290502 brev fra kt

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Finansdepartementet
Postboks 8008 DEP
0030 OSLO

Saksbehandler:

Grinaker

Dir.linje:

22 93 98 17

Vår ref.:

Arkivnr.:

Deres ref.:

Dato:

200203213

401

99/4817,01/221, 99/1294,00/339

15.04.2002

Kredittilsynet viser til brev fra Finansdepartementet datert 20. juni 2001, hvor det ble bedt om at Kredittilsynet vurderte behovet for å gi forskrifter i tilknytning til endringer i lov av 12. juni 1981 nr. 52 om verdipapirfond.

Vedlagt oversendes utkast til forskrift om differensiert forvaltningsgodtgjørelse og utlån av finansielle instrumenter, jfr lov av 12. juni 1981 nr 52 om verdipapirfond § 6-1 første ledd og § 4-12. Utkastene ble behandlet på Kredittilsynets styremøte 9. april 2002.

Kredittilsynet vurderer det slik at vedlagte utkast ivaretar de krav som følger av UCITS-direktivet (C108/200).

Som kjent er hjemmelsbestemmelsene ikke trådt i kraft, i påvente av utarbeidelse av forskrifter. Kredittilsynet antar at ikrafttredelse av hjemmelsbestemmelsene kan skje samtidig med eventuell fastsettelse av forskriftene.

Etter fullmakt

Eystein Kleven

Anna Grinaker

Vedlegg

VEDLEGG