15.12.2000 Vedlegg 7

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

1. Forskrift om endring av forskrift om samordning av prospektkrav ved offentlig tilbud om tegning eller kjøp av omsettelige verdipapirer i flere EØS-stater av 7. november 1997 nr 1150

2. Forskrift om endring av forskrift om krav til opplysninger i prospekt ved offentlig tilbud om tegning eller kjøp av omsettelige verdipapirer av 7. november 1997 nr 1151

Kredittilsynet har vurdert behovet for endringer i de ovennevnte forskrifter, og foreslår endringer som nedenfor.

Verdipapirhandelloven § 5-5 (Opplysninger i prospekt) lyder:

"Prospektet skal inneholde de opplysninger som, avhengig av særlige forhold hos tilbyder og arten av de verdipapirer som tilbys, er nødvendig for at investorene skal kunne foreta en velfundert vurdering av utsteders økonomiske stilling og utsikter og av rettigheter knyttet til de nevnte verdipapirer. Prospektet skal videre inneholde opplysninger om hvilke kriterier som skal legges til grunn for tildeling av verdipapirer til de som aksepterer tilbudet.

Enhver ny omstendighet eller vesentlig unøyaktighet som kan få betydning for vurderingen av verdipapirene, og som fremkommer mellom tidspunktet for offentliggjøring av prospektet og tidspunktet for tegningsperiodens endelige utløp, skal fremgå av et tillegg til prospektet. Tillegget skal sendes børsen i samsvar med §§ 5-7 og 5-8 og offentliggjøres uten ugrunnet opphold i samsvar med § 5-11.

Børsen kan kreve at prospekt utarbeides på norsk.

Krav til opplysninger i denne paragraf står tilbake for taushetsplikt i eller i medhold av lov. Departementet fastsetter nærmere krav til opplysninger i prospekt."

Verdipapirhandelloven § 5-8. Registrering av prospekt vil etter ikrafttredelse av vedtatt lovgivning lyde:

Ved tilbud som gjelder verdipapirer som ikke er eller søkes børsnotert, skal prospektet sendes Foretaksregisteret for registrering før det offentliggjøres.

Verdipapirhandelloven § 5-12.Samordningsregler der tilbud fremsettes eller verdipapirene søkes børsnotert i flere EØS-stater lyder:

Departementet kan fastsette nærmere regler om utarbeidelse og kontroll med prospekt når det fremsettes tilbud om de samme verdipapirer i flere EØS-stater samtidig eller med korte mellomrom.

Kredittilsynets vurderinger:

I forbindelse med forslag til ny børslov, er det i Ot prp nr 73 (1999-2000) og Innst. O nr 3 (2000-2001) foreslått å overføre registreringen av prospekter som gjelder verdipapirer som ikke er eller søkes børsnotert fra børsen til Foretaksregisteret, jf prp s 155 og forslag til endring av verdipapirhandelloven (vphl) § 5-8. En endring i tråd med forslaget vil nødvendiggjøre enkelte mindre endringer i forskrift om samordning av prospektkrav ved offentlig tilbud om tegning eller kjøp av omsettelige verdipapirer i flere EØS-stater av 7. november 1997 nr 1150 (Samordningsforskriften) og forskrift om krav til opplysninger i prospekt ved offentlig tilbud om tegning eller kjøp av omsettelige verdipapirer av 7. november 1997 nr 1151 (Prospektforskriften).

Samordningsforskriften

Etter samordningsforskriften § 2 nr 3 og 4 kan børsen kreve inntatt tilleggsinformasjon i prospekter som skal utarbeides etter vphl § 5-1. Likeledes kan børsen i visse tilfelle godkjenne et prospekt selv om visse vilkår ikke er oppfylt. Disse bestemmelsene er mest praktiske i relasjon til prospekter som skal kontrolleres i henhold til vphl § 5-7, dvs for verdipapirer som ellers søkes børsnotert. Det kan imidlertid ikke utelukkes at det i visse tilfelle også kan være behov for bestemmelsene i relasjon til prospekter som skal registreres etter vphl § 5-8, selv om det i utgangspunktet ikke skal foretas noen konkret kontroll av slike prospekter. Følgelig bør forskriften gi Foretaksregisteret tilsvarende kompetanse.

Prospektforskriften

De samme hensyn som er anført ovenfor mht samordningsforskriften gjør seg gjeldende i forhold til prospektforskriften.

Kredittilsynets forslag:

Det gis forskriftsendringer som vedlagt.

XX

Forskrift om endring av forskrift om samordning av prospektkrav ved offentlig tilbud om tegning eller kjøp av omsettelige verdipapirer i flere EØS-stater av 7. november 1997 nr 1150

Fastsatt av Finansdepartementet [xxxx] 2000, med hjemmel i lov om verdipapirhandel av 19. juni 1997 nr 79 § 5-12.

I

I forskrift om samordning av prospektkrav ved offentlig tilbud om tegning eller kjøp av omsettelige verdipapirer i flere EØS-stater av 7. november 1997 nr 1150 gjøres følgende endringer:

Paragraf 2 nr. 3 og 4 skal lyde (endringer er understreket):

§ 2.Samordningsregler

"3. Med forbehold for en eventuell oversettelse skal slikt prospekt godkjennes som et prospekt i henhold til verdipapirhandelloven § 5-1. Børsen , eventuelt Foretaksregisteret for prospekter som skal registreres i henhold til verdipapirhandelloven § 5-8 kan likevel kreve at det i prospektet tilføyes opplysninger som er spesifikke for det norske markedet, særlig om inntektsskatteordningen, om de finansinstitusjoner som skal fungere som betalingsagent for utstederen i den aktuelle stat, og om hvordan meldinger til investorene skal offentliggjøres.

4. Et prospekt som er godkjent av vedkommende myndigheter i henhold til Rdir 80/390/EØF artikkel 24a, skal godkjennes som prospekt i henhold til verdipapirhandelloven § 5-1, også om det er gitt delvis fritak eller dispensasjon i henhold til Rdir 80/390/EØF, likevel forutsatt at:

a) denne type fritak eller dispensasjon kan gis også etter denne forskrift, og

b) de forhold som berettiger fritak eller dispensasjon, foreligger også i Norge.
Selv om vilkårene i bokstav a) og b) ikke er oppfylt, kan børsen eventuelt Foretaksregisteret for prospekter som skal registreres i henhold til verdipapirhandelloven § 5-8, godkjenne prospektet." godkjenne prospektet."

II

Forskriften trer i kraft ………………

XX

Forskrift om endring av forskrift om krav til opplysninger i prospekt ved offentlig tilbud om tegning eller kjøp av omsettelige verdipapirer av 7. november 1997 nr 1151

Fastsatt av Finansdepartementet [xxxx] 2000, med hjemmel i lov om verdipapirhandel av 19. juni 1997 nr 79 § 5-5.

I

I forskrift om krav til opplysninger i prospekt ved offentlig tilbud om tegning eller kjøp av omsettelige verdipapirer av 7. november 1997 nr 1151 gjøres følgende endringer:

§ 3 første ledd nr 5 skal lyde (endringer er understreket):

"5. Børsen , eventuelt Foretaksregisteret for prospekter som skal registreres i henhold til verdipapirhandelloven § 5-8, kan for det enkelte tilfellet stille ytterligere krav til innholdet av prospektet hvis det finnes nødvendig for å ivare ta de hensyn som er nevnt i verdipapirhandelloven § 1-2 tredje ledd nr. 3 og kjøpsretter som nevnt i § 5-1 annet ledd."

II

Forskriften trer i kraft ………………

VEDLEGG