Storebrand Livsforsikring gis dispensasjon fra bestemmelser i forsikringsvirksomhetsloven

Storebrand Livsforsikring ASA
Postboks 1380 Vika
0114 Oslo

Deres ref

Vår ref

Dato

02/3805 FM PØE

31.10.2002

Dispensasjon fra forsikringsvirksomhetsloven

Vi viser til at Storebrand Livsforsikring AS i brev 17. oktober 2002 søkte Finansdepartementet om dispensasjon fra forsikringsvirksomhetsloven § 7-6, ”slik at selskapet kan konkurrere med KLP på like vilkår”. Departementet ba i brev 18. oktober 2002 Kredittilsynet vurdere søknaden. Kredittilsynet har i sin tilrådning til Finansdepartementet 30. oktober under betydelig tvil tilrådet at Finansdepartementet gir dispensasjon fra forsikringsvirksomhetsloven. Kredittilsynet gir videre uttrykk for at en slik dispensasjon i tilfelle bør gjelde i forhold til de kommunene, kommunale foretak og andre offentlige ordninger som har sin pensjonsordning i selskapet i dag, og for eventuelle tilflyttede ordninger.

Finansdepartementet har besluttet å gi Storebrand dispensasjon fra bestemmelser i forsikringsvirksomhetsloven, med forskrifter, slik at selskapet kan motta kommunale pensjonsordninger som ønsker å flytte til selskapet. Dispensasjonen vil også omfatte eksisterende ordninger i selskapet. Dispensasjonen vil videre være tidsbegrenset og gjelde inntil Banklovkommisjonenes utredning om konkurransen overfor kommunale pensjonsordninger foreligger og er ferdig behandlet.

Finansdepartementet vil sette vilkår til en dispensasjon som nevnt ovenfor, jf. vedlagte kopi av brev 31. oktober 2002 til Kredittilsynet. Endelig svar på dispensasjonssøknaden vil foreligge om relativt kort tid, når de nærmere vilkårene for dispensasjonen er avklart.

Med hilsen

Jan Bjørland e.f.
ekspedisjonssjef

Per Øystein Eikrem
avdelingsdirektør

Vedlegg:

Brev 30. oktober 2002 fra Kredittilsynet til Finansdepartementet.
Brev 31. oktober fra Finansdepartementet til Kredittilsynet

Gjenpart: Kredittilsynet