Forskrift …. om samtrafikkevnen i det konvensjonelle jernbanesystemet (samtrafikkforskriften)

Fastsatt av Samferdselsdepartementet …..… med hjemmel i lov av 11. juni 1993 nr. 100 om anlegg og drift av jernbane, herunder sporvei, tunnelbane og forstadsbane m.m. (jernbaneloven) §§ 4, 5, 6, 12, 15 og lov av 16. juni 1994 nr. 20 om tekniske kontrollorgan som har til oppgåve å gjennomføre samsvarsvurderingar § 7, jf. EØS-avtalen vedlegg XIII nr. 37d (direktiv 2001/16/EF endret ved direktiv 2004/50/EF).

Kapittel I

§ 1 Formål

Formålet med forskriften er å fastsette de vilkårene som skal oppfylles for å oppnå samtrafikkevne for det transeuropeiske konvensjonelle jernbanesystemet som omhandlet i vedlegg I.

§ 2 Virkeområde

Forskriften setter krav til den som skal ta i bruk delsystem som inngår i den norske delen av det transeuropeiske konvensjonelle jernbanesystemet, jf. vedlegg I og vedlegg II.

Forskriften omfatter prosjektering, bygging, idriftsettelse, opprusting, fornyelse, drift og vedlikehold av de delene av systemet som skal settes i drift etter datoen for forskriftens ikrafttredelse. Forskriften omfatter også de faglige kvalifikasjonene og helse- og sikkerhetskravene for de ansatte som bidrar til driften og vedlikeholdet.

Bestemmelsene i denne forskriften kommer til anvendelse uten å berøre andre relevante EØS-bestemmelser. For samtrafikkomponenter som også omfatter grensesnitt, kan imidlertid hensynet til samsvar med de grunnleggende krav i denne forskrift gjøre det nødvendig å bruke de enkelte europeiske spesifikasjoner som er utarbeidet for dette formål.

§ 3Myndighetene

Statens jernbanetilsyn utpeker tekniske kontrollorgan.

Statens jernbanetilsyn kan gjøre unntak fra å anvende TSI’er iht. § 7.

Statens jernbanetilsyn gir tillatelse til å ta i bruk strukturelle delsystemer.

Statens jernbanetilsyn skal føre jevnlig tilsyn med at bestemmelsene i denne forskrift og i forskrifter og enkeltvedtak gitt i medhold av denne, blir overholdt.

Statens jernbanetilsyn fastsetter de nærmere krav til register i henhold til direktiv 2001/16 artikkel 14.

Statens jernbanetilsyn kan gi utfyllende bestemmelser til forskriften her og kan gjøre unntak fra forskriften når særlige hensyn tilsier det, og det ikke er i strid med EØS-avtalen.

§ 4 Definisjoner

I forskriften her menes med:

a)

det transeuropeiske konvensjonelle jernbanesystemet: strukturen i det jernbanenettet som er beskrevet i vedlegg I, herunder jernbanelinjer og faste anlegg, bygd eller oppgradert til bruk for konvensjonell jernbanetransport og kombinert jernbanetransport, samt rullende materiell til bruk på dette nettet,

b)


 

samtrafikkevne: evnen i det transeuropeiske konvensjonelle jernbanesystemet til å muliggjøre sikker og kontinuerlig trafikk av tog som oppviser de spesifiserte ytelsesnivåer for disse jernbanelinjene. Denne evnen avhenger av at alle forskriftsmessige, tekniske og driftsmessige vilkår for å oppfylle grunnleggende krav er til stede,

c)


 

delsystemer: resultatet av inndelingen av det transeuropeiske konvensjonelle jernbanesystemet, som beskrevet i vedlegg II. Disse delsystemene som det må fastsettes grunnleggende krav til, er av strukturell eller funksjonell karakter,

d)


 

samtrafikkomponenter: enhver enkeltstående komponent, gruppe av komponenter, underenhet eller fullstendig enhet som inngår i eller er bestemt til å inngå i et delsystem, og som har direkte eller indirekte betydning for samtrafikkevnen i det transeuropeiske konvensjonelle jernbanesystemet. Begrepet komponent omfatter både materielle produkter og immaterielle produkter, som for eksempel programvare,

e)


 

grunnleggende krav: alle vilkårene fastsatt i vedlegg III som må oppfylles av det transeuropeiske konvensjonelle jernbanesystemet, delsystemer og samtrafikkomponenter, herunder grensesnitt,

f)


 

europeisk spesifikasjon: en felles teknisk spesifikasjon, en europeisk teknisk godkjenning eller en nasjonal standard for gjennomføring av en europeisk standard som er fastsatt i artikkel 1 nr. 8-12 i direktiv 93/38/EØF ,

g)


 

tekniske spesifikasjoner for samtrafikkevne (TSI-er): de spesifikasjoner som gjelder for hvert delsystem eller for hver del av et delsystem, slik at disse kan oppfylle de grunnleggende krav og sikre samtrafikkevnen i det transeuropeiske konvensjonelle jernbanesystemet,

h)


 

teknisk kontrollorgan: organ som har ansvar for å vurdere samtrafikkomponentenes samsvar eller bruksegnethet eller for å gjennomføre rutinen for EF-verifisering av delsystemene,

i)


 

grunnleggende parameter: ethvert forskriftsmessig, teknisk eller driftsmessig vilkår som er av avgjørende betydning for samtrafikkevnen,

j)


 

oppgradering: ethvert større arbeid på et delsystem eller en del av et delsystem som forbedrer delsystemets generelle ytelse

k)


 

fornyelse: ethvert større utskiftningsarbeid på et delsystem eller en del av et delsystem som ikke endrer delsystemets generelle ytelse,

l)


 

eksisterende jernbanesystem: strukturen av jernbanelinjer og faste anlegg i det eksisterende jernbanesystemet samt rullende materiell av alle kategorier og opprinnelse som kjører på disse jernbanelinjer.

m)
n)

o)

" utskifting innenfor rammen av vedlikehold" betyr alle utskiftinger av komponenter med deler med identisk funksjon og ytelse innenfor rammen av forebyggende eller korrigerende vedlikehold.

" idriftsettelse" betyr alle arbeidsoppgaver som utføres for å sette et delsystem i den driftsstatus det er konstruert for."

”særtilfelle”: en hvilken som helst del av det transeuropeiske jernbanesystem for konvensjonelle tog som krever midlertidige eller permanente særlige bestemmelser i TSI-ene, på grunn av enten geografiske, topografiske eller bymiljømessige begrensninger, eller av hensyn til forenlighet med det eksisterende systemet. Dette kan særlig omfatte jernbanelinjer og -nett som ikke er forbundet med EØS-områdets øvrige jernbanenett, dessuten lasteprofil, sporvidde eller avstanden mellom spor, rullende materiell utelukkende ment til lokal, regional eller historisk bruk, og rullende materiell på vei til eller fra tredjestater såframt det ikke krysser grensen mellom to EØS-land.

§ 5 Grunnleggende krav

Delsystem som inngår i den norske delen av det transeuropeiske konvensjonelle jernbanesystemet og samtrafikkomponenter, herunder grensesnitt, skal oppfylle de relevante grunnleggende krav som fremgår av vedlegg III.

Kapittel II. Tekniske spesifikasjoner for samtrafikkevne (TSI’er)

§ 6 Delsystemer og TSI’er

Delsystemene må være i samsvar med TSI’ene. Samsvaret må til enhver tid opprettholdes så lenge hvert delsystem er i bruk.

§ 7 Unntak

Statens jernbanetilsyn kan gjøre unntak fra å anvende visse TSI’er, herunder spesifikasjoner for rullende materiell, i følgende tilfeller:

a)

ved et prosjekt som gjelder en ny jernbanelinje, for fornyelse eller opprusting av en eksisterende linje, eller for et hvilket som helst aspekt nevnt i § 2 som ved offentliggjøringen av de aktuelle TSI-ene befinner seg på et framskredent stadium eller er omfattet av en kontrakt som er under gjennomføring,

b)


 

ved et prosjekt til fornyelse eller opprusting av en eksisterende jernbanelinje dersom lasteprofilen, sporvidden, avstanden mellom sporene eller den elektriske spenning bestemt ved disse TSI-ene ikke er forenlige med dem som gjelder for den eksisterende jernbanelinjen,

c)


 

ved et prosjekt som gjelder en ny jernbanelinje eller fornyelse eller opprusting av en eksisterende jernbanelinje dersom jernbanenettet er atskilt eller isolert fra EØS-områdets øvrige jernbanenett av hav,

d)


 

ved alle prosjekter som gjelder fornyelse, utvidelse eller opprusting av en eksisterende jernbanelinje dersom anvendelsen av disse TSI-ene kan skade planens økonomiske levedyktighet og/eller forenligheten til jernbanesystem,

e)


 

når, etter ulykke eller naturkatastrofe, vilkårene for en rask gjenoppbygging av jernbanenettet økonomisk eller teknisk ikke gir rom for full eller delvis anvendelse av de relevante TSI-ene,

f)


 

for vogner i trafikk til eller fra tredjestater, når disse vognenes sporvidde skiller seg fra sporvidden til EØS-områdets hovedjernbanenett.

§ 8 Underretning om unntak

Statens jernbanetilsyn skal i på forhånd underrette EFTAs overvåkingsorgan om det planlagte unntaket og oversende dokumentasjon over de TSI-er eller deler av TSI-er som den ikke ønsker anvendt, samt om de tilsvarende spesifikasjoner som den ønsker å anvende.

Kapittel III. Samtrafikkomponenter

§ 9 Oppfyllelse av grunnleggende krav

Samtrafikkomponenter som det foreligger en EF-erklæring om samsvar eller bruksegnethet for, jf. vedlegg IV, skal være i samsvar med de grunnleggende krav.

Alle samtrafikkomponenter skal være underlagt framgangsmåten for vurdering av samsvar og bruksegnethet angitt i den respektive TSI’en og skal være ledsaget av et sertifikat.

Samtrafikkomponenter tilfredsstiller de grunnleggende kravene dersom de er i samsvar med vilkårene fastsatt i den relevante TSI’en eller de tilsvarende europeiske spesifikasjonene utarbeidet for å samsvare med disse vilkårene

§ 10 Omsetning og bruk av samtrafikkomponenter

Samtrafikkomponenter kan bare bringes i omsetning dersom de gjør det mulig å oppnå samtrafikkevne i det transeuropeiske konvensjonelle jernbanesystemet og dersom de samtidig oppfyller de grunnleggende krav.

Samtrafikkomponenter skal være forsvarlig montert og vedlikeholdt og brukt til det formål de er bestemt for.

Denne bestemmelsen er ikke til hinder for at komponentene kan bringes i omsetning til andre formål.

§ 11 Tiltak mot ulovlig omsetning og bruk av samtrafikkomponenter

Statens jernbanetilsyn skal treffe nødvendige tiltak for å sikre at samtrafikkomponentene ivaretar kravene i § 10.

Dersom Statens jernbanetilsyn fastslår at en samtrafikkomponent som er omfattet av en EF-erklæring om samsvar eller bruksegnethet, og som bringes i omsetning og brukes til det formål den er bestemt for, sannsynligvis ikke vil oppfylle de grunnleggende krav, skal tilsynet treffe alle nødvendige tiltak for å begrense komponentens anvendelsesområde, forby bruk av den eller trekke den tilbake fra markedet.

I tillegg skal Statens jernbanetilsyn treffe nødvendige tiltak dersom de europeiske spesifikasjonene er feilaktig anvendt, dersom anvendelsen av slike spesifikasjoner gjøres gjeldende og dersom de europeiske spesifikasjoner er utilstrekkelige.

§ 12 Underretning om tiltak

Statens jernbanetilsyn skal umiddelbart underrette EFTAs overvåkingsorgan om de tiltak som er truffet i henhold til § 11.

Dersom Statens jernbanetilsyn får melding fra EFTAs overvåkingsorgan om at tiltaket er berettiget og at samtrafikkomponent som det foreligger en EF-samsvarserklæring for, viser seg ikke å være i samsvar, skal tilsynet treffe de nødvendige tiltak overfor den som har utarbeidet erklæringen, og underrette overvåkingsorganet og de øvrige EØS-statene om dette.

Kapittel IV Krav til produsenter eller andre som utsteder EF-erklæring.

§ 13 Krav til produsenten

Når produsenten eller dennes representant i EØS-området utsteder en EF-erklæring om samsvar eller bruksegnethet for en samtrafikkomponent, skal vedkommende anvende bestemmelsene fastsatt i de relevante TSI-ene.

Vurderingen av en samtrafikkomponents samsvar eller bruksegnethet skal foretas av det tekniske kontrollorganet som er blitt anmodet om dette av produsenten eller dennes representant etablert i EØS-området.

Dersom samtrafikkomponentene er omfattet av andre EØS-regler på andre områder innen EØS-området, skal det i EF-erklæringen om samsvar eller bruksegnethet anføres at samtrafikkomponentene også oppfyller kravene i disse EØS-reglene.

§ 14 Krav til andre

Dersom verken produsenten eller dennes representant etablert i EØS-området har oppfylt forpliktelsene nevnt i § 13, skal disse forpliktelsene påhvile enhver som bringer samtrafikkomponenten i omsetning. Forpliktelsene påhviler også enhver som setter sammen samtrafikkomponenter eller deler av samtrafikkomponenter av ulik opprinnelse, eller som til egen bruk produserer samtrafikkomponenter.

§ 15 Tiltak mot produsent eller dennes representant

Dersom samtrafikkomponenter er brakt i omsetning eller tatt i bruk ulovlig skal Statens jernbanetilsyn pålegge produsenten eller dennes representant å bringe samtrafikkomponenten i samsvar og overtredelsen til opphør innen en nærmere angitt frist.

Dersom komponenten ikke bringes i samsvar skal tilsynet treffe nødvendige tiltak for å begrense eller forby omsetningen av vedkommende samtrafikkomponent eller sikre at den trekkes tilbake fra markedet etter framgangsmåtene fastsatt i § 11 annet ledd.

Kapittel V. Delsystemer

§ 16 Oppfyllelse av grunnleggende krav

Strukturelle delsystemer som inngår i det transeuropeiske jernbanesystem for konvensjonelle tog og som det foreligger en EF-erklæring om verifisering for, anses å ha samtrafikkevne og å oppfylle de relevante grunnleggende krav.

Verifiseringen av samtrafikkevnen til et strukturelt delsystem som inngår i det transeuropeiske konvensjonelle jernbanesystemet skal, i samsvar med de relevante grunnleggende krav, fastsettes ved henvisning til TSI’er dersom slike foreligger, jf. vedlegg VI.

Dersom det ennå ikke foreligger TSI’er, og der det er innvilget unntak i henhold til § 7, skal Statens jernbanetilsyn for hvert delsystem sende EFTAs overvåkingsorgan en liste over tekniske regler i bruk for gjennomføring av de sentrale kravene. Dette skal meldes hver gang listen med tekniske regler blir endret.

§ 17 Tillatelse til å ta delsystemer i bruk

Statens jernbanetilsyn gir tillatelse til å ta i bruk de strukturelle delsystemene som inngår i det transeuropeiske konvensjonelle jernbanesystemet.

For å få slik tillatelse må delsystemene være utformet, konstruert og montert på en slik måte at de oppfyller de relevante grunnleggende krav når de innlemmes i det transeuropeiske konvensjonelle jernbanesystemet og være forenlige med dette systemet.

Dersom delsystemene skal fornyes eller oppgraderes skal infrastrukturforvalteren eller jernbaneforetaket oversende til Statens jernbanetilsyn dokumentasjon med beskrivelse av prosjektet. Statens jernbanetilsyn avgjør hvorvidt arbeidets omfang medfører at det krever ny tillatelse. Ved denne vurderingen skal det tas hensyn til den gjennomføringsstrategi som angis i den relevante TSI’en.

Ny tillatelse er nødvendig hver gang det planlagte arbeidet kan virke inne på delsystemets sikkerhetsnivå.

Hvis det trenges en ny tillatelse, skal tilsynet vurdere i hvilken grad TSI’ene får anvendelse på prosjektet. Statens jernbanetilsyn skal meddele sin vurdering til EFTAs overvåkingsorgan.

§ 18 EF-verifisering

EF-verifiseringen i henhold til vedlegg VI utføres av et teknisk kontrollorgan valgt av oppdragsgiveren eller dennes representant.

§ 19 Tilleggsverifisering

Dersom et strukturelt delsystem omfattet av EF-erklæring om verifisering ikke er i samsvar med bestemmelsene i forskriften kan Statens jernbanetilsyn be om at det blir foretatt tilleggsverifisering.

Dersom Statens jernbanetilsyn har bedt om tilleggsverifisering etter første ledd skal tilsynet umiddelbart underrette EFTAs overvåkingsorgan om dette.

Kapittel VI Register

§ 20 Register over rullende materiell og infrastruktur

Før rullende materiell tas i bruk skal hver vogn ha fått tildelt en alfanumerisk kode. Denne koden må være merket på hver vogn og registrert i et nasjonalt register for rullende materiell.

Det skal også foreligge et register over infrastruktur som inngår i det transeuropeiske konvensjonelle jernbanesystem.

§ 21 Krav til registrene

Registre over infrastruktur og rullende materiell skal offentliggjøres og ajourføres årlig. I registrene skal det være angitt hovedegenskapene for hvert aktuelle delsystem eller hver del av et delsystem (for eksempel grunnleggende parametrer), og i hvilken grad disse samsvarer med egenskapene fastsatt i den gjeldende TSI.

En kopi av disse registrene skal sendes til de berørte EØS-statene og til Det europeiske jernbanebyrået (ERA), og skal gjøres tilgjengelige slik at de interesserte partene kan konsultere dem, herunder i det minste de profesjonelle aktørene i sektoren.

Kapittel VII. Tekniske kontrollorgan

§ 22 Tekniske kontrollorgan

Teknisk kontrollorgan skal tilfredsstille minimumskravene fastsatt i vedlegg VII.

§ 23 Kontrollorganets oppgaver

Teknisk kontrollorgan utfører EF-verifisering av et delsystem. Verifiseringen skal omfatte prosjekteringsfasen og hele byggefasen fram til godkjenningsfasen før delsystemet tas i bruk. De skal også omfatte verifisering av delsystemets grensesnitt mot det systemet det skal innlemmes i, på bakgrunn av de tilgjengelige opplysningene i den relevante TSI’en og i registrene fastsatt i § 21.

Det tekniske kontrollorgan utseder EF-erklæring om verifisering av delsystem i henhold til vedlegg VI, og har ansvaret for sammenstillingen av de tekniske data som skal følge EF-erklæringen om verifisering. De tekniske dataene skal omfatte alle nødvendige dokumenter om delsystemets egenskaper og eventuelt all dokumentasjon som bekrefter samtrafikkomponentenes samsvar. De skal også omfatte alle relevante opplysninger om bruksvilkår og -begrensninger, ettersyn, løpende eller periodisk overvåking, justering og vedlikehold.

§ 24 Tilbakekall av utpeking av kontrollorgan

Dersom et teknisk kontrollorgan ikke lenger oppfyller kravene som nevnt i § 22, eller på annen måte opptrer i strid med regelverket, skal Statens jernbanetilsyn trekke tilbake utpekingen og straks underrette EFTAs overvåkingsorgan om dette.

KAPITTEL VIII. Sluttbestemmelser

§ 25 Klageadgang

Klage over enkeltvedtak truffet av Statens jernbanetilsyn etter forskriften avgjøres av Samferdselsdepartementet.

§ 26 Generelle saksbehandlingsregler (artikkel 26)

Dersom ikke annet er særskilt bestemt i forskriften gjelder forvaltningslovens saksbehandlingsregler.

§ 27 Gebyrer

Departementet kan gi forskrift om gebyrer for kontrolltiltak.

§ 28 Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 30. april 2006. Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 5. februar 2003 nr. 137 om samtrafikkevnen i det transeuropeiske konvensjonelle jernbanesystemet (samtrafikkforskriften).

VEDLEGG I. DET TRANSEUROPEISKE JERNBANESYSTEM FOR KONVENSJONELLE TOG

1. INFRASTRUKTUR

Infrastrukturen for det transeuropeiske jernbanesystem for konvensjonelle tog vil være infrastrukturen for de jernbanelinjer i det transeuropeiske transportnett som er angitt i europaparlaments- og rådsvedtak nr. 1692/96/EF av 23. juli 1996 om fellesskapsretningslinjer for utviklingen av et transeuropeisk transportnett, eller oppført i eventuelle ajourføringer av nevnte vedtak som følge av revisjonen omhandlet i vedtakets artikkel 21, jf. EØS-komiteens beslutning nr. 38/1999 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport).

 

Den norske delen av det transeuropeiske konvensjonelle jernbanenettet omfatter følgende linjer:

-

Østfoldbanen (Oslo - Moss – Kornsjø)

-

Vestfoldbanen (Oslo - Drammen - Skien)

-

Bratsbergbanen (Nordagutu - Skien)

-

Kongsvingerbanen (Oslo - Kongsvinger - Charlottenberg)

-

Sørlandsbanen (Oslo - Hokksund - Stavanger)

-

Bergensbanen (Oslo - Hokksund - Hønefoss - Bergen)

 

(Oslo – Roa - Hønefoss)

-

Dovrebanen (Oslo - Dombås - Trondheim)

-

Meråkerbanen (Trondheim – Storlien)

-

Nordlandsbanen (Trondheim - Bodø)

-

Ofotbanen (Narvik - Vaissijaure).

For denne forskrifts formål kan dette jernbanenettet deles inn i følgende kategorier:

- jernbanelinjer for persontrafikk,

- jernbanelinjer for blandet trafikk (personer og gods),

- jernbanelinjer som er særskilt konstruert eller opprustet for godstjenester,

- knutepunkter for persontrafikk,

- knutepunkter for godstrafikk, herunder terminaler for ulike typer transportsystemer,

- jernbanelinjer som knytter disse elementene sammen.

Denne infrastrukturen omfatter trafikkstyrings-, posisjonerings- og navigeringssystemer: tekniske anlegg for databehandling og telekommunikasjon beregnet på person- og godstrafikk med langdistansetog på jernbanenettet, med henblikk på å oppnå sikker og enhetlig (harmonious) drift av jernbanenettet samt effektiv trafikkstyring.

2. RULLENDE MATERIELL

Det rullende materiell omfatter alt materiell som kan anvendes på hele eller deler av det transeuropeiske jernbanenettet for konvensjonelle tog, herunder:

- motorvogner med forbrenningsdrift eller elektrisk drift,

- trekkraftkjøretøy med forbrenningsdrift eller elektrisk drift,

- passasjervogner,

- godsvogner, herunder rullende materiell til transport av lastebiler,

Mobilt utstyr for bygging og vedlikehold av jernbaneinfrastruktur er inkludert, men har ikke første prioritet.

Hver av disse kategoriene er inndelt i følgende underkategorier:

- rullende materiell til internasjonal bruk,

- rullende materiell til nasjonal bruk.

3. KOMPATIBILITET FOR DET TRANSEUROPEISKE JERNBANESYSTEM
FOR KONVENSJONELLE TOG

Kvaliteten på jernbanetjenestene i Europa avhenger blant annet av en svært høy grad av kompatibilitet mellom infrastrukturens egenskaper (i vid forstand, dvs. alle berørte delsystemers faste anlegg) og det rullende materiellets egenskaper (herunder de berørte delsystemenes komponenter som befinner seg om bord). Yteevnenivåer, sikkerhet, driftskvalitet og kostnader avhenger av denne forenligheten.

4. UTVIDELSE AV VIRKEOMRÅDET

1. Underkategorier for jernbanelinjer og rullende materiell

For å skape samtrafikkevne på en kostnadseffektiv måte vil ytterligere underkategorier av jernbanelinjer og rullende materiell omtalt i dette vedlegg blir utviklet når det er nødvendig. Om nødvendig kan de funksjonelle og tekniske spesifikasjonene omtalt i direktiv 2001/16/EF artikkel 5 nr. 3 variere avhengig av underkategori.

2. Garantier vedrørende kostnader

Kost/nytteanalysen for de foreslåtte tiltakene vil blant annet ta følgende i betraktning:

- det foreslåtte tiltakets kostnad,

- reduksjon av kapitalkostnader og avgifter som skyldes stordriftsfordeler og bedre utnyttelse av rullende materiell,

- reduksjon av kostnader til investering og vedlikehold/driftskostnader som skyldes økt konkurranse mellom produsenter og vedlikeholdsbedrifter,

- miljøfordeler som skyldes tekniske forbedringer av jernbanesystemet,

- større sikkerhet under drift.

Dessuten vil den sannsynlige virkningen for alle berørte operatører og økonomiske aktører framgå av denne vurderingen.

VEDLEGG II. Delsystemer

1. LISTE OVER DELSYSTEMER

For denne forskrifts formål kan systemet som utgjør det transeuropeiske konvensjonelle jernbanesystemet oppdeles i følgende delsystemer:

a) strukturbetingede områder:

 1. infrastruktur,
 2. energiforsyning,
 3. tekniske systemer for trafikkstyring,
 4. trafikkstyring og drift,
 5. rullende materiell

b) funksjonsbetingede områder:

 1. vedlikehold,
 2. telematikkanvendelser for person- og godstrafikk.

2. BESKRIVELSE AV DELSYSTEMENE

For hvert delsystem eller hver del av et delsystem vil TSIene inneholde krav til komponenter og andre forhold knyttet til samtrafikkevne.

Uten å foregripe valget av komponenter og andre forhold knyttet til samtrafikkevne eller i hvilken rekkefølge disse vil bli underlagt TSIer, omfatter delsystemene særlig følgende:

2.1. Infrastruktur

Spor, sporveksler, byggverk (broer, tunneler osv.), infrastruktur knyttet til jernbanestasjoner (perronger, ganganlegg, herunder anlegg som er tilpasset bevegelseshemmedes behov osv.) og sikkerhets- og verneutstyr.

2.2. Energiforsyning

Det elektriske system, kontaktledningsanlegg og strømavtakere.

2.3. Tekniske systemer for trafikkstyring

Alt utstyr som er nødvendig for å kunne styre og kontrollere bevegelsene til tog som er godkjent for trafikk på jernbanenettet, med et høyt sikkerhetsnivå.

2.4. Trafikkstyring og drift

Prosedyrer og tilhørende utstyr som muliggjør enhetlig drift av de ulike strukturelle delsystemer, både under normal drift og under driftsforstyrrelser, herunder særlig framføring av tog, trafikkplanlegging og trafikkstyring.

De samlede faglige kvalifikasjoner som kreves for å kunne yte trafikktjenester over landegrensene.

2.5. Telematikkanvendelser

Dette delsystemet omfatter to elementer, i samsvar med vedlegg I:

 1. anvendelser for persontrafikk, herunder systemer som gir informasjon til reisende før og under reisen, reservasjons- og betalingssystemer, bagasjehåndtering og styring av forbindelser mellom tog og med andre transportmidler,
 2. anvendelser for godstransport, herunder informasjonssystemer (sanntidsovervåkning av gods og tog), rangerings- og tildelingssystemer, reservasjons-, betalings- og faktureringssystemer, styring av forbindelser med andre transportmidler og produksjon av elektroniske følgedokumenter.

2.6. Rullende materiell

Struktur, styrings- og kontrollsystemer og alt tilhørende togutstyr, trekk- og energikonverteringsutstyr, bremseutstyr, koplingsutstyr, understell (boggier, aksler osv.) og hjuloppheng, dører, menneske-maskin-grensesnitt (fører, togpersonale og passasjerer, herunder hensynet til bevegelseshemmede personers behov), passive eller aktive sikkerhetsinnretninger og utstyr for passasjerers og togpersonalets helse.

2.7. Vedlikehold

De prosedyrer, tilhørende utstyr, logistikkanlegg for vedlikeholdsarbeid, og reservelagre som muliggjør obligatorisk utbedrende og forebyggende vedlikehold forutsatt for å sikre samtrafikkevnen og sikre det nødvendige ytelsesnivå i jernbanesystemet.

VEDLEGG III. Grunnleggende krav

1. ALLMENNE KRAV

1.1. Sikkerhet

1.1.1. Planlegging, bygging eller montering samt vedlikehold og kontroll av sikkerhetskritiske komponenter, særlig komponenter som medvirker ved togtrafikken, skal sikre at sikkerhetsnivået tilsvarer de mål som er fastsatt for nettet, også under spesifiserte forhold der det inntreffer svikt.

1.1.2. Parametrene for kontakten mellom hjul og skinner må oppfylle de krav til kjørestabilitet som er nødvendige for å ivareta et høyt sikkerhetsnivå også for trafikk ved høyeste tillatte hastighet.

1.1.3. De anvendte komponentene må kunne motstå alle vanlige og uvanlige spesifiserte påkjenninger i hele sin brukstid. Det må med egnede midler sørges for at enhver uforutsett svikt får begrenset innvirkning på sikkerheten.

1.1.4. Ved planleggingen av infrastruktur, andre faste anlegg og rullende materiell og valget av materialer må det tas sikte på å begrense utvikling, spredning og skadevirkninger av ild og røyk i tilfelle brann.

1.1.5. Alle innretninger beregnet på å betjenes av passasjerene må være slik utformet at brukssikkerheten ikke svekkes og at brukernes helse og sikkerhet ikke settes i fare dersom innretningene brukes på en forutsigbar måte som ikke er i samsvar med oppslått bruksanvisning.

1.2. Pålitelighet og tilgjengelighet

Tilsyn med og vedlikehold av faste og bevegelige komponenter som medvirker ved togtrafikken, skal tilrettelegges og foretas på en slik måte og med en slik hyppighet at komponentene opprettholder sin funksjon under de angitte forhold.

1.3. Helse

1.3.1. Materialer som i kraft av den måten de brukes på, kan utgjøre en helsefare for dem som har tilgang til dem, må ikke brukes i infrastruktur, andre faste anlegg og rullende materiell.

1.3.2. Materialer må velges, behandles og brukes på en slik måte at utslipp av skadelig og farlig røyk eller gass begrenses, særlig i tilfelle brann.

1.4. Miljøvern

1.4.1. Miljøvirkningene av byggingen og driften av det transeuropeiske konvensjonelle jernbanesystemet må vurderes og tas i betraktning på systemets planleggingstrinn i samsvar med gjeldende bestemmelser i EØS-området.

1.4.2. Materialene som brukes i infrastruktur, andre faste anlegg eller rullende materiell, må hindre utslipp av miljøskadelig og farlig røyk eller gass i tilfelle brann.

1.4.3. Det rullende materiell og energiforsyningssystemene må utformes og framstilles på en slik måte at de er elektromagnetisk kompatible med anlegg og utstyr samt med private eller offentlige nett der det er risiko for interferens.

1.4.4. Ved driften av det transeuropeiske konvensjonelle jernbanesystemet må lovfestede støygrenser overholdes.

1.4.5. Driften av det transeuropeiske konvensjonelle jernbanesystemet må ikke ved normal vedlikeholdsstand forårsake et vibrasjonsnivå i grunnen som er uakseptabelt for virksomhet og miljø nær infrastrukturen.

1.5. Teknisk kompatibilitet

Infrastrukturens og andre faste anleggs tekniske egenskaper må være innbyrdes kompatible og må dessuten være kompatible med de tekniske egenskapene til de tog som skal brukes i det transeuropeiske konvensjonelle jernbanesystemet.

Dersom det på visse deler av nettet viser seg vanskelig å overholde disse spesifikasjonene, kan det iverksettes midlertidige løsninger som sikrer framtidig kompatibilitet.

2. SÆRSKILTE KRAV TIL DE ENKELTE DELSYSTEMER

2.1. Infrastruktur

2.1.1. Sikkerhet

Det må treffes egnede tiltak for å forhindre adgang til eller uønsket inntrenging i anleggene.

Det må treffes tiltak for å begrense farer for personer, særlig når tog passerer stasjonene.

Infrastruktur der publikum har adgang, må utformes og bygges på en slik måte at farer for personer begrenses (stabilitet, brann, atkomst, evakuering, perronger osv.).

Det må fastsettes egnede bestemmelser for å ta hensyn til de særskilte sikkerhetsforhold i lange tunneler.

2.2. Energiforsyning

2.2.1. Sikkerhet

Driften av energiforsyningssystemene må ikke svekke sikkerheten, verken for tog eller personer (brukere, driftspersonell, beboere langs jernbanelinjen og tredjemann).

2.2.2. Miljøvern

Driften av energiforsyningssystemene, både for elektrisitet og for forbrenningsenergi, må ikke gi miljøbelastninger utover de spesifiserte grensene.

2.2.3. Teknisk kompatibilitet

Systemene for forsyning av forbrenningsenergi eller elektrisitet må:

 1. gjøre det mulig for togene å oppnå de spesifiserte nivåer for yteevne,
 1. når det gjelder strømforsyningssystemer, være kompatible med strømavtakerne som togene er utstyrt med.

2.3. Tekniske systemer for trafikkstyring

2.3.1. Sikkerhet

Tekniske systemer for trafikkstyring og prosedyrene som anvendes skal gi mulighet for togtrafikk med et sikkerhetsnivå som tilsvarer de mål som er fastsatt for nettet. Tekniske systemer for trafikkstyring skal gi fortsatt drift innenfor et høyt sikkerhetsnivå for tog som har tillatelse til å kjøre i avvikssituasjoner.

2.3.2. Teknisk kompatibilitet

All ny infrastruktur, andre faste anlegg og alt nytt rullende materiell framstilt eller utviklet etter at kompatible tekniske systemer for trafikkstyring er blitt tatt i bruk, må tilpasses disse systemene.

Utstyr til tekniske systemer for trafikkstyring som monteres i førerhuset, må muliggjøre normal drift under de spesifiserte forhold i det transeuropeiske konvensjonelle jernbanesystemet.

2.4. Rullende materiell

2.4.1. Sikkerhet

Det rullende materiellet må ha en slik struktur, og forbindelsen mellom vognene være slik utformet, at de områder der passasjerer og personell oppholder seg, er beskyttet ved kollisjon eller avsporing.

Det elektriske utstyret må ikke svekke funksjonssikkerheten til de tekniske systemene for trafikkstyring.

Bremseteknikkene og bremsekreftene må være forenlig med utformingen av spor, byggverk og signalsystemer.

Av hensyn til personsikkerheten må det treffes tiltak for å hindre adgangen til spenningsførende komponenter.

Ved faresituasjoner må passasjerene ha mulighet til å informere lokomotivføreren, og personalet ha mulighet til å oppnå kontakt med vedkommende.

Inngangsdørene må være utstyrt med lukke- og åpningsinnretninger som ivaretar passasjerenes sikkerhet.

Det må finnes nødutganger, og de må være merket.

Det må fastsettes egnede bestemmelser med henblikk på de særskilte sikkerhetsforhold i lange tunneler.

Et nødbelysningssystem med tilstrekkelig styrke og varighet er obligatorisk ombord på togene.

Togene må være utstyrt med et personvarslingssystem som gir togpersonalet og personale i trafikkstyringssentralene utenfor toget mulighet til å gi meldinger til passasjerene.

2.4.2. Pålitelighet og tilgjengelighet

Det vitale utstyret i forbindelse med hjul, trekkraft, bremser og styringskontroll må være slik utformet at toget i en gitt situasjon der svikt oppstår kan fortsette uten at det medfører skadevirkninger for det utstyr som fortsatt er i drift.

2.4.3. Teknisk kompatibilitet

Det elektriske utstyret må være kompatibelt med virkemåten til de tekniske systemene for trafikkstyring.

Når det gjelder tog med elektrisk trekkraft, må strømavtakerne ha slike egenskaper at togene kan kjøre med de energiforsyningssystemene som brukes i det transeuropeiske konvensjonelle jernbanesystemet.

Det rullende materiellet må ha slike egenskaper at det kan være i trafikk på alle de linjer togene er forventet å trafikkere.

2.4.4. Kontroller

Tog må utstyres med en registreringsenhet. Dataene innsamlet med denne enheten og

behandlingen av informasjonen må harmoniseres.

2.5. Vedlikehold

2.5.1. Helse og sikkerhet

De tekniske anleggene og de rutinene som følges i vedlikeholdssentrene, må ivareta opprettholdelse av et høyt sikkerhetsnivå ved drift av delsystemet, og må ikke utgjøre noen sikkerhets- eller helsefare for vedlikeholdspersonellet.

2.5.2. Miljøvern

De tekniske anleggene, og de rutinene som følges i vedlikeholdssentrene, må ikke overskride de tillatte nivåer for miljøbelastninger.

2.5.3. Teknisk kompatibilitet

Vedlikeholdsanleggene for konvensjonelt rullende materiell må være slik at prosedyrene knyttet til sikkerhet, helse og komfort kan gjennomføres for alt materiell anleggene er planlagt for.

2.6. Trafikkstyring og drift

2.6.1. Sikkerhet

Tilpasningen av reglene for styring av trafikken på nettet og kvalifikasjonene til lokomotivførerne, togpersonalet for øvrig og til trafikkstyringspersonalet må være av en slik art at trafikken kan gjennomføres med et høyt sikkerhetsnivå, idet de ulike kravene som gjelder for innenlands trafikk og trafikk over landegrensene, skal tas i betraktning.

Vedlikeholdsarbeidene og hyppigheten av disse, aktuelle kvalitetssikringssystemer samt opplæring og kvalifikasjoner for berørt trafikkstyringspersonale og vedlikeholdspersonale må være av en slik art at et høyt sikkerhetsnivå kan opprettholdes.

2.6.2. Pålitelighet og tilgjengelighet

Vedlikeholdsarbeidene og hyppigheten av disse, aktuelle kvalitetssikringssystemer samt opplæring og kvalifikasjoner for berørt trafikkstyringspersonale og vedlikeholdspersonale må være av en slik art at et høyt nivå for systemets pålitelighet og tilgjengelighet kan opprettholdes.

2.6.3. Teknisk kompatibilitet

Tilpasningen av reglene for styring av trafikken på nettet og kvalifikasjonene til lokomotivførerne, togpersonalet for øvrig og til trafikkstyringspersonalet må være av en slik art at effektiv drift av det transeuropeiske konvensjonelle jernbanesystemet kan sikres, idet de ulike kravene som gjelder for innenlands trafikk og for trafikk over landegrensene, tas i betraktning.

2.7. Telematikkanvendelser for person- og godstrafikk

2.7.1. Teknisk kompatibilitet

De grunnleggende kravene på området telematikkanvendelser som skal sikre et laveste kvalitetsnivå på tjenester for reisende og godstransportkunder, gjelder særlig teknisk kompatibilitet.

Det må treffes tiltak for å sikre:

 1. at databaser, programvare og datakommunikasjonsprotokoller er utviklet på en måte som muliggjør størst mulig datautveksling mellom ulike programmer og mellom ulike operatører, unntatt fortrolige forretningsdata,
 2. at brukerne lett får tilgang til informasjonen.

2.7.2. Pålitelighet og tilgjengelighet

Disse databasene, programvaren og datakommunikasjonsprotokollene skal brukes, forvaltes, oppdateres og vedlikeholdes på måter som sikrer systemenes effektivitet og tjenestenes kvalitet.

2.7.3. Helse

Grensesnittene mellom systemer og brukere må overholde minsteregler om ergonomi og helsevern.

2.7.4. Sikkerhet

Med hensyn til lagring og overføring av sikkerhetsrelaterte opplysninger skal det sørges for tilstrekkelig integritet og pålitelighet.

Vedlegg IV. Samtrafikkomponentenes samsvar og bruksegnethet

1. SAMTRAFIKKOMPONENTER

EF-erklæringen får anvendelse på de samtrafikkomponenter som gjelder samtrafikkevnen til det transeuropeiske konvensjonelle jernbanesystemet, som nevnt i direktiv 2001/16/EF artikkel 3. Slike samtrafikkomponenter kan være:

1.1. Generelle komponenter

Komponenter som ikke kan brukes utelukkende i jernbanesystemet, og som uten videre kan brukes på andre områder.

1.2. Generelle komponenter med særskilte egenskaper

Komponenter som brukes ikke utelukkende i jernbanesystemet, men som må framvise særskilte nivåer for yteevne når de brukes på jernbaneområdet.

1.3. Særskilte komponenter

Komponenter som utelukkende brukes for jernbaneformål.

2. ANVENDELSESOMRÅDE

EF-erklæringen omfatter:

 1. enten ett eller flere tekniske kontrollorganers vurdering av hvorvidt en samtrafikkomponent isolert sett er i samsvar med de tekniske spesifikasjoner den skal oppfylle,
 2. eller ett eller flere tekniske kontrollorganers vurdering/evaluering av en samtrafikkomponents bruksegnethet sett i den jernbanesammenheng den er ment å inngå i, særlig i tilfeller som omfatter grensesnitt, og i forhold til tekniske spesifikasjoner, særlig funksjonsspesifikasjoner, som skal kontrolleres.

Framgangsmåten for vurdering gjennomført av de tekniske kontrollorganene i planleggings- og produksjonsfasen skal bygge på modulene fastlagt i Rådsbeslutning 93/465/EØF i samsvar med vilkårene nevnt i TSIene.

3. EF-ERKLÆRINGENS INNHOLD

EF-erklæringen om samsvar eller bruksegnethet og de dokumenter som ledsager den, må dateres og undertegnes.

Erklæringen må skrives på det samme språket som bruksanvisningen og skal inneholde følgende:

 1. henvisninger til direktiv 2001/16/EF,
 2. navn og adresse på produsenten eller dennes representant i EØS-området (firma og full adresse; dersom det er en representant i EØS-området, må også produsentens eller konstruktørens firma oppgis),
 3. beskrivelse av samtrafikkomponenten (fabrikat, type osv.),
 4. beskrivelse av hvilken framgangsmåte som er fulgt for å erklære samsvar eller bruksegnethet,
 5. alle relevante beskrivelser av samtrafikkomponenten, særlig bruksvilkårene,
 6. navn og adresse til det eller de tekniske kontrollorganer som har deltatt i framgangsmåten som er fulgt med hensyn til samsvar og bruksegnethet, samt kontrollsertifikatets dato og eventuelt sertifikatets varighet og gyldighetsvilkår,
 7. eventuelt henvisning til de europeiske spesifikasjoner,
 8. eventuelt henvisning til andre spesifikasjoner,
 9. bestemmelse av vedkommende som er bemyndiget til å inngå forpliktelser på vegne av produsenten eller dennes representant i EØS-området.

Vedlegg V. Erklæring om verifisering av delsystemer

EF-verifiseringserklæringen og de dokumenter som ledsager den, må dateres og underskrives.

Erklæringen må skrives på det samme språket som er brukt i den tekniske dokumentasjonen og skal inneholde følgende:

 1. henvisninger til direktiv 2001/16/EF og forskriften her,
 2. navn og adresse på oppdragsgiveren eller dennes representant (firma og full adresse; dersom det er en representant, må også oppdragsgiverens firma oppgis),
 3. kort beskrivelse av delsystemet,
 4. navn og adresse til det tekniske kontrollorgan som har foretatt EF-verifiseringen nevnt i direktiv 2001/16/EF, artikkel 18 og § 4-3 i forskriften her,
 5. henvisning til dokumentene i den tekniske dokumentasjonen,
 6. alle relevante bestemmelser, foreløpige eller endelige, som delsystemet skal oppfylle, særlig eventuelle driftsbegrensninger eller -vilkår,
 7. gyldighetsperiode dersom EF-erklæringen er foreløpig,
 8. den underskriftsberettigedes identitet.

Vedlegg VI. EF-verifisering av delsystemer

1. INNLEDNING

EF-verifisering er den framgangsmåte der et teknisk kontrollorgan etter anmodning fra oppdragsgiveren eller dennes representant kontrollerer og attesterer at et delsystem er:

 1. i samsvar med bestemmelsene i forskriften her,
 2. i samsvar med andre regler som følger av EØS-avtalen, og at det kan tas i bruk.

2. STADIER

Kontrollen av delsystemer omfatter følgende stadier:

 1. samlet utforming,
 2. framstilling/bygging av delsystemet, særlig bygge- og anleggsarbeider, montering av komponenter og samlet tilpasning,
 3. endelig prøving av delsystemet.

3. SERTIFIKAT

Det tekniske kontrollorgan som er ansvarlig for EF-verifiseringen, skal utarbeide et samsvarssertifikat beregnet på oppdragsgiveren eller dennes representant, som i sin tur skal utarbeide EF-verifiseringserklæringen beregnet på tilsynsmyndigheten i EØS-stat der delsystemet er anlagt og/eller i drift.

4. TEKNISK DOKUMENTASJON

Den tekniske dokumentasjon som ledsager verifiseringserklæringen, må inneholde følgende:

 1. for infrastrukturer: plantegninger, godkjenningsrapporter for jord- og armeringsarbeider, prøvings- og kontrollrapporter for betongarbeider,
 2. for andre delsystemer: helhetlige og detaljerte tegninger som svarer til utførelsen, elektriske, pneumatiske og hydrauliske diagrammer, styrekretsskjemaer, beskrivelser av databehandlingssystemer og automatiske systemer, drifts- og vedlikeholdshåndbøker osv.,
 3. en liste over delsystemenes samtrafikkomponenter,
 4. kopier av EF-erklæringene om samsvar eller bruksegnethet som skal være utstedt for komponentene i samsvar med forskriftens § 3-3, eventuelt ledsaget av de tilhørende beregninger samt en kopi av rapportene om prøvinger og kontroller foretatt av de tekniske kontrollorganene på grunnlag av de felles tekniske spesifikasjonene,
 5. sertifikat fra det tekniske kontrollorgan som er ansvarlig for EF-verifiseringen, ledsaget av tilhørende beregninger og kontrasignatur fra organet selv, der det bekreftes at prosjektet er i samsvar med denne forskrift, og der eksisterende forbehold tatt under utførelsen av arbeidet oppgis, og sertifikatet skal dessuten være ledsaget av inspeksjons- og kontrollrapportene som nevnte organ har utarbeidet som ledd i sin oppgave, som angitt i nr. 5.3 og 5.4.

5. TILSYN

5.1. Formålet med EF-tilsynet er å sikre at forpliktelsene som følger av den tekniske dokumentasjonen, er blitt oppfylt i løpet av gjennomføringen av delsystemet.

5.2. Det tekniske kontrollorgan som har ansvar for å kontrollere gjennomføringen, må hele tiden ha adgang til byggeplasser, produksjonsanlegg, lagre og eventuelt prefabrikkerings- eller prøvingsanlegg og i sin alminnelighet til ethvert sted som det finner nødvendig for å utføre sin oppgave. Oppdragsgiveren eller dennes representant skal framlegge eller få framlagt for organet alle nødvendige og relevante dokumenter for dette formål, særlig arbeidsplaner og teknisk dokumentasjon om delsystemet.

5.3. Det tekniske kontrollorgan som har ansvar for å kontrollere gjennomføringen, må med jevne mellomrom foreta kontroller for å sikre samsvar med direktiv 2001/16/EF og forskriften her. Organet må ved disse anledningene utstede en kontrollrapport til de ansvarlige for gjennomføringen. Organet kan kreve å få være til stede under visse faser av byggearbeidet.

5.4. Det tekniske kontrollorgan kan dessuten foreta uanmeldte besøk på byggeplassen eller i produksjonslokalene. Under slike besøk kan organet foreta fullstendige eller delvise kontroller. Organet skal gi de ansvarlige for gjennomføringen en rapport om besøket og eventuelt en kontrollrapport.

6. DEPONERING

Den fullstendige saksmappen nevnt i nr. 4 skal deponeres hos oppdragsgiveren eller dennes representant som støtte for samsvarssertifikatet utstedt av det tekniske kontrollorgan som er ansvarlig for verifiseringen av det driftsklare delsystemet. Saksmappen må vedlegges EF-verifiseringserklæringen, som oppdragsgiveren sender til Statens jernbanetilsyn.

Oppdragsgiveren må oppbevare en kopi av saksmappen i hele delsystemets levetid. Den må sendes til enhver stat i EØS-området som anmoder om det.

7. OFFENTLIGGJØRING

Hvert teknisk kontrollorgan skal jevnlig offentliggjøre relevante opplysninger om følgende:

 1. mottatte anmodninger om EF-verifisering,
 2. utstedte samsvarssertifikater,
 3. avslag på søknader om samsvarssertifikater.

8. SPRÅK

Saksmapper og korrespondanse om framgangsmåtene for EF-verifisering skal skrives på et offisielt språk i den EØS-stat der oppdragsgiveren eller dennes representant er etablert, eller på et språk som oppdragsgiveren godtar.

Vedlegg VII. Minstekriterier det skal tas hensyn til ved utpeking av tekniske kontrollorganer

1. Det tekniske kontrollorgan, organets direktør og personalet som skal utføre kontrollene, skal ikke være involvert direkte eller i kraft av representant, i planlegging, framstilling, bygging, markedsføring eller vedlikehold av samtrafikkomponenter eller delsystemer, og heller ikke i driften av dem. Dette utelukker likevel ikke utveksling av tekniske opplysninger mellom produsenten eller konstruktøren og det tekniske kontrollorgan.

2. Det tekniske kontrollorgan og personalet som har ansvar for kontrollene, skal foreta kontrollene med størst mulig grad av faglig integritet og teknisk kompetanse; de må ikke utsettes for påtrykk eller påvirkning, særlig av økonomisk art, som kan innvirke på deres vurdering eller på resultatene av deres kontroll, særlig fra personer eller grupper av personer som har interesse av kontrollresultatene.

Særlig må organet og personellet som er ansvarlig for kontrollene, være funksjonelt uavhengige av myndighetene utpekt for å utstede tillatelser til idriftsettelse innenfor rammen av denne forskrift, lisenser innenfor rammen av direktiv 95/18/EF og sikkerhetssertifikater innenfor rammen av direktiv 2004/49/EF, og av organer med ansvar for etterforskning i tilfelle ulykker.

3. Det tekniske kontrollorgan må ha det nødvendige personale og besitte de nødvendige midler, slik at det administrative og tekniske arbeidet forbundet med kontrollen kan foretas på en tilfredsstillende måte, og organet bør også ha tilgang til utstyr som er nødvendig til uvanlige kontroller.

4. Personalet som skal utføre kontrollene, må ha:

 1. god teknisk og faglig opplæring,
 2. tilfredsstillende kjennskap til kravene som stilles til de kontroller som foretas, og tilstrekkelig erfaring med slike kontroller,
 3. nødvendig ferdighet i å utarbeide sertifikater, registre og rapporter som utgjør dokumentasjonen for at det er foretatt kontroll.

5. Kontrollpersonalets uavhengighet skal sikres. Deres avlønning må ikke være avhengig av antall foretatte kontroller, og heller ikke av resultatene av slike kontroller.

6. Det tekniske kontrollorgan må tegne ansvarsforsikring, med mindre organets ansvar dekkes av staten i samsvar med norsk lovgivning, eller med mindre den norske stat selv er direkte ansvarlig for kontrollen.

7. Det tekniske kontrollorgans personale er pålagt taushetsplikt for alt det får kjennskap til under utøvelsen av sin virksomhet. Dette gjelder ikke overfor den eller de myndigheter som håndhever forskriften her.