3D-Radar AS

Vi viser til søknad av 4. januar 2011 fra Advokatfirmaet Thommessen vedrørende dispensasjon fra bostedskravet i aksjeloven § 6-11 for styresammensetningen i 3D-Radar AS.

Nærings- og handelsdepartementet gir med dette dispensasjon fra kravet om bosted i lov 13. juni 1997 nr. 44 om aksjeselskaper (aksjeloven) § 6-11 første ledd, jf. kgl.res.
17. juli 1998 nr. 619. Selskapet 3D-Radar AS kan ha den styresammensetning som fremgår i søknaden av 4. januar 2011.

Dispensasjonen gis under forutsetning av at selskapets daglige leder oppfyller kravet om bosted i aksjeloven § 6-11.

Ved eventuelle endringer i styresammensetningen må det søkes om ny dispensasjon
dersom styret fremdeles ikke oppfyller kravet om bosted i § 6-11.