15.12.2000 Vedlegg 6

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Kredittilsynet har vurdert behovet for å gi regler om ikrafttredelse og overgangsbestemmelser for lov om børsvirksomhet (børsloven) av 17 11 2000 nr 80 jf børsloven § 10-1, og utarbeidet utkast til forskrift.

§ 10-1 Ikrafttredelses- og overgangsbestemmelser lyder:

"Denne lov trer i kraft og lov av 17. juni 1988 nr. 57 om verdipapirbørs (børsloven) oppheves fra den tid Kongen bestemmer. De enkelte bestemmelser kan settes i kraft eller oppheves til ulik tid.

Børs som har tillatelse med hjemmel i lov av 17. juni 1988 nr. 57 om verdipapirbørs (børsloven) gis en frist på inntil to år fra lovens ikrafttredelse til å avvikle sin virksomhet. Eventuell søknad om tillatelse som børs etter denne lov må fremmes innen ett år fra lovens ikrafttredelse.

Kongen kan gi nærmere overgangsregler, herunder bestemme at hele eller deler av lov 17. juni 1988 nr. 57 om verdipapirbørs med forskrifter inntil videre skal gjelde for børs med tillatelse etter nevnte lov. Kongen kan gi bestemmelser om avvikling av eksisterende børser."

Kredittilsynets vurderinger:

Forskriftsutkastet forutsetter at Kongens myndighet etter lovens § 10-1 til å sette loven ikraft og å gi overgangsregler, er delegert til Finansdepartementet.

Børsloven § 10-1 første og tredje ledd åpner for delt ikrafttredelse av den nye loven og av gjeldende børslov. Samtidig er det forutsatt at dagens børs gis en overgangsperiode for omdannelse til allmennaksjeselskap. Oslo Børs har opplyst at det arbeides for å foreta omdannelse så snart som mulig. Likevel vil det bli en kort overgangsperiode som må reguleres.

Så lenge børsen er organisert som selveiende institusjon vil de organisatoriske reglene etter børsloven av 1988 være en nødvendig regulering av børsen, samtidig som de tilsvarende nye reglene ikke er relevante. Reglene om børsens virksomhet for øvrig og forholdet til utsteder og medlemmer kan imidlertid tre i kraft uten at børsen er allmennaksjeselskap. Det foreslås derfor at følgende bestemmelser etter den gamle børsloven av 1988 fortsetter å gjelde inntil børsen har konsesjon etter den nye loven og har gjennomført omdannelsen:

  • Kap 2 om børsens ledelse
  • Kap 5 om børsens økonomi, regnskap, revisjon og tilsyn m.m
  • § 6-1 om straff for overtredelse av bl a kap 2 og 5. I den utstrekning § 6-1 også omfatter bestemmelser som er opphevet, vil naturligvis straffehjemmelen ikke være anvendelig.

Inntil dagens børs er omdannet vil følgende bestemmelser i den nye børsloven ikke være relevante, og derfor ikke settes i kraft for børsens vedkommende:

  • § 2-1, § 2-3 og § 2-4.
  • Kap 3 Organisasjonsform, organer mv
  • Kap 4 Eier- og kapitalforhold mv
  • § 5-1 tredje ledd om børsens regler og forretningsvilkår. Disse vil være del av grunnlaget for konsesjon etter ny lov.

Kredittilsynet finner det naturlig at tilsynsregimet i børsloven kapittel 8 trer i kraft samtidig med at loven trer i kraft.

Det kan være hensiktsmessig at dagens børsråd helt eller delvis får ansvar for avvikling av dagens selveiende institusjon også etter at børsvirksomheten er overført. Dette foreslås eventuelt regulert i særskilt forskrift om omdannelse etter § 10-2 siste ledd.

Kredittilsynet nevner at Oslo Børs foreslo at Oslo Børs i overgangsperioden frem til omdannelse og konsesjon skulle unntas fra børsloven kapittel 2 (Krav til tillatelse med mer) og kapittel 8 (Tilsyn).

XX

Utkast til Forskrift om ikrafttredelse og overgangsbestemmelser til lov om børsvirksomhet m.m. (børsloven) av 17 11 2000 nr 80

Fastsatt av Kongen/Finansdepartementet xx.xxxxx 2000 med hjemmel i til av 17 11 2000 nr 80 om børsvirksomhet m.m. § 10-1 første og tredje ledd og § 10-3 første ledd.

I

§ 1 Ikrafttredelse
Lov 17. november 2000 nr 80 om børsvirksomhet m.m. trer i kraft … 2001. På samme tid oppheves lov av 17. juni 1988 nr 57 om verdipapirbørs.

§ 2 Overgangsbestemmelser

Bestemmelsene i lov 17. november 2000 nr 80 om børsvirksomhet m.m. § 2-1, § 2-3,§ 2-4, kap 2, 3 og 4 og § 5-1 tredje ledd gjelder ikke for børs som har tillatelse etter lov av 17. juni 1988 nr 57 om verdipapirbørs.

For børs som nevnt i første ledd gjelder bestemmelsene i lov av 17. juni 1988 nr 57 om verdipapirbørs kap 2, kap 5 og § 6-1 inntil omdannelse som nevnt i lov 17. november 2000 nr 80 om børsvirksomhet m.m § 10-2 er gjennomført.

II

Forskriften trer i kraft xxxxx

VEDLEGG