at ansatte ved regulerte markeder kan erverve eller avhende finansielle instrumenter som er notert på det regulerte markedet der vedkommende er ansatt.

Vurderingene vil i betydelig grad også gjelde finansielle instrumenter som kan ventes bli tatt opp til notering på det regulerte markedet. Kredittilsynet foreslår at forbudet omfatter også disse tilfellene. I hvilken grad et finansielt instrument kan ventes å bli tatt opp til notering på vedkommende regulerte marked vil bero på en konkret vurdering. Sentralt vil være om den ansatte har konkret kunnskap som kan tilsi at en slik søknad er sannsynlig eller allerede mottatt, men også andre momenter kan være relevante.

Andeler i verdipapirfond kan tenkes å bli notert på regulerte markeder i Norge. Andeler i verdipapirfond er definert som finansielle instrumenter, jf verdipapirhandelloven § 1-2 annet ledd nr 2, og vil derfor bli omfattet av forbudet over. Verdipapirfondloven kapittel 4 har regler om diversifisering av fondenes investeringer, og som er en implementering av kravene til diversifisering i Rådsdirektiv 85/611 EØF (UCITS-direktivet). Disse kravene til spredning av investeringer innebærer at hensynene over ikke har samme vekt, og Kredittilsynet foreslår regler om at forbudet ikke omfatter verdipapirfond som følger de nevnte diversifiseringsreglene.

Verdipapirfondloven § 2-2 annet ledd åpner for at tilsynsmyndigheten kan gjøre unntak fra de nevnte diversifiseringsreglene. Frem til i dag har Kredittilsynets praksis vært restriktiv med hensyn til å godta høyere eksponering i enkelte papirer eller selskaper enn det som følger av lovens kapittel 4. Denne praksis kan tenkes endret, og det kan tenkes at slike, eller også utenlandske fond, kan ha en svært høy eksponering i enkelte finansielle instrumenter notert på regulerte markeder i Norge. Hensynene bak det over foreslåtte forbudet gjør seg sterkere gjeldende for slike fond. Kredittilsynet foreslår et generelt forbud mot at ansatte kan erverve eller avhende noterte eller unoterte norske fondsandeler som ikke fyller kravene i verdipapirfondloven kapittel 4, eller utenlandske fondsandeler som ikke fyller vilkårene i UCITS-direktivet. Etter Kredittilsynets syn er en regel som åpner for en konkret vurdering av det enkelte fondet lite praktisk, men Kredittilsynet antar at den foreslåtte dispensasjonshjemmel i forskriften åpner for at Kredittilsynet generelt kan godkjenne at ansatte erverver og avhender andeler i bestemte fond av denne typen.

Kredittilsynet antar at ansatte ved regulerte markeder normalt ikke i større grad enn andre vil ha tilgang til innsideinformasjon om rentemarkedet. Hensynene over gjør seg derfor ikke i samme grad gjeldende for verdipapirfond som utelukkende investerer i rentebærende obligasjoner. Det foreslås derfor at ansatte kan erverve eller avhende andeler i slike obligasjonsfond. Det presiseres at dette ikke vil gjelde dersom fondet kan investere i konvertible obligasjoner.

Den fortrolige informasjon ansatte ved regulerte markeder får kjennskap til gjennom sitt arbeid kan tenkes å ha betydning for verdien av finansielle instrumenter notert på andre regulerte markeder. Etter Kredittilsynets vurdering er dette mer perifert i forhold til tilliten til det enkelte regulerte markedet, og Kredittilsynet antar at de vanlige reglene om innsidehandel i verdipapirhandelloven i denne sammenheng er tilstrekkelige. Det foreslås derfor ikke noe forbud mot erverv eller avhendelse av finansielle instrumenter som ikke er notert, eller ventes søkt tatt opp til notering, på det autoriserte marked der vedkommende er ansatt. For verdipapirfond gjelder de særlige reglene som er beskrevet over.

De momenter som gjelder for finansielle instrumenter som er notert på annet regulert marked gjør seg tilsvarende gjeldende for unoterte finansielle instrumenter. Det viser her også til at prospektkontrollen etter endringsbestemmelsen i § 10-3 ved endring av verdipapirhandelloven § 5-8 blir lagt til Foretaksregisteret. Det foreslås derfor ikke noe generelt forbud mot at ansatte handler i unoterte finansielle instrumenter.

Kredittilsynet legger til grunn at de hensyn som over er beskrevet om andeler i verdipapirfond også har relevans i forhold til selskaper som i betydelig grad investerer i andre foretak. Kredittilsynet foreslår derfor et generelt forbud mot at ansatte kan erverve eller avhende finansielle instrumenter i foretak som direkte eller indirekte investerer mer enn 10% av sin forvaltningskapital i finansielle instrumenter notert på vedkommende regulerte marked.

I den grad et finansielt instrument er notert på flere autoriserte markedsplasser vil forbudet i forskriften gjelde det aktuelle finansielle instrumentet på alle disse markedene.

Hva som skal ansees som den ansattes eget erverv og avhendelse av finansielle instrumenter må vurderes konkret. Den ansattes faktiske og økonomiske interesse i de aktuelle finansielle instrumentene vil være sentrale momenter. Klart vil tilfellet være der erverv og avhendelse helt eller delvis er for den ansattes egen regning og risiko, også om dette formelt foretas av og gjennom en stråmann. Det er videre klart at den ansattes handel på vegne av andre, eller for andres regning, generelt er omfattet av forbudet.

Konsern
Børsloven § 4-1 annet ledd åpner for at børs kan inngå som heleiet foretak i en holdingmodell. Videre åpner børsloven § 5-2 og § 6-4 for at børs og autoriserte markedsplass kan drive virksomhet som står i naturlig sammenheng med virksomhet som børs og autoriserte markedsplass, samt oppgjørsvirksomhet, i eget foretak Hensynene over vil langt på vei kunne gjøre seg gjeldende også for ansatte i foretak i konsern med regulert marked, og Kredittilsynet foreslår at reglene gjøres tilsvarende gjeldende for ansatte i slike foretak. For uforutsette forhold vises det til at Kredittilsynet i § 4 kan gjøre unntak fra bestemmelsene også i konsernforhold.

Tilllitsvalgte

Tillitsvalgte har normalt ikke samme løpende tilgang som enkelte ansatte til fortrolig informasjon av betydning i det regulerte markedet, men Kredittilsynet legger til grunn at de regelmessig vil kunne få slik informasjon knyttet til saker som skal behandles i styret, i kontrollkomiteen mm. Med bakgrunn i utvalgets og departementets uttalelser om dette foreslås det begrensninger i tillitsvalgtes egenhandel med finansielle instrumenter notert på det aktuelle regulerte markedet. Disse vil komme i tillegg til de alminnelige bestemmelsene om innsidehandel, og lovens og de foreslåtte forskrifter om habilitet. Det ansees ikke påkrevet med et generelt forbud som for ansatte. Det antas at reglene hensiktsmessig kan utformes etter mønster av den undersøkelsesplikt som tillitsvalgte i utstederforetak har etter verdipapirhandelloven § 2-1 annet ledd, og de ordninger om forhåndsklarering som er knyttet til dette. Kredittilsynet antar det vil styrke tilliten til markedet, og også fjerne risikoen for skadelige mistanker om uredelige handler, dersom den tillitsvalgte må innhente skriftlig klarering fra administrerende direktør ved det regulerte markedet før handelen foretas. For sikre en forsvarlig praktisering av reglene og styrke tilliten til ordningen foreslås det videre at det regulerte markedet utarbeider et regelverk for slik klarering, og at slikt reglement skal forelegges Kredittilsynet for godkjenning. Handel den ansatte foretar på vegne av andre, eller for andres regning, vil generelt omfattes av klareringsplikten.

Kredittilsynet har vært i tvil om bestemmelsene om klareringsplikt også skal gjelde den tillitsvalgtes handel med finansielle instrumenter på vegne av arbeidsgiver. Det fremmes derfor to alternativer under dette.

De gjeldende regler for tillitsvalgtes egenhandel på Oslo Børs har fungert tilfredsstillende. Etter disse reglene er det iht Oslo Børs i dag ingen begrensninger eller klareringsregler for tillitsvalgte. En regel om klarering for tillitsvalgtes egenhandel og om meldeplikt innebærer i seg selv en skjerpelse av regelverket i forhold til tillitsvalgte.

Det kan på den annen side virke inkonsekvent at den tillitsvalgte må få klarert handel for egen regning, men ikke dersom vedkommende handler for arbeidsgivers regning. Det at en som fatter investeringsbeslutninger for sin arbeidsgiver ikke er underlagt klareringsplikt vil kunne svekke tilliten til det regulerte markedet. Det kan også være en fordel at tillitsvalgte har en noe mer perifer tilknytning til de regulerte markedene enn de som tar del i investeringsbeslutninger i finansielle instrumenter notert på det aktuelle regulerte markedet. På den annen side kan det antas at en arbeidstaker like fullt vil bli identifisert med sin arbeidsgiver uavhengig av den stilling han har internt i selskapet.

Et annet moment er at det er ønskelig at styremedlemmer og andre tillitsvalgte i regulerte markeder har nødvendige kunnskap og erfaring om markedene for finansielle instrumenter. Det kan ikke uten videre legges til grunn at foretak vil innrette arbeidsdeling og rutiner etter hvorvidt en ansatt har tillitsverv i børs eller autorisert markedsplass. I den grad styremedlemmer pålegges å klarere også handel på vegne av arbeidsgiver må det derfor antas at dette langt på vei vil kunne innebære at personer som i sitt arbeid for arbeidsgiver regelmessig tar del i investeringsbeslutninger, rent faktisk utelukkes fra å inneha slike verv. Dette er personer som typisk innehar den kompetanse og erfaring tillitsvalgte i regulerte markeder bør ha, og en slik innsnevring av mulige kompetente kandidater kan derfor være uheldig. Det kan imidlertid anføres at dette ikke behøver å innebære noen betydelig innsnevring, særlig ikke sett i sammenheng med at den nevnte § 2 annet ledd i den foreslåtte uansett vil gjelde for tillitsvalgte i regulerte markeder.

Etter en helhetsvurdering har Kredittilsynet valgt å holde konklusjonen åpen, og det vises til de to alternative forslagene til § 3 første ledd i nedenstående utkast til forskrift.

Første alternativ innebærer at det åpnes for å tolke bestemmelsen slik at handel og deltagen i investeringsbeslutninger på vegne av egen arbeidsgiver ikke omfattes av klareringsplikten.

Dersom en tillitsvalgt ikke har fått klarering for en planlagt egenhandel han har tatt opp med ledelsen på det regulerte markedet, vil dette i seg selv regelmessig kunne være informasjon av kurssensitiv art. Den tillitsvalgte vil imidlertid ikke nødvendigvis vite hvilken informasjon som gjør at vedkommende er nektet klarering, i motsetning til en person som har mer konkret innsideinformasjon som senere blir offentliggjort. Med utgangspunkt i reglene i verdipapirhandelloven § 2-2 første og annet ledd foreslås derfor en særlig regel om at den tillitsvalgte i en slik situasjon ikke kan ta del i investeringsbeslutninger om det samme finansielle instrumentet for arbeidsgiver, eller på noen måte formidle klareringsnektelsen til uvedkommende i eller utenfor foretaket før den tillitsvalgte har fått klarert at vedkommende selv kan handle med de aktuelle finansielle instrumentene.

I det andre alternativet pålegges den tillitsvalgte en klareringsplikt for all handel i finansielle instrumenter notert på vedkommende regulerte marked, for egen og andres regning. Dersom den tillitsvalgte for sin arbeidsgiver handler eller tar del i investeringsbeslutninger vedrørende finansielle instrumenter notert på vedkommende regulerte marked må dette forhåndsklareres med det regulerte markedet. Taushetsplikten om selve nektelsen vil gjelde tilsvarende.

Meldeplikt

Det vil forenkle kontrollen med regelverket, og etter Kredittilsynets syn være egnet til å styrke tilliten til det regulerte markedet dersom det regulerte markedet selv fører kontroll med de ansattes, tillitsvalgtes,og deres nærståendes erverv og avhendelse av finansielle instrumenter, så vel noterte som unoterte. Det foreslås derfor en regel om at den ansatte straks skal melder fra til det regulerte markedet om alle erverv og avhendelse av finansielle instrumenter. Kredittilsynet vil gjennom sitt tilsyn med virksomheten kunne kontrollere at reglene følges opp.

For definisjonen av nærstående er det i proposisjonen (s 209) vist til allmennaksjelovens definisjon i § 1-5. Etter Kredittilsynets vurdering er denne helt generelle definisjonen videre enn det som er nødvendig for å ivareta hensynet til tilliten til de regulerte markedene. Det foreslås at begrepet begrenses til personer med slik tilknytning til ansatte og tillitsvalgte som følger av børsloven § 4-3 første ledd pkt a) og b) og c.

Dispensasjon

Kredittilsynet antar det er behov for en dispensasjonshjemmel. Det vises blant annet til at forbudet for ansatte også gjelder for finansielle instrumenter ansatte allerede har ervervet ved ansettelsen, eller som den ansatte arver ol mens vedkommende er ansatt. Det presiseres at praksis er ment å være restriktiv. Kredittilsynet ser ikke noe behov for å kunne dispensere fra annet enn forskriftens §§ 2 og 3.

Overgangsregler

I dag kan ansatte ved Oslo Børs bare handle finansielle instrumenter etter samtykke fra børsdirektøren, og med en bindingstid på to år. Kredittilsynet foreslår at det gis en overgangsordning på to år for finansielle instrumenter som eies av ansatte ved Oslo Børs når loven trer i kraft. Det foreslås at reglene om bindingstid på to år opprettholdes, og at finansielle instrumenter bare kan selges etter samtykke fra børsdirektøren. Etter overgangstiden på to år vil den alminnelige dispensasjonsreglen gjelde.

XXX

UTKAST TIL FORSKRIFT OM ANSATTES, TILLITSVALGTES OG DERES NÆRSTÅENDES HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER

Fastsatt av Finans- og tolldepartementet xxxx med hjemmel i lov av 17 11 2000 nr 80 om børsvirksomhet mm (børsloven) § 3-8 annet ledd og § 6-8.

§ 1 Forskriftens virksområde
Forskriften gjelder for ansatte og tillitsvalgte i foretak med tillatelse til drive børs eller autoriserte markedsplass, samt for ansatte og tillitsvalgte i annet foretak i konsern der slik virksomhet inngår.

Med nærstående menes personer og foretak med tilknytning som nevnt i børsloven § 4-3 førsteledd bokstav a), b) og c).

§ 2 Ansattes egenhandel
Ansatte kan erverve og avhende finansielle instrumenter med de begrensninger som følger av denne forskrift.

Ansatte kan ikke erverve eller avhende finansielle instrumenter som er eller ventes tatt opp til notering på børs eller autoriserte markedsplass hvor vedkommende er ansatt. For ansattes erverv av andeler i verdipapirfond notert på vedkommende børs eller autoriserte markedsplass gjelder reglene i tredje ledd.

Ansatte kan bare erverve eller avhende andeler i norske verdipapirfond som oppfyller vilkårene i lov om verdipapirfond §§ 4-4, 4-6, og 4-7, eller i utenlandske fond som oppfyller vilkårene i Rådsdirektiv 85/611/EØF (UCITS-direktivet). I tillegg kan ansatte erverve og avhende andeler i verdipapirfond som utelukkende investerer i rentebærende obligasjoner.

Ansatte kan ikke erverve eller anhende finansielle instrumenter i selskaper som plasserer mer enn 10% av sine aktiva i finansielle instrumenter som er notert på det regulerte marked vedkommende er ansatt ved.

§ 3 Tillitsvalgtes egenhandel
Alternativ nr 1:
Tillitsvalgte ved børs og autorisert markedsplass kan ikke erverve eller avhende finansielle instrumenter som er notert eller kan ventes notert ved vedkommende børs eller autoriserte marked uten at dette på forhånd skriftlig er klarert fra administrerende direktør eller dennes stedfortreder ved den aktuelle børs eller autoriserte markedsplass. Klarering skal avslås hvis vedkommende børs eller autoriserte markedsplass har opplysninger om de finansielle instrumentene, utstederen av disse, eller andre forhold som må antas å ville innvirke merkbart på kursdannelsen eller handelen med disse og som ikke er offentlig tilgjengelig eller allment kjent i markedet.

Alternativ nr 2:
Tillitsvalgte ved børs og autorisert markedsplass kan ikke for egen eller for andres regning erverve eller avhende finansielle instrumenter som er notert eller kan ventes notert ved vedkommende børs eller autoriserte marked uten at dette på forhånd skriftlig er klarert fra administrerende direktør eller dennes stedfortreder ved den aktuelle børs eller autoriserte markedsplass. Klarering skal avslås hvis vedkommende børs eller autoriserte markedsplass har opplysninger om de finansielle instrumentene, utstederen av disse, eller andre forhold som må antas å ville innvirke merkbart på kursdannelsen eller handelen med disse og som ikke er offentlig tilgjengelig eller allment kjent i markedet.

Gjelder begge alternativer:
Dersom en tillitsvalgt nektes klarering for en handel må vedkommende ikke gi opplysning om dette til uvedkommende eller på annen måte gi råd om handel med de finansielle instrumentene nektelsen vedrører, før den tillitsvalgte igjen har klarert med administrerende direktør eller hans stedfortreder at han selv kan handle med disse finansielle instrumentene.

Børs eller autorisert markedsplass skal utarbeide et reglement godkjent av Kredittilsynet for administrerende direktørs klarering av tillitsvalgtes erverv og avhendelse som nevnt i første og andre ledd.

§ 4 Meldeplikt
Ansatte og tillitsvalgte ved børs og autoriserte markedsplass skal straks melde til den aktuelle børs eller autoriserte markedsplass om egne og nærståendes erverv eller avhendelse av finansielle instrumenter.

§ 5 Dispensasjon
Kredittilsynet kan i særlige tilfelle dispensere fra forskriftens § 2 og § 3.

§ 6 Overgangsregler
Finansielle instrumenter ansatte ved børs eier ved lovens ikrafttredelse kan inntil to år etter ikrafttredelsen avhendes etter samtykke fra børsdirektøren, forutsatt at den ansatte har eiet dem i to år.

§ 7 Ikrafttredelse
Denne forskrift trer i kraft xxxxxx.

VEDLEGG