27.09.02 brev kt

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

KREDITTILSYNET

Saksbehandler: Steinland
Vår ref.:2002/00386-
The Banking, lnsurance and Securities Comrnission of Norway
Dir.linje: 22 93 99 67
Deres ref: Dato:29.08.2002

Det vises til brev datert 4. juli 2002, hvor Finansdepartementet ber Kredittilsynet utarbeide utkast til forskrifter til lov om registrering av finansielle instrumenter av 5. juli 2002 nr. 64.

I brev datert 24. juni 2002 vurderte Kredittilsynet hvilke av bestemmelsene i verdipapirregisterloven som kunne tre i kraft straks, samt behovet for overgangsregler frem til omdannelse av Verdipapirsentralen er gjennomført. Kredittilsynet har ingen ytterligere vurderinger vedrørende disse spørsmålene og legger til grunn at Finansdepartementet selv utarbeider forskrift om ikrafttredelse og overgangsregler.

Vedlagt følger utkast til forskrift om omdanning av Verdipapirsentralen, med tilhørende høringsnotat.

Kredittilsynet tar sikte på å oversende utkast til forskrift om hvilke opplysninger som skal fremgå av et verdipapirregister, j f verdipapirregisterloven § 6-8 innen utgangen av september.

Etter fullmakt

Eystein Kleven

Bernt 0. Steinland

Vedlegg