30.09.2002 oversendelses brev til fin

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Det kongelige Finansdepartement
Finansmarkedsavdelingen
Postboks 8008 Dep
0030 OSLO

Saksbehandler:

Carl Flock/Kjell Engen

Dir.linje:

22939840 / 22939899

Vår ref.:

Arkivnr.:

Deres ref.:

Dato:

2001/7096

651.1

99/3603 FM GK

23. august. 2002

Kredittilsynet viser til Departementets brev av 11. juli 2001.

Departementet ber i brevet Kredittilsynet om å utarbeide høringsutkast med forslag til lovendringer slik at: 1) filialregnskapet ikke skal være offentlig hos den regnskapspliktige eller Regnskapsregisteret og 2) det fastsettes plikt til offentlighet for og innsendelse av årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for det selskapet filialen er en del av (”morselskapet”). Høringsutkast med forslag til endringer i regnskapsloven følger vedlagt.

For filialer av utenlandske banker og forsikringsselskap gjelder henholdsvis forskrift om filial av banker og andre kredittinstitusjoner med hovedsete i annen stat innen Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, m.m av 2. mai 1994 nr. 326 og forskrift om forsikringstjenesteytelser og etablering av filial av forsikringsselskap med hovedsete i annen stat i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet m.m. av 22. september 1995 nr. 827. Det er i forlengelsen av de foreslåtte endringer i offentlighetspliktene generelt, også foreslått endringer i forskriftenes bestemmelser om offentlighet.

Kredittilsynet har for øvrig i lengre tid mottatt en rekke henvendelser fra filialer av både utenlandske banker, forsikringsselskaper og verdipapirforetak med spørsmål til regnskapspliktens omfang og innhold for slike regnskapspliktige. Kredittilsynet har på denne bakgrunn også vurdert innholdet i selve regnskapsplikten for slike filialer og inkluderer forslag til endringer i forskrifter om årsregnskap mv. for banker, forsikringsselskaper og verdipapirforetak til å gjelde utenlandske filialer av slike foretak.

Med vennlig hilsen

Bjørn Skogstad Aamo

Anne Merethe Bellamy

VEDLEGG