DnB Holding ASA - tillatelse til erverv av Skandia Financial Holdings Aktiebolag

Olav Heldal m.fl.
Den norske Bank ASA
Stranden 21
0021 OSLO

Deres ref

Vår ref

Dato

HJV/LW/1238

02/468 FM HD

22.03.2002

DnB Holding ASA – tillatelse til erverv av Skandia Financial Holdings Aktiebolag

Det vises til Deres brev 28. januar 2002 på vegne av DnB Holding ASA. Det vises videre til Kredittilsynets tilråding ved brev 4. mars 2002 til Finansdepartementet.

Med hjemmel i lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner § 2a-3 fjerde ledd, jf. kgl. res. 6. desember 1991 nr. 782 gir Finansdepartementet tillatelse til at DnB Holding ASA erverver 100 prosent av aksjene i Skandia Financial Holdings Aktiebolag og etablerer et heleid datterselskap i Sverige, DnB Kapitalförvaltning AB, som ikke skal drive annen virksomhet enn å eie aksjene i Skandia Financial Holdings Aktiebolag med datterselskaper som angitt i søknaden.

Med hjemmel i lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner § 2a-7 annet ledd, jf. kgl. res. 6. desember 1991 nr. 782 godkjenner Finansdepartementet endringen av organiseringen av konsernet.

Det settes som vilkår for tillatelsen at DnB Holding ASA innen seks måneder sender en plan som viser den planlagte organiseringen av konsernets selskapsstruktur til Kredittilsynet, som grunnlag for Kredittilsynets behandling av godkjennelser av overdragelser og fusjoner mv. innen konsernet.

Med hilsen

Jan Bjørland e.f.
ekspedisjonssjef

Tore Mydske
avdelingsdirektør

Gjenpart:

Kredittilsynet

VEDLEGG