22.01.2003 oversendelse

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Finansdepartementet
Postboks 8008 Dep
0030 OSLO

20. desember 2002

Forslag til endring av regnskapsloven – egenkapitalmetoden og virkelig verdi på finansielle instrumenter

Vi viser til Finansdepartementets brev av 17. desember 2002 hvor utvalgets frist for avgivelse av innstilling er justert.

Som nevnt i vårt brev av 15. november ser utvalget at det kan være behov for tidligere lovendringer på to områder som omfattes av mandatet. Utvalget har derfor utarbeidet forslag til endringer i regnskapsloven hvor departementet bør vurdere om det skal fremmes forslag til endringer i løpet av 2003.

EØS-reglene som svarer til ”limitid fair value”- direktivet skal gjennomføres i norsk rett innen 1. januar 2004. Plikten til å anvende egenkapitalmetoden og bruttometoden i selskapsregnskapet etter regnskapsloven §§ 5-17 og 5-18 er i medhold av regnskapsloven § 10-3 utsatt til og med regnskapsåret 2003. Utvalget oversender sine forslag om endring av regnskapsloven (Lov om årsregnskap m.v. av 17.7.1998 nr. 56) § 5-8 om finansielle instrumenter og § 10-3 om overgangsregler knyttet til egenkapitalmetoden og bruttometoden.

Forslag til høringsnotater, lovtekst og forskrift følger vedlagt.

Med vennlig hilsen

Finn Berg Jacobsen
utvalgsleder