15.12.2000 Vedlegg 8

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Kredittilsynet har vurdert behovet for å gi regler om sammensetning av, og virksomheten til børsers kontrollkomité, og utarbeidet utkast til forskrift, jf utkastet § 3-3 og habilitetsbestemmelsen i § 3-7.

§ 3-3 Kontrollkomité

Lovutkastet § 3-3 lyder:

"Børs skal ha en kontrollkomité på minst tre medlemmer valgt av generalforsamlingen. Kontrollkomitéen skal føre tilsyn med at børsen følger lover, forskrifter og konsesjonsvilkår, samt vedtekter og vedtak truffet av børsens organer, og herunder vurdere sikkerhetsmessige forhold ved virksomheten. Generalforsamlingen skal fastsette instruks for kontrollkomitéen. Instruksen skal godkjennes av Kredittilsynet. Kontrollkomitéen skal hvert år gi melding til generalforsamlingen og Kredittilsynet om sitt arbeid. Kredittilsynet kan gi nærmere regler om sammensetningen av og virksomheten til børsers kontrollkomite."

Andre relevante bestemmelser er utkastet § 3-7 om habilitetsregler som lyder:

"Tillitsvalgte og ansatte ved børs må ikke delta i behandlingen eller avgjørelsen av spørsmål som har slik særlig betydning for egen del eller for noen nærstående at vedkommende må anses for å ha en fremtredende personlig eller økonomisk særinteresse i saken. Vedkommende må heller ikke delta i behandlingen eller avgjørelsen av noe spørsmål som har fremtredende økonomisk særinteresse for selskap, forening eller annen offentlig eller privat institusjon som vedkommende er knyttet til.

Departementet kan i forskrift fastsette begrensninger i ansatte og tillitsvalgtes adgang til å ha styreverv eller bierverv i selskap hvis finansielle instrumenter er opptatt til notering og handel på vedkommende børs. Departementet kan fastsette tilsvarende begrensning for ansatte og tillitsvalgte i foretak som inngår i samme konsern som børs."

Kredittilsynets vurderinger:

Generelt

Krav til kontrollkomite gjelder for børs, men ikke for autoriserte markedsplasser, jf utkastet § 3-3 jf § 6-8.

Ordningen med et eget børsråd videreføres ikke i utkastet. Den kontrollen børsrådet i dag fører med administrasjonen og børsstyret legges til en kontrollkomite, som skal føre kontroll med at virksomheten drives forsvarlig. Komiteen er et rent sikkerhets- og kontrollorgan., og er ikke tillagt operative funksjoner (Ot prp 73 (1999-2000) s 51). Begrunnelsen for lovfesting av et slikt særlig kontrollorgan er særlig at dette vil bidra til å sikre tilliten til børsens stabilitet, nøytralitet og integritet.

For ordens skyld nevnes det at kontrolloppgavene ikke er definert eller begrenset til de kontrolloppgaver som i dag er tillagt børsrådet.

Kredittilsynet kan fastsette en forskrift om kontrollkomiteen, og skal godkjenne generalforsamlingens instruks for komiteen. Det beror derfor på en hensiktsmessighets-vurdering hva som skal reguleres i en forskrift, og hva som kan overlates til instruksen.

Foruten de kontrolloppgavene som beskrives i lovutkastet § 3-3 nevner lovforarbeidene særlig noen områder som kontrollkomiteen skal se på (Ot prp 73 (1999-2000) prp s 56). Kredittilsynet antar det vil gi bedre klarhet i komiteens oppgaver og funksjon dersom det gis en forskrift om en del sentrale forhold som skal gjelde for alle børser, slik som komiteens oppgaver, sammensetning og kompetanse, samt vurdering av sikkerhetsmessige forhold ved børsers IT-systemer og av børsers markedsovervåking, som er særlig nevnt i forarbeidene. Om markedsovervåkingen skriver departementet (Ot prp 73 (1999-2000) s 56):

"Departementet vil videre peke på at de personer som utfører markedsovervåking på den enkelte børs vil kunne være i en utsatt posisjon. Markedsovervåkingen vil f.eks. kunne avdekke forhold som involverer lovovertredelser begått av utstedere, børsmedlemmer eller børsens eiere, tillitsmenn eller øvrige ansatte. Departementet mener det kan være behov for særskilt oppfølging av den del av foretaket som forestår markedsovervåking for å sikre de ansattes integritet. Dette gjelder blant annet i forhold til oppsigelser og andre arbeidsrettslige reaksjoner mot de ansatte i slike enheter. Det er avgjørende at det ikke tas utenforliggende hensyn ved slike avgjørelser, for å sikre en effektiv markedsovervåking. Børsens kontrollkomité bør etter departementets oppfatning være særlig oppmerksom på denne problemstillingen."

Det foreslås på denne bakgrunn at det gis en forskrift. Ved utformingen av denne er det også naturlig å vurdere andre forhold av mer generell karakter.

Komiteens oppgaver

Komiteens oppgaver er definert i utkastet til § 3-3 i loven, som er sitert ovenfor. Ved utformingen av videre bestemmelser om komiteens oppgaver legger Kredittilsynet vekt at utvalgets flertall i sin begrunnelse for kontrollkomiteen (NOU 1999: 3 s 189) særlig la vekt på børsers egenart og avhengighet av tekniske systemer. Departementet var (Ot prp 73 (1999-2000) s 56) enig i at de tekniske systemer gjør det nødvendig med en kontrollkomite, og nevner særlig de tekniske risikoelementer ved elektroniske handelssystem og levering av markeds- og kursinformasjon. Departementet peker i proposisjonen også på at børsens markedsovervåking og dens ansatte vil kunne være i en utsatt posisjon når de for eksempel avdekker lovovertredelser begått av utstedere, børsmedlemmer, eiere, tillitsmenn eller ansatte. For å sikre markedsovervåkingens effektivitet og integritet er det etter departementets syn viktig at kontrollkomiteen er særlig oppmerksom på dette, jf sitatet ovenfor

Kredittilsynet vil særlig fremheve at kontrollkomiteens oppgaver må sees i lys av at fremtidig børs vil være en profittorientert organisasjon. Børsene vil derfor ikke på samme måte som tidligere ha insentiv til å bidra med ressurser til markedsovervåkingen fordi det på kort sikt kan sees på som en ren utgiftspost, og i utøvelsen av sine oppgaver vil markedsovervåkingen kunne true interesser til eiere, brukere eller andre med innflytelse overfor børsen. Dreiningen i børsens motiver fra å være nærmest en forvalter av børsloven til å være profittorientert må nødvendigvis gi seg utslag med hensyn til hvilke forhold kontrollkomiteen bør konsentrere seg om, og sammensetningen av denne. Dette kan forsterkes ved at dagens børs har en tilnærmet monopolsituasjon, menutviklingen åpner for skarpere konkurranse også i Norge.

Kredittilsynet legger særlig vekt på de momenter som nevnes i forarbeidene, og vil også understreke behovet for at kontrollkomiteen fokuserer på at børsen sikrer markedsovervåkingen de nødvendige ressurser for en forsvarlig gjennomføring av sine oppgaver, herunder at lønns- og arbeidsbetingelser sikrer en forsvarlig rekruttering av personer med den nødvendige kompetanse og erfaring.

I lovutkastet § 5-1 annet ledd er inntatt følgende bestemmelser:

"Børs skal ha de systemer for gjennomføring av handel, kursnoteringer, gjennomsiktighet, informasjonsgivning og markedsovervåking som er nødvendige i forhold til den måten virksomheten er organisert på."

Kredittilsynet finner det naturlig gi en regel med utgangspunkt i ordlyden i lovutkastet

§ 3-3. I samsvar med uttalelsene i forarbeidene foreslås i tillegg en understrekning av viktigheten av kontrollen med systemene nevnt i § 5-1 annet ledd.

Den videre avgrensning av komiteens oppgaver kan etter Kredittilsynets vurdering best avgjøres ut fra den enkelte børs’ konkrete virksomhet, dels i generalforsamlingens instruks som skal godkjennes av Kredittilsynet, og dels i komiteens egne prioriteringer. På denne bakgrunn foreslår Kredittilsynet ikke videre regulering av komiteens oppgaver i forskriften.

Kredittilsynet presiserer i denne forbindelse at det er opp til komiteen selv å avgjøre hvor ofte det er behov for at den møter, og at det er begrenset hva en slik komite effektivt kan rekke over dersom kontrollen skal være forsvarlig. Det er derfor avgjørende at komiteen fokuserer på de sentrale risikoområder, og at komiteens oppgaver ikke blir så omfattende at en forsvarlig oppfyllelse av komiteens kontrolloppgaver blir urealistisk.

For ordens skyld presiseres det at kontrollkomiteen kommer i tillegg til, og ikke i noen sammenheng overtar eller reduserer, styrets og daglig leders oppgaver og ansvar for virksomheten. Tilsvarende gjør kontrollkomiteen ingen endring i revisors plikter og ansvar.

Forholdet mellom komiteen og styret og administrasjonen mm – utkastet §§ 4 og 5

Som nevnt ovenfor er det et vesentlig element i kontrollkomiteens oppgaver å sikre markedsovervåkingens integritet og uavhengighet. Det følger av forarbeidene sitert ovenfor at kontrollkomiteen skal ha et særlig ansvar for å påse dette. Viktige elementer i dette er å føre kontroll med at markedsovervåkingen eller dens enkelte ansatte ikke utsettes for utilbørlig påvirkning av andre interesser innenfor og utenfor børsen, og at den tilføres de nødvendige ressurser for at markedsovervåkingen er effektiv. I forarbeidene sitert over nevnes bla at komiteen må overvåke at de ansatte ikke utsettes for usaklige arbeidsrettslige reaksjoner og oppsigelser. Kredittilsynet antar komiteen også bør være på vakt mot andre former for usaklige reaksjoner på arbeidsplassen. Det foreslås at komiteens ansvar for dette kommer til uttrykk i forskriftsteksten.

Allmennaksjeselskapsloven § 2-2 første ledd nr 9 åpner for at det vedtektene kan fastsettes at børs skal ha flere daglige ledere. Etter Kredittilsynets vurdering vil en ordning med en egen administrerende direktør med ansvar bare for markedsovervåkingen, og som rapporterer direkte til styret, kunne bidra til å sikre markedsovervåkingens integritet og uavhengighet i forhold til den øvrige administrasjonen ved børsen. Kredittilsynet antar dette spørsmålet best kan vurderes nærmere og avklares i forbindelse med godkjenningen av den enkelte børs’ vedtekter, jf lovutkastet § 3-1 annet ledd, og foreslår at det ikke gis bestemmelser om dette i forskriften.

Resultatet av komiteens arbeid vil i betydelig grad avhenge av de vilkår den arbeider under. Blant annet må den ha tilgang til all informasjon som finnes på børsen. Det foreslås bestemmelser om dette. Skal en slik regel kunne bli effektiv må det påligge styret og ledelsen fortløpende å vurdere og foreta et forsvarlig utvalg av den informasjon som foreligger vurdert ut fra de oppgaver komiteen har, og til å sende dette til komitemedlemmene. Komiteen må kunne gi retningslinjer for hva som skal oversendes og på hvilken måte. I tillegg skal styret og daglig leder fremskaffe den informasjon kontrollkomiteen ber om. Kredittilsynet mener det er naturlig at denne plikten går noe videre enn til den informasjon som finnes i børsen, og at denne plikten også omfatter informasjon som ledelsen og styret ellers enkelt kan frembringe. Det følger av formålet med bestemmelsene at styret og daglig leder straks skal fremskaffe den nødvendige informasjon når komiteen ber om dette, og på den måten komiteen ber om.

Etter gjeldende børslov § 2-2 annet ledd kan Børsrådet selv eller ved utvalg iverksette undersøkelser. Kredittilsynet foreslår at dette videreføres, og at komiteen til dette kan engasjere eksterne rådgivere. Lovutkastet § 3-3 gir ikke hjemmel til å gi regler om habilitet og taushetsplikt for slike eksterne rådgivere. Komiteen må derfor pålegges å sørge for at rådgiverne før de engasjeres blir opplyst om reglene om taushetsplikt og habilitet som gjelder for komiteens medlemmer, og at de eksterne rådgiverne avgir en skriftlig taushets- og habilitetserklæring tilsvarende det som gjelder medlemmene av komiteen.

Skal komiteen ha den nødvendige tilliten må den gis de nødvendige ressurser til å utføre sine kontrolloppgaver. Styret og ledelsen må ha en plikt til å stille de nødvendige ressurser til rådighet når komiteen ber om dette, for eksempel når komiteen iverksetter undersøkelser.

Kredittilsynet foreslår regler som ivaretar disse hensynene, og viser til utkastet §§ 4 og 5.

Rapportering – utkastet § 6

I lovutkastet legges tilsynet med børser til Kredittilsynet , og etter utkastets § 3-3 skal komiteen årlig gi melding om sitt arbeid til generalforsamlingen og til Kredittilsynet. Det er etter Kredittilsynets vurdering en naturlig forlengelse av komiteens kontrollfunksjoner at komiteen og dens medlemmer også pålegges en plikt til straks å rapportere til Kredittilsynet dersom det avdekkes misligheter av betydning, eller det oppstår fare for børsens likviditets- eller kapitalsituasjon. Det kan for øvrig tenkes at det enkelte komitemedlem kan oppleve det som vanskelig å melde slike forhold til Kredittilsynet, og Kredittilsynet antar at denne plikten vil bidra til å gjøre meldeplikten mer effektiv. Det foreslås en regel om meldeplikt, og at denne pålegges komiteen og det enkelte medlem.

Krav til habilitet, kvalifikasjoner og vandel – utkastet § 3

Habilitet

Ansatte og tillitsvalgte
Krav til faglig kompetent sammensetning av komiteen, og behovet for tillit til komiteens og det enkelte medlemmets habilitet og integritet kan dels være motstridende. Faglig tyngde og erfaring er etter Kredittilsynets oppfatning viktig for at dens kontrollfunksjon blir effektiv, og for at komiteen skal ha den nødvendige autoritet. Det avgjørende for tilliten er hvordan den oppfattes utad. Reglene må derfor ikke bare sikre at komiteens medlemmer rent faktisk er habile, men også at komiteens medlemmer utad oppfattes som habile.

De habilitetskrav som stilles vil kunne begrense personkretsen av kompetente personer. Skal man sikre en forsvarlig sammensetning av komiteen er det derfor viktig at habilitetsreglene ikke favner videre enn nødvendig. Et moment i denne vurderingen er at de situasjonsbestemte habilitetsreglene i § 3-7 første ledd kan være tilstrekkelige for en del grupper, i det denne også gjelder for medlemmene av kontrollkomiteen.

Kredittilsynet har vurdert om det bør gis en regel om at medlemmene av kontrollkomiteen ikke selv, eller har nærstående, som er ansatt, har tillitsverv, eller på annen måte har nær tilknytning til børsen, børsens eiere eller dens medlemmer. Kredittilsynet mener imidlertid at en slik regel vil begrense personkretsen mer enn det som er reelt begrunnet, og at utformingen må vurderes mer konkret i forhold til den enkelte gruppe. Komiteens kontrolloppgave gjør det etter Kredittilsynets vurdering særlig viktig at dens medlemmer er uavhengig i forhold til børsens styre og ansatte. Når komiteen ikke tar del i de løpende beslutninger eller operative funksjoner ved børsen, mener Kredittilsynet det er mindre grunn til å anta at tilknytning til andre grupper rundt børsen i samme grad kan true tilliten til komiteens integritet og uavhengighet.

Styre og ansatte
Komiteen skal føre kontroll med børsens styre og administrasjon, og det vil etter Kredittilsynets syn svekke tilliten til komiteen dersom medlemmene eller deres nærstående har tilknytning av betydning til børsens ansatte eller styremedlemmer. Det foreslås derfor regler om at medlemmene av komiteen og deres nærstående er uten slik tilknytning.

Konsern
Kredittilsynet antar at argumentene over også kan gjøre seg gjeldende overfor ansatte og tillitsvalgte i konsern med børsen, samt deres nærstående. Det foreslås en regel om at disse ikke kan være medlem av komiteen.

Eiere
I lovutkastet § 4-1 er det foreslått regler om at ingen kan eie aksjer som representerer mer enn 10% av aksjekapitalen eller stemmene på børsen. Kredittilsynet antar at slik eierposisjon normalt ikke bør være til hinder for sitte i kontrollkomiteen. Bestemmelsen åpner imidlertid for at en aksjonær kan gis tillatelse til å inneha en eierandel som representerer en større andel av aksjene eller stemmene i børsen. Dersom slike eiere ut over lovens normalordning også sitter som medlem av kontrollkomiteen, vil det etter Kredittilsynets vurdering være fare for at tilliten til komiteen som uavhengig kontrollorgan svekkes. Kredittilsynet antar at slike betydelige eiere normalt vil være foretak, og at tilliten til komiteen tilsvarende vil svekkes dersom ansatte eller tillitsvalgte i slike foretak kan være medlemmer av kontrollkomiteen. Det foreslås at eiere med tillatelse til å eie aksjer ut over lovens alminnelige eierbegrensninger, samt deres ansatte og tillitsvalgte og deres nærstående, ikke kan være medlemmer av kontrollkomiteen.

Andre
For øvrig antar Kredittilsynet at de situasjonsbestemte habilitetsbestemmelsene i lovutkastet § 3-7 første ledd normalt er tilstrekkelige for sikre komiteens tillit utad. Det må likevel antas at det vil være uheldig for komiteens tillit og arbeid dersom et medlem ellers innehar slike verv eller posisjoner at de mer enn i enkelte situasjoner må fratre på grunn av inhabilitet. Reglene må utformes med tanke på å ivareta også disse hensynene. Kredittilsynet viser til at mindre eierandel i børsen, eller ansettelse eller enkelte tillitsverv i utsteder-eller medlemsforetak på vedkommende børs i seg selv ikke er ment automatisk å skulle utelukke fra å sitte i kontrollkomiteen.

Om begrepet nærstående antar Kredittilsynet at det er tilstrekkelig at begrepet i forskriften begrenses til personer som definert i lovutkastet § 4-3 første ledd bokstav a) og b).

Kompetansekrav

For å sikre tilliten til komiteen er det etter Kredittilsynetes vurdering nødvendig at det stilles krav til medlemmenes kvalifikasjoner, erfaring og vandel. Det vises om dette til bla Kredittilsynets høringsuttalelse (Ot prp (1999-2000) s 53):

"Kredittilsynet ser det som viktig at en børs i sine styrende og kontrollerende organ innehar særkompetanse for den virksomheten som utøves, herunder kompetanse knyttet til IT og edb samt rettsreglene på området. De særskilte krav til kompetanse som er påkrevet gjelder bl.a i forhold til utforming av forretningsvilkår og handelsregler samt vedlikehold og utvikling av en børs" elektroniske systemer. Kredittilsynet vil se det som en klar fordel at man legger opp til en faglig aktiv kontrollkomité i likhet med den virksomhet kontrollkomitéene i NOS og VPS utfører. Ved å ha ekspertise i en kontrollkomité samtidig som medlemmene ikke er knyttet til eiere eller brukere av børsen, vil man også kunne sikre tilstrekkelig uavhengighet og objektiv kontroll. Det er således Kredittilsynets oppfatning at en kontrollkomité vil være et nyttig og nødvendig supplement til Kredittilsynets tilsyn med børsen."

Spørsmålet er ikke nærmere drøftet i proposisjonen.

Kredittilsynet legger til grunn at det bør legges opp til at komiteen er faglig aktiv, og antar at krav til høy faglig kompetanse på de aktuelle fagområder er best egnet til å sikre dette.

Lovutkastets § 3-2 annet ledd har krav erfaring og kompetanse for styremedlemmer, daglig leder og faktiske ledere av børsvirksomheten. Kredittilsynet finner det naturlig å ta utgangspunkt i de krav som stilles i bestemmelsen, som lyder:

"Styremedlemmer, daglig leder og andre som faktisk deltar i ledelsen av børs skal ha relevante kvalifikasjoner og yrkeserfaring, ha ført en hederlig vandel, og for øvrig ikke ha utvist utilbørlig adferd som gir grunn til å anta at stillingen eller vervet ikke vil kunne ivaretas på forsvarlig måte."

Det er over redegjort for de særlige områdene forarbeidene nevner som sentrale oppgaver for komiteens kontrollfunksjon. Sett i sammenheng med de forhold Kredittilsynet tar opp i sin høringsuttalelse foreslår Kredittilsynet at det i tillegg til en henvisning til lovens § 3-2 annet ledd tas med en bestemmelse om at det legges særlig vekt på å tilføre komiteen den nødvendige kompetansen, og at det særlig nevnes de kompetanser det typisk alltid vil være behov for, er økonomi-,jus- og teknisk kompetanse. Kredittilsynet antar at dette vil anspore generalforsamlingen til å vurdere disse forholdene, og peker også på at en slik bestemmelse kan ha betydning i forhold til Kredittilsynets kompetanse til å pålegge endringer i hht kredittilsynsloven § 4 nr 8.

Vandelskrav

Kredittilsynet antar det kan svekke tilliten til komiteen dersom det ikke også stilles krav til medlemmenes vandel og hederlighet, og foreslår at vandelskravene til styre og ledelse gjøres tilsvarende gjeldende for medlemmene av kontrollkomiteen, jf lovutkastet § 3-2 annet ledd.

Kredittilsynet foreslår derfor at lovutkastet § 3-2 annet ledd gis tilsvarende anvendelse for medlemmene av kontrollkomiteen, og at det i tillegg gis særlige bestemmelser om at det skal legges vekt på medlemmenes kompetanse. Ved anvendelsen av § 3-2 annet ledd må det imidlertid presiseres at særlig kravene til kvalifikasjoner og erfaring må vurderes i forhold til den kompetanse komiteen er forutsatt å inneha.

Dispensasjon- utkastet § 7

Tilliten til børsen og komiteen tilsier at forskriften praktiseres konsekvent. Kredittilsynet har vært i atskillig tvil om det bør gis en dispensasjonshjemmel i forskriften. Det antas likevel at det kan være behov for en sikkerhetsventil for uforutsette tilfelle, og det foreslås derfor en slik hjemmel i forhold til reglene om valg av komiteen og reglene om krav til komiteens medlemmer. Regelen er ment som en snever sikkerhetsventil for helt særegne forhold. Det antas at dette kan tenkes i forhold til de absolutte habilitetsbestemmelsene i forskriften, men det forutsettes at praksis er meget restriktiv. Det vises til utkastet til § 7 i forskriften.

Valgperiode – utkastet § 2

Kredittilsynet antar det kan øke tilliten til komiteen dersom generalforsamlingen i sin årlige gjennomgang av komiteens årlige melding også vurderer komiteens sammensetning. Samtidig vil en viss kontinuitet i sammensetningen kunne bidra til at komiteens arbeid blir mer effektiv. Det foreslås bestemmelser i § 2 i utkastet til forskrift.

XX

UTKAST TIL FORSKRIFT OM KONTROLLKOMITE FOR BØRSER

Fastsatt av Kredittilsynet den xxxx med hjemmel i lov av xxxx2000 nr xx om børsvirksomhet § 3-3 sjette punktum og § 3-7 annet ledd.

§ 1 Forskriftens virksområde, definisjoner
Forskriften gjelder for foretak med konsesjon etter børsloven til å drive virksomhet som børs.

§ 2 Valg av kontrollkomite
Kontrollkomiteens formann og øvrige medlemmer velges av generalforsamlingen for en periode på to år. Ved første valg velges halvparten av medlemmene for en periode på ett år. Dersom antallet medlemmer ikke er delelig med to velges flertallet av medlemmene for to år, og ett medlem mindre enn flertallet for en periode av ett år.

Kontrollkomiteen er vedtaksfør når minst halvparten av medlemmene er til stede.

§ 3 Krav til komiteens medlemmer
Kontrollkomiteen skal bestå av minst tre personer. Medlemmene må ikke inneha slike stillinger eller verv at det er egnet til å svekke tilliten til komiteens integritet og løpende arbeid. Ansatte og tillitsvalgte i børs og i foretak i samme konsern som børs, samt nærstående til disse, kan ikke sitte i kontrollkomiteen. Tilsvarende gjelder eiere med betydelig eierandel i børs, deres ansatte og tillitsvalgte, samt nærstående til disse.

Børsloven § 3-2 annet ledd gjelder tilsvarende for komiteens medlemmer så langt den passer. Ved valg av komitemedlemmer skal det også legges særlig vekt på at komiteen tilføres den nødvendige kompetanse, herunder teknisk, økonomisk og juridisk kompetanse.

Med nærstående menes personer med slik tilknytning som nevnt i børsloven § 4-3 første ledd bokstav a) og b).

Med betydelig eierandel menes eiere som nevnt i § 4-1 annet ledd og eiere med tillatelse til å eie aksjer utover den alminnelige eiergrense i § 4-1 første ledd.

§ 4 Oppgaver m.m.
Kontrollkomiteen har de arbeidsoppgaver følger av børsloven § 3-3, herunder å forvisse seg om at systemene som nevnt i børsloven § 5-1 annet ledd er forsvarlige i forhold til de behov markedet og virksomheten til enhver tid fordrer. Komiteen skal også påse at børsens markedsovervåking, jf lovens § 5-11, er organisert slik at det sikrer markedsovervåkingens integritet og uavhengighet og for øvrig er organisert i samsvar med kravene i forskrift av XXXX om markedsovervåking. Komiteen skal også se til at markedsovervåkingen tilføres de nødvendige ressurser,

Styret og administrerende direktør skal sørge for at komiteen får den informasjon den trenger for å kunne utføre sine oppgaver etter nærmere retningslinjer fra komiteen. Komiteen har rett til å gjøre seg kjent med all foreliggende informasjon om foretakets virksomhet. Komiteen kan iverksette undersøkelser der den finner dette nødvendig, herunder til dette å engasjere eksterne rådgivere.

Børs skal straks stille til rådighet for kontrollkomiteen det personell og de ressurser den trenger til sitt arbeid og sine undersøkelser.

§ 5 Eksterne rådgivere
Før kontrollkomiteen engasjerer eksterne rådgivere skal komiteen forsikre seg om at rådgiveren gjøres kjent med, og skriftlig avgir erklæring om taushetsplikt som i børsloven

§ 3-6 første til tredje ledd. Videre skal rådgiveren gjøres kjent med bestemmelsene i forskriften § 3 og børsloven § 3-7, og skriftlig avgi erklæring om at vedkommende ikke er i noen slik stilling.

§ 6 Rapportering
Kontrollkomiteen skal hvert år gi melding til generalforsamlingen og Kredittilsynet om sitt arbeid. Får komiteens medlemmer kjennskap til at det kan foreligge betydelige forsømmelser, feil eller misligheter av større betydning eller rekkevidde, eller at det kan være fare for børsens likviditets- eller kapitalsituasjon, skal komiteen eller det enkelte medlemmet straks (varsle) ta dette opp med Kredittilsynet.

§ 7 Dispensasjon
Kredittilsynet kan i særlige tilfelle dispensere fra reglene i denne forskriften § 2 og § 3.

§ 8 Ikrafttredelse
Denne forskrift trer i kraft xxxxxx.

VEDLEGG