Kopek AS gis tillatelse til å drive virksomhet som består i mottak av andres midler for videreplassering i finansinstitusjon

Wiersholm, Mellbye & Bech advoktafirma AS
Trond Kvisgaard
Postboks 1400 Vika
9115 OSLO

Deres ref

Vår ref

Dato

TKV-20519

02/3275 FM AnL

16.10.2002

Kopek AS – søknad om tillatelse til å drive finansieringsvirksomhet med unntak fra finansieringsvirksomhetslovens øvrige bestemmelser

Det vises til Deres søknad 5. juni 2002 vedrørende ovennevnte som er oversendt Finansdepartementet ved Kredittilsynets tilråding 26. august 2002.

Med hjemmel i lov av 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner (finansieringsvirksomhetsloven) § 3-3 første ledd, jf. kgl. res. av 10. juni 1988 nr. 457 gis Kopek AS tillatelse til å drive virksomhet som består i mottak av andres midler for videreplassering i finansinstitusjon (jf. finansieringsvirksomhetsloven § 1-2 første ledd nr. 1) i tilknytning til tjeneste for betalingsformidling slik denne er beskrevet i brev til Kredittilsynet 5. juli og 7. august 2002.

Virksomheten unntas for øvrig fra finansieringsvirksomhetslovens bestemmelser, jf. finansieringsvirksomhetsloven § 1-3 annet ledd, jf. kgl. res. av 10. juni 1988 nr. 457, med unntak av § 3-7 om tilbakekall av konsesjon og § 3-14 om taushetsplikt.

Tillatelsen gjelder frem til 31. desember 2004.

Tillatelsen gis på følgende vilkår:

  • En kundes innestående skal ikke på noe tidspunkt utgjøre mer enn kr. 1000,-.
  • Fullmakten fra kundene skal være begrenset til en rett for Kopek AS til å disponere beløpet til betaling av varer eller tjenester som kunden kjøper over Internett og telefon, i tillegg til tilbakebetaling til kundene.
  • Kopek AS skal etablere systemer som innebærer at de beløp som innbetales fra kundene, og som skal plasseres på en (felles) bankkonto som opprettes i Kopek AS´ navn, holdes atskilt fra Kopek AS´ midler, og et kontrollsystem for å sikre at dette faktisk skjer. Kopek AS skal sørge for at revisor får som særskilt oppgave å påvise at ovennevnte krav er tilfredsstillende oppfylt.
  • Det skal fremgå klart av kontrakten som inngås med kundene hvilken risiko som er knyttet til innbetalingen, herunder at innbetalingen ikke er å anse som et bankinnskudd.
  • Konsesjonen kan ikke tas i bruk før Kopek AS har en egenkapital tilsvarende minst NOK 1 000.000,-.

For øvrig nevnes at Kopek AS på vanlig måte må innrette seg etter eventuell ny lovgivning som vil regulere slik virksomhet som tillatelsen omfatter.

Med hjemmel i finansieringsvirksomhetsloven § 1-3 tredje ledd, jf. kgl. res. av 10. juni 1988 nr. 457 bestemmes det at Kredittilsynet skal ha slik innsynsrett m.m. overfor Kopek AS som følger av lov av 7. desember 1956 nr. 1 om tilsynet for kredittinstitusjoner, forsikringsselskaper og verdipapirhandel m.v. (kredittilsynsloven) § 3 annet ledd annet punktum og tredje ledd.

Med hilsen

Jan Bjørland e.f.
ekspedisjonssjef

Tore Mydske
avdelingsdirektør

Gjenpart: Kredittilsynet