3D-Radar AS

1. INNLEDNING
Vi viser til søknad av 18. februar 2011 fra Advokatfirmaet Thommessen AS vedrørende dispensasjon fra bostedskravet i aksjeloven § 6-11 for styresammensetningen i 3D-Radar AS (org. nr. 983 767 400).

3D-Radar AS søker om dispensasjon fra aksjeloven § 6-11 for fire styremedlemmer fra USA. 3D-Radar AS er et datterselskap i Curtiss-Wright Corporation og inngår i Curtiss-Wright-konsernet. Søker viser til at det som følge av omdisponeringer og endringer i Curtiss-Wright-konsernet er ønskelig og nødvendig med en endring i styrets sammensetning. Bakgrunnen for endringene er Curstiss-Wright-konsernets strategi og forretningstanke om at det er hensiktsmessig å bruke samme styremedlemmer i flere styrer i konsernet.  

Nærings- og handelsdepartementet har kommet til at det kan innvilges dispensasjon. Den nærmere begrunnelsen følger nedenfor.
2. BAKGRUNN OG VURDERING
I henhold til lov 13. juni 1997 nr. 44 om aksjeselskaper (aksjeloven) § 6-11 første ledd første punktum skal daglig leder og minst halvdelen av styrets medlemmer være bosatt her i riket, med mindre Kongen gjør unntak i det enkelte tilfellet. Første punktum gjelder ikke statsborgere i stater som er part i EØS-avtalen, når de er bosatt i en slik stat, jf. andre punktum.

Bakgrunnen for bostedskravet er hensynet til tilgjengelighet og jurisdiksjon for selskapets ledelse. Tilgjengelighet og jurisdiksjon er blant annet viktig for myndigheter, kreditorer, ansatte og andre som må forholde seg til selskapet.

Kongens myndighet til å gjøre unntak fra kravet til bosted i aksjeloven § 6-11 er i kgl.res. 17. juli 1998 nr. 619 delegert til Nærings- og handelsdepartementet.

Nærings- og handelsdepartementet har en lang og innarbeidet dispensasjonspraksis i slike saker. Som hovedregel blir det gitt dispensasjon fra bostedskravet for enten daglig leder eller for styret. Som utgangspunkt må en av disse oppfylle lovens krav.

Det fremgår av søknaden at daglig leder oppfyller vilkårene i aksjeloven § 6-11. Selv om under halvparten av styremedlemmene er bosatt i riket, er likevel ett av medlemmene både norsk statsborger og bosatt i riket. Selv om Norge og USA ikke har noen avtale om gjensidig anerkjennelse av dommer må tilgjengelighetshensynet og jurisdiksjonshensynet likevel anses ivaretatt i denne saken. Etter departementets vurdering kan det således gis dispensasjon for styret slik det fremgår i søknad datert 18. februar 2011.
3. VEDTAK
Nærings- og handelsdepartementet gir med dette dispensasjon fra kravet om bosted i lov 13. juni 1997 nr. 44 om aksjeselskaper (aksjeloven) § 6-11 første ledd, jf. kgl.res.
17. juli 1998 nr. 619. Selskapet 3D-Radar AS, org. nr. 983 767 400 kan ha den styresammensetning som fremgår i søknaden av 18. februar 2011.

Dispensasjonen gis under forutsetning av at selskapets daglige leder oppfyller kravet om bosted i aksjeloven § 6-11.

Ved eventuelle endringer i styresammensetningen må det søkes om ny dispensasjon
dersom styret fremdeles ikke oppfyller kravet om bosted i § 6-11.