3D-Radar AS

1.        INNLEDNING

Vi viser til søknad av 17. januar 2013 fra Advokatfirmaet Thommessen vedrørende dispensasjon fra bostedskravet i aksjeloven § 6-11 for styresammensetningen i 3D-Radar AS org. nr. 983 767 400.

3D-Radar AS søker om dispensasjon fra bostedskravet i aksjeloven § 6-11 for styret i selskapet. 3D-Radar AS er et datterselskap i Curtiss-Wright Corporation og inngår i Curtiss-Wright-konsernet. Søker viser til tidligere søknader og opplyser om endringer i styrets sammensetning.  

Nærings- og handelsdepartementet har kommet til at det kan innvilges dispensasjon. Den nærmere begrunnelsen følger nedenfor.

2.        BAKGRUNN OG VURDERING

I henhold til lov 13. juni 1997 nr. 44 om aksjeselskaper (aksjeloven) § 6-11 første ledd første punktum skal daglig leder og minst halvdelen av styrets medlemmer være bosatt her i riket, med mindre Kongen gjør unntak i det enkelte tilfellet. Første punktum gjeld­er ikke statsborgere i stater som er part i EØS-avtalen, når de er bosatt i en slik stat, jf. andre punktum.

Bakgrunnen for bostedskravet er hensynet til tilgjengelighet og jurisdiksjon for selskapets ledelse. Tilgjengelighet og jurisdiksjon er blant annet viktig for myndigheter, kreditorer, ansatte og andre som må forholde seg til selskapet.

Kongens myndighet til å gjøre unntak fra kravet til bosted i aksjeloven § 6-11 er i kgl. res. 17. juli 1998 nr. 619 delegert til Nærings- og handelsdepartementet.

Nærings- og handelsdepartementet har en lang og innarbeidet dispensasjonspraksis i slike saker. Som hovedregel blir det gitt dispensasjon fra bostedskravet for enten daglig leder eller for styret. Som utgangspunkt må en av disse oppfylle lovens krav.

Det fremgår av søknaden at daglig leder oppfyller vilkårene i aksjeloven § 6-11. Den omsøkte endringen gjelder Benedikt Loepfe som blir nytt medlem og styrets leder. Hr. Loepfe er sveitsisk statsborger bosatt i Sveits. Sveits har i likhet med Norge tiltrådt Luganokonvensjonen. Det innebærer at norske rettsavgjørelser har anerkjennelse og kan fullbyrdes i Sveits. Når det gjelder styrerepresentanter bosatt i USA gjelder ingen avtale med Norge om gjensidig anerkjennelse av dommer. Den foreliggende søknaden innebærer at tilgjengelighetshensynet og jurisdiksjonshensynet styrkes når det gjelder dispensasjonen for selskapets styre som er gitt tidligere. Etter departementets vurdering kan det således gis dispensasjon for styret slik at det har den sammensetningen som fremgår i søknaden datert 17. januar 2013.

3.        VEDTAK

Nærings- og handelsdepartementet gir med dette dispensasjon fra kravet om bosted i lov 13. juni 1997 nr. 44 om aksjeselskaper (aksjeloven) § 6-11 første ledd, jf. kgl.res.
17. juli 1998 nr. 619. Selskapet 3D-Radar AS, org. nr. 983 767 400 kan ha den styresammensetning som fremgår i søknaden av 17. januar 2013. Det nye styret består av Benedikt Loepfe (styrets leder), Thomas Örnevik, Lynn Mackey Bamford, Harry Stephen Jakubowitz og Allan Everett Symonds Jr.

Dispensasjonen gis under forutsetning av at selskapets daglige leder oppfyller kravet om bosted i aksjeloven § 6-11.

Ved eventuelle endringer i styresammensetningen må det søkes om ny dispensasjon dersom styret fremdeles ikke oppfyller kravet om bosted i § 6-11.

Søknaden er innvilget, men for ordens skyld gjør vi allikevel oppmerksom på at vedtaket kan påklages til Kongen i statsråd etter reglene i forvaltningsloven kapittel VI, §§ 28-32. Klagefristen er tre uker, og klagen sendes til Nærings- og handelsdepartementet, jf. forvaltningsloven § 32 første ledd. Vi gjør også oppmerksom på at det ikke er mulig å klage til Sivilombudsmannen hvis en klagesak er avgjort av Kongen i statsråd.

Vi publiserer rutinemessig alle vedtak på departementets nettside www.nhd.no/enkeltvedtak. Vi ber om at eventuelle synspunkter på dette sendes oss innen 14 dager.