Forskrift ……om samtrafikkevnen i det transeuropeiske jernbanesystem for høyhastighetstog (høyhastighetsforskriften)

Fastsatt av Samferdselsdepartementet ….. med hjemmel i lov av 11. juni 1993 nr. 100 om anlegg og drift av jernbane, herunder sporvei, tunnelbane og forstadsbane m.m. (jernbaneloven) §§ 4, 5, 6, 12, 15 og 16, og lov av 16. juni 1994 nr. 20 om tekniske kontrollorgan som har til oppgåve å gjennomføre samsvarsvurderingar § , jf. EØS-avtalen vedlegg XIII nr 37a (direktiv 96/48/EF endret ved direktiv 2004/50/EF).

Kapittel I

§ 1 Formål

Formålet med forskriften er å fastsette de vilkårene som må oppfylles for å oppnå samtrafikkevne for det transeuropeiske jernbanesystemet for høyhastighetstog som beskrevet i vedlegg I.

§ 2 Virkeområde

Forskriften setter krav til den som skal ta i bruk delsystem som inngår i den norske delen av det transeuropeiske jernbanesystemet for høyhastighetstog, jf. vedlegg I og vedlegg II.

Forskriften omfatter prosjektering, bygging, idriftsettelse, opprusting, fornyelse, drift og vedlikehold av de delene av dette systemet som er satt i drift etter 30. april 2004, så vel som kvalifikasjonene og helse- og sikkerhetskravene til de ansatte som bidrar til driften.

Bestemmelsene i denne forskriften kommer til anvendelse uten å berøre andre relevante EØS-bestemmelser. For samtrafikkomponenter kan imidlertid hensynet til samsvar med de grunnleggende krav i denne forskriften gjøre det nødvendig å bruke andre europeiske spesifikasjoner.

§ 3 Myndighetene

Statens jernbanetilsyn utpeker tekniske kontrollorgan.

Statens jernbanetilsyn kan gi unntak fra å anvende TSI-er iht. § 7.

Statens jernbanetilsyn gir tillatelse til å ta i bruk strukturelle delsystemer.

Statens jernbanetilsyn skal føre jevnlig tilsyn med at bestemmelsene i denne forskrift og i forskrifter og enkeltvedtak gitt i medhold av denne, blir overholdt.

Statens jernbanetilsyn fastsetter de nærmere krav til register i henhold til direktiv 96/48/EF artikkel 14.

Statens jernbanetilsyn kan gi utfyllende bestemmelser til forskriften her og kan gjøre unntak fra forskriften når særlige hensyn tilsier det, og det ikke er i strid med EØS-avtalen.

§ 4 Definisjoner

I dette direktiv menes med

a)

«det transeuropeiske jernbanesystem for høyhastighetstog»: strukturen beskrevet i vedlegg I, sammensatt av jernbaneinfrastrukturene, herunder jernbanelinjer og faste anlegg, det transeuropeiske transportnett bygd eller opprustet til bruk ved høy hastighet samt rullende materiell utformet til bruk i disse infrastrukturene,

b)


 

« samtrafikkevne »: evnen i det transeuropeiske jernbanesystem for høyhastighetstog til å muliggjøre sikker og kontinuerlig trafikk av høyhastighetstog som oppfyller de spesifiserte nivåer for yteevne. Denne evnen avhenger av at alle forskriftsmessige, tekniske og driftsmessige vilkår for å oppfylle grunnleggende krav er til stede,

c)


 

«delsystemer»: det transeuropeiske jernbanesystem er, som beskrevet i vedlegg II, oppdelt i strukturelle eller funksjonelle delsystemer som det må fastsettes grunnleggende krav for,

d)


 

«samtrafikkomponenter»: enhver enkeltstående komponent, gruppe av komponenter, underenhet eller fullstendig enhet som inngår i eller er bestemt til å inngå i et delsystem, og som har direkte eller indirekte betydning for samtrafikkevnen i det transeuropeiske jernbanesystem for høyhastighetstog,

e)


 

«grunnleggende krav»: alle vilkårene fastsatt i vedlegg III som må oppfylles av det transeuropeiske jernbanesystem for høyhastighetstog, dets delsystemer og deres samtrafikkomponenter,

f)


 

«europeisk spesifikasjon»: en felles teknisk spesifikasjon, en europeisk teknisk godkjenning eller en nasjonal standard for gjennomføring av en europeisk standard som fastsatt i artikkel 1 nr. 8-12 i direktiv 93/38/EØF,

g)


 

«tekniske spesifikasjoner for samtrafikkevnen» (TSI-er): de spesifikasjoner som gjelder for hvert delsystem med sikte på å oppfylle de grunnleggende krav ved å fastsette de nødvendige innbyrdes funksjonelle forbindelser mellom delsystemene i det transeuropeiske jernbanesystem for høyhastighetstog og ved å sikre sammenheng innenfor dette system,

h)
i)


j)k)


l)


m)


n)o)

«teknisk kontrollorgan»: organ som har ansvar for å vurdere samtrafikkomponentenes samsvar eller bruksegnethet eller for å gjennomføre rutinen for EF-verifisering av delsystemene.

"grunnleggende parameter" : ethvert forskriftsmessig, teknisk eller driftsmessig vilkår som er av avgjørende betydning for samtrafikkevnen,

"særtilfelle": alle deler av det transeuropeiske jernbanesystemet for høyhastighetstog som krever midlertidige eller permanente særlige bestemmelser i TSI-ene, på grunn av enten geografiske, topografiske eller bymiljømessige begrensninger eller av hensyn til forenlighet med det eksisterende systemet. Dette kan særlig omfatte jernbanelinjer og nettverk som er isolert fra resten av EØS-områdets territorium, lasteprofil, sporvidde eller avstand mellom sporene.

"opprusting": alt større endringsarbeid på et delsystem eller del av et delsystem som forbedrer delsystemets generelle ytelse.

"utskifting innenfor rammen av vedlikehold": alle utskiftinger av komponenter med deler med identisk funksjon og ytelse innenfor rammen av forebyggende eller korrigerende vedlikehold.

"fornyelse”: alt større utskiftingsarbeid på et delsystem eller del av et delsystem som ikke endrer delsystemets generelle ytelse.

"eksisterende jernbanesystem": strukturen av jernbanelinjer og faste anlegg i det eksisterende jernbanesystemet samt eksisterende rullende materiell av alle kategorier og opprinnelse som trafikkerer denne infrastrukturen.

"idriftsettelse": alle arbeidsoppgaver som utføres for å sette et delsystem i den driftsstatus det er konstruert for

§ 5 Grunnleggende krav

Delsystem som inngår i den norske delen av det transeuropeiske jernbanesystem for høyhastighetstog og samtrafikkkomponenter skal oppfylle de relevante grunnleggende krav som fremgår av vedlegg III.

De øvrige tekniske spesifikasjoner omhandlet i artikkel 18 nr. 4 i direktiv 93/38/EØF, som er nødvendige som et supplement til de europeiske spesifikasjoner eller andre standarder i bruk i EØS-området, må ikke stride mot de grunnleggende krav.

Kapittel II Tekniske spesifikasjoner for samtrafikkevne (TSI’er)

§ 6 Delsystemer og TSI’er

Delsystemene må være i samsvar med TSI-ene. Samsvaret må til enhver tid opprettholdes så lenge hvert delsystem er i bruk.

§ 7 Unntak

Statens jernbanetilsyn kan gjøre unntak fra å anvende visse TSI-er, herunder spesifikasjoner for rullende materiell i følgende tilfeller:

a) Ved et prosjekt som gjelder en ny jernbanelinje, for fornyelse eller opprusting av en eksisterende linje, eller for et hvilket som helst aspekt nevnt i § 2 som ved innlemmelse av de aktuelle TSI-er i EØS-avtalen befinner seg på et framskredent stadium eller er omfattet av en kontrakt som er under gjennomføring,

b) ved alle prosjekter som gjelder fornyelse eller opprusting av en eksisterende jernbanelinje dersom lasteprofilen, sporvidden, avstanden mellom sporene eller den elektriske spenning bestemt ved disse TSI-ene ikke er forenlige med dem som gjelder for den eksisterende jernbanelinjen,

c) ved alle prosjekter som gjelder en ny jernbanelinje eller fornyelse eller opprusting av en eksisterende jernbanelinje dersom jernbanenettet er atskilt eller isolert fra EØS-områdets øvrige jernbanenett av hav,

d) ved alle prosjekter som gjelder fornyelse, utvidelse eller opprusting av en eksisterende jernbanelinje dersom anvendelsen av disse TSI-ene kan skade planens økonomiske levedyktighet og/eller forenligheten til jernbanesystemet,

e) når vilkårene for en rask gjenoppbygging av jernbanenettet etter en ulykke eller naturkatastrofe økonomisk eller teknisk ikke gir rom for full eller delvis anvendelse av de relevante TSI-ene.

§ 8 Underretning om unntak

Statens jernbanetilsyn skal på forhånd underrette EFTAs overvåkningsorgan om det planlagte unntaket og oversende dokumentasjon over de TSI-er eller deler av TSI-er som den ikke ønsker anvendt, samt om de tilsvarende spesifikasjoner som den ønsker å anvende.

Kapittel III Samtrafikkomponenter

§ 9 Oppfyllelse av grunnleggende krav

Samtrafikkomponenter som det foreligger en EF-erklæring om samsvar eller bruksegnethet for, jf. vedlegg IV skal være i samsvar med de grunnleggende krav.

Alle samtrafikkomponenter skal være underlagt framgangsmåten for vurdering av samsvar og bruksegnethet angitt i den respektive TSI’en og være ledsaget av et sertifikat.

Samtrafikkomponenter tilfredsstiller de grunnleggende kravene dersom de er i samsvar med vilkårene fastsatt i den relevante TSI’en eller de tilsvarende europeiske spesifikasjonene utarbeidet for å samsvare med disse vilkårene.

§ 10 Omsetning og bruk av samtrafikkomponenter

Samtrafikkomponenter kan bare bringes i omsetning dersom de gjør det mulig å oppnå samtrafikkevne i det transeuropeiske jernbanesystem for høyhastighetstog og dersom de samtidig oppfyller de grunnleggende krav.

Samtrafikkomponenter skal være forsvarlig montert og vedlikeholdt og brukt til det formål de er bestemt for.

Denne bestemmelsen er selvsagt ikke til hinder for at komponentene kan bringes i omsetning til andre formål.

Dersom Statens jernbanetilsyn får melding fra EFTAs overvåkingsorgan om at tiltaket er berettiget og at samtrafikkomponent som det foreligger en EF-samsvarserklæring for, viser seg ikke å være i samsvar, skal tilsynet treffe de nødvendige tiltak overfor den som har utarbeidet erklæringen, og underrette overvåkingsorganet og de øvrige EØS-statene om dette.

§ 11 Tiltak om ulovlig omsetning og bruk av samtrafikkomponenter

Statens jernbanetilsyn skal treffe nødvendige tiltak for å sikre at samtrafikkomponentene ivaretar kravene i § 10.

Dersom Statens jernbanetilsyn fastslår at en samtrafikkomponent som er omfattet av en EF-erklæring om samsvar eller bruksegnethet, og som bringes i omsetning og brukes til det formål den er bestemt for, sannsynligvis ikke vil oppfylle de grunnleggende krav, skal tilsynet treffe alle nødvendige tiltak for å begrense komponentens anvendelsesområde, forby bruk av den eller trekke den tilbake fra markedet.

I tillegg skal Statens jernbanetilsyn treffe nødvendige tiltak dersom de europeiske spesifikasjonene er feilaktig anvendt, dersom anvendelsen av slike spesifikasjoner gjøres gjeldende og dersom de europeiske spesifikasjoner er utilstrekkelige.

§ 12 Underretning om tiltak

Statens jernbanetilsyn skal umiddelbart underrette EFTAs overvåkingsorgan om de tiltak som er truffet i henhold til § 11.

Kapitel IV Krav til produsenten eller andre som utsteder EF-erklæring

§ 13 Krav til produsenten

Når produsenten eller dennes representant i EØS-området utsteder en EF-erklæring om samsvar eller bruksegnethet for en samtrafikkomponent, skal vedkommende anvende bestemmelsene fastsatt i de relevante TSI-ene.

Vurderingen av en samtrafikkomponents samsvar eller bruksegnethet skal foretas av det tekniske kontrollorganet som er blitt anmodet om dette av produsenten eller dennes representant etablert i EØS-området.

Dersom samtrafikkomponentene er omfattet av andre EØS-regler på andre områder innen EØS-området, skal det i EF-erklæringen om samsvar eller bruksegnethet anføres at samtrafikkomponentene også oppfyller kravene i disse EØS-reglene.

§ 14 Krav til andre

Dersom verken produsenten eller dennes representant etablert i EØS-området har oppfylt forpliktelsene nevnt i § 13, skal disse forpliktelsene påhvile enhver som bringer samtrafikkomponenten i omsetning. Forpliktelsene påhviler også enhver som setter sammen samtrafikkomponenter eller deler av samtrafikkomponenter av ulik opprinnelse, eller som til egen bruk produserer samtrafikkomponenter.

§ 15 Tiltak mot produsent eller dennes representant

Dersom samtrafikkomponenter er brakt i omsetning eller tatt i bruk ulovlig skal Statens jernbanetilsyn pålegge produsenten eller dennes representant å bringe samtrafikkomponenten i samsvar og overtredelsen til opphør innen en nærmere angitt frist.

Dersom komponenten ikke bringes i samsvar skal tilsynet treffe nødvendige tiltak for å begrense eller forby omsetningen av vedkommende samtrafikkomponent eller sikre at den trekkes tilbake fra markedet etter framgangsmåtene fastsatt i § 11 annet ledd.

Kapittel V Delsystemer

§ 16 Oppfyllelse av grunnleggende krav

Strukturelle delsystem som inngår i det transeuropeiske jernbanesystem for høyhastighetstog og som det foreligger en EF-erklæring om verifisering for, anses å ha samtrafikkevne og å oppfylle de relevante grunnleggende krav.

Verifiseringen av samtrafikkevnen til et strukturelt delsystem som inngår i det transeuropeiske jernbanesystemet for høyhastighetstog skal, i samsvar med de relevante grunnleggende krav, fastsettes ved henvisning til TSI’er dersom slike foreligger, jf. vedlegg VI.

Dersom det ennå ikke foreligger TSI’er, og der det er innvilget unntak i henhold til § 7, skal Statens jernbanetilsyn for hvert delsystem sende EFTAs overvåkingsorgan en liste over tekniske regler i bruk for gjennomføring av de sentrale kravene. Dette skal meldes hver gang listen med tekniske regler blir endret.

§ 17 Tillatelse til å ta delsystemer i bruk

Statens jernbanetilsyn gir tillatelse til å ta i bruk de strukturelle delsystemene som inngår i det transeuropeiske jernbanesystem for høyhastighetstog.

For å få slik tillatelse må delsystemene være utformet, konstruert og montert på en slik måte at de oppfyller de relevante grunnleggende krav når de innlemmes i det transeuropeiske jernbanesystemet for høyhastighetstog og være forenlige med dette systemet.

Dersom delsystemene skal fornyes eller oppgraderes skal infrastrukturforvalteren eller jernbaneforetaket oversende til Statens jernbanetilsyn dokumentasjon med beskrivelse av prosjektet. Statens jernbanetilsyn avgjør hvorvidt arbeidets omfang medfører at det kreves ny tillatelse. Ved denne vurderingen skal det tas hensyn til den gjennomføringsstrategi som angis i den relevante TSI’en.

Ny tillatelse er nødvendig hver gang det planlagte arbeidet kan virke inn på delsystemets sikkerhetsnivå.

Hvis det trenges en ny tillatelse, skal tilsynet vurdere i hvilken grad TSI’ene får anvendelse på prosjektet. Statens jernbanetilsyn skal meddele sin vurdering til EFTAs overvåkingsorgan.

§ 18 EF-verifisering

EF-verifiseringer i henhold til vedlegg VI utføres av et teknisk kontrollorgan valgt av oppdragsgiveren eller dennes representant.

§ 19 Tilleggsverifisering

Dersom et strukturelt delsystem omfattet av EF-erklæring om verifisering ikke er i samsvar med bestemmelsene i forskriften kan Statens jernbanetilsyn be om at det blir foretatt tilleggsverifisering.

Dersom Statens jernbanetilsyn har bedt om tilleggsverifisering etter første ledd skal tilsynet umiddelbart underrette EFTAs overvåkingsorgan om dette.

Kapittel VI Register

§ 20 Register over rullende materiell og infrastruktur

Før rullende materiell tas i bruk skal hver vogn ha fått tildelt en alfanumerisk kode. Denne koden må være merket på hver vogn og registrert i et nasjonalt register for rullende materiell.

Det skal også foreligge et register over infrastruktur som inngår i det transeuropeiske jernbanesystemet for høyhastighetstog.

§ 21 Krav til registrene

Registre over infrastruktur og rullende materiell skal offentliggjøres og ajourføres årlig. I registrene skal det være angitt hovedegenskapene for hvert aktuelle delsystem eller hver del av et delsystem (for eksempel grunnleggende parametrer), og i hvilken grad disse samsvarer med egenskapene fastsatt i den gjeldende TSI.

En kopi av disse registrene skal sendes til de berørte EØS-statene og til Det europeiske jernbanebyrået (ERA), og skal gjøres tilgjengelige slik at de interesserte partene kan konsultere dem, herunder i det minste de profesjonelle aktørene i sektoren.

Kapittel VII Teknisk kontrollorgan

§ 22 Tekniske kontrollorgan

Teknisk kontrollorgan skal tilfredsstille minimumskravene fastsatt i vedlegg VII.

§ 23 Kontrollorganets oppgaver

Teknisk kontrollorgan utfører EF-verifisering av et delsystem. Verifiseringen skal omfatte prosjekteringsfasen og hele byggefasen fram til godkjenningsfasen før delsystemet tas i bruk. De skal også omfatte verifisering av delsystemets grensesnitt mot det systemet det skal innlemmes i, på bakgrunn av de tilgjengelige opplysningene i den relevante TSI’en og i registrene fastsatt i § 21.

Det tekniske kontrollorgan utseder EF-erklæring om verifisering av delsystem i henhold til vedlegg VI, og har ansvaret for sammenstillingen av de tekniske data som skal følge EF-erklæringen om verifisering. De tekniske dataene skal omfatte alle nødvendige dokumenter om delsystemets egenskaper og eventuelt all dokumentasjon som bekrefter samtrafikkomponentenes samsvar. De skal også omfatte alle relevante opplysninger om bruksvilkår og -begrensninger, ettersyn, løpende eller periodisk overvåking, justering og vedlikehold.

§ 24 Tilbakekall av utpeking av kontrollorgan

Dersom et teknisk kontrollorgan ikke lenger oppfyller kravene som nevnt i § 22, eller på annen måte opptrer i strid med regelverket, skal Statens jernbanetilsyn trekke tilbake utpekingen og straks underrette EFTAs overvåkingsorgan om dette.

Kapittel VIII Sluttbestemmelser

§ 25 Klageadgang

Klage over enkeltvedtak truffet av Statens jernbanetilsyn etter forskriften avgjøres av Samferdselsdepartementet.

§ 26 Generelle saksbehandlingsregler

Dersom ikke annet er særskilt bestemt i forskriften gjelder forvaltningslovens saksbehandlingsregler.

§ 27 Gebyrer

Departementet kan gi forskrift om gebyrer for kontrolltiltak

§ 28 Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 30. april 2006. Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 8. april 1999 nr. 424 om samtrafikkevnen i det transeuropeiske jernbanesystem for høyhastighetstog.

VEDLEGG I. det transeuropeiske jernbanesystemet for høyhastighetstog

1. INFRASTRUKTUREN

Infrastrukturen for det transeuropeiske jernbanesystem for høyhastighetstog skal være infrastrukturen for de jernbanelinjer i det transeuropeiske transportnett som er angitt i europaparlaments- og rådsvedtak nr. 1692/96/EF av 23. juli 1996 om fellesskapsretningslinjer for utviklingen av et transeuropeisk transportnett, eller oppført i eventuelle ajourføringer av nevnte vedtak som følge av revisjonen omhandlet i vedtakets artikkel 21.

Høyhastighetslinjene skal omfatte

- jernbanelinjer som er særskilt bygd for høyhastighetstog og utstyrt for hastigheter som i alminnelighet på minst 250 km/t,

- jernbanelinjer som er særskilt opprustet for høyhastighetstog, og som er utstyrt for hastigheter på omkring 200 km/t,

- jernbanelinjer som er særskilt opprustet for høyhastighetstog, og som har særegne trekk på grunn av topografiske eller overflatemessige begrensninger eller beliggenhet i byområdet der hastigheten må tilpasses i hvert enkelt tilfelle.

Denne infrastrukturen omfatter trafikkstyrings-, posisjonerings- og navigeringssystemer: tekniske anlegg for databehandling og telekommunikasjon beregnet på persontrafikk på disse jernbanelinjene for å sikre sikker og enhetlig drift av jernbanenettet og effektiv trafikkstyring.

2. RULLENDE MATERIELL

Det rullende materiellet nevnt i denne forskrift direktiv skal omfatte tog konstruert for å brukes

- enten i hastigheter på minst 250 km/t på jernbanelinjer bygd særskilt for høye hastigheter, samtidig som de muliggjør drift i hastigheter over 300 km/t når omstendighetene tillater det,

- eller i hastigheter omkring 200 km/t på jernbanelinjer i seksjon 1, der de er forenlige med disse jernbanelinjenes ytelsesnivå.

3. FORENLIGHET MED DET TRANSEUROPEISKE JERNBANESYSTEMET FOR HØYHASTIGHETSTOG

Kvaliteten på jernbanetjenestene i Europa avhenger blant annet av en svært høy grad av forenlighet mellom infrastrukturens egenskaper (i vid forstand, dvs. alle berørte delsystemers faste anlegg) og det rullende materiellets egenskaper (herunder de berørte delsystemenes komponenter som befinner seg om bord). Yteevnenivåer, sikkerhet, driftskvalitet og kostnader avhenger av denne forenligheten.

___________________

 
VEDLEGG II. DELSYSTEMER
1. LISTE OVER DELSYSTEMER

For dette direktivs formål kan systemet som utgjør det transeuropeiske jernbanesystem for høyhastighetstog inndeles i følgende delsystemer:

a) Enten strukturelle områder:

infrastruktur,

energi,

styring, kontroll og signalering,

trafikkstyring og drift,

rullende materiell,

b) eller funksjonsbetingede områder:

vedlikehold,

telematikkprogrammer for person- og godstrafikk.

2. OMRÅDER SOM SKAL DEKKES

For hvert delsystem blir listen over aspekter knyttet til samtrafikkevne angitt i mandatene for utarbeidelse av TSI-er som gis av ERA.

VEDLEGG III. GRUNNLEGGENDE KRAV

1. Generelle krav

1.1.

Sikkerhet

1.1.1.


 

Utforming, bygging eller montering samt vedlikehold og kontroll av sikkerhetsrelevante komponenter, særlig komponenter som medvirker ved togtrafikken, skal garantere at sikkerhetsnivået tilsvarer de mål som er fastsatt for nettet, også under spesifiserte sviktende forhold.

1.1.2.


 

Parameterene for kontakten mellom hjul og skinner må oppfylle de krav til kjørestabilitet som er nødvendige for å garantere sikker trafikk ved høyeste tillatte hastighet.

1.1.3.


 

Komponentene som brukes, må motstå alle spesifiserte vanlige og uvanlige påkjenninger i hele sin brukstid. Det må med egnede midler sørges for at enhver uforutsett svikt får begrenset innvirkning på sikkerheten.

1.1.4.


 

Utformingen av faste anlegg og rullende materiell og materialvalg må sikte mot å begrense utvikling, spredning og skadevirkninger av ild og røyk i tilfelle brann.

1.1.5.


 

Alle innretninger beregnet på å betjenes av passasjerene må være slik utformet at sikkerheten ikke settes i fare dersom de brukes på en forutsigbar måte som ikke er i samsvar med oppslått bruksanvisning.

1.2.


 

Pålitelighet og tilgjengelighet

 


 

Kontroll og vedlikehold av faste anlegg og rullende materiell som medvirker ved togtrafikken, skal tilrettelegges og foretas på en slik måte og med en slik hyppighet at komponentene opprettholder sin funksjon under de fastsatte forhold.

1.3.


 

Helse

1.3.1.


 

Materialer som i kraft av den måten de brukes på, kan utgjøre en helsefare for dem som har adgang til dem, må ikke brukes i tog og jernbaneinfrastrukturer.

1.3.2.


 

Slike materialer må velges, behandles og brukes på en slik måte at utslipp av skadelige eller farlige damper eller gasser begrenses, særlig i tilfelle brann.

1.4.


 

Miljøvern

1.4.1.


 

Miljøvirkningene av byggingen og driften av det transeuropeiske jernbanesystem for høyhastighetstog må vurderes og tas i betraktning på systemets utformingsstadium i samsvar med gjeldende fellesskapsbestemmelser.

1.4.2.


 

Materialene som brukes i tog eller jernbaneinfrastrukturer, må velges, behandles og brukes på en slik måte at utslipp av miljøskadelige damper eller gasser forhindres, særlig i tilfelle brann.

1.4.3.


 

Det rullende materiell og energiforsyningssystemene må utformes og framstilles slik at de er elektromagnetisk kompatible med anlegg, utstyr samt private og offentlige nett der det er risiko for interferens.

1.5.


 

Teknisk kompatibilitet

 


 

Infrastrukturenes og de faste anleggenes tekniske spesifikasjoner må være innbyrdes kompatible og kompatible med spesifikasjonene for togene i trafikk i det transeuropeiske jernbanesystem for høyhastighetstog.

 


 

Dersom det på visse deler av nettet viser seg vanskelig å oppfylle disse spesifikasjonene, kan det iverksettes foreløpige løsninger som sikrer framtidig kompatibilitet.

 


 

2. Særskilte krav til de enkelte delsystemer

2.1.


 

Infrastrukturer

2.1.1.


 

Sikkerhet

 


 

Det må treffes egnede tiltak for å forhindre adgang til eller uønsket inntrenging i anleggene på høyhastighetsstrekninger.

 


 

Det må treffes tiltak for å begrense farene for personer, særlig på stasjoner som passeres av høyhastighetstog.

 


 

Infrastrukturer der publikum har adgang, må utformes og bygges på en slik måte at helsefare for personer begrenses (stabilitet, brann, atkomst, evakuering, perronger osv.).

 


 

Det må fastsettes egnede bestemmelser for å ta hensyn til de særskilte sikkerhetsforhold i lange tunneler.

2.2.


 

Energi

2.2.1.


 

Sikkerhet

 


 

Driften av energiforsyningssystemene må ikke gjøre sikkerheten dårligere verken for høyhastighetstog eller personer (brukere, driftspersonell, beboere langs jernbanelinjen og tredjemann).

2.2.2.


 

Miljøvern

 


 

driften av energiforsyningssystemene må ikke gi miljøbelastninger utover de spesifiserte grensene.

2.2.3.


 

Teknisk kompatibilitet

 


 

Elektrisitetsforsyningssystemene som brukes i det transeuropeiske jernbanesystem for høyhastighetstog, må

-


 

gjøre det mulig for togene å oppnå de spesifiserte nivåer for yteevne,

-


 

være kompatible med strømavtakerinnretningene som togene er utstyrt med.

2.3.


 

Styringskontroll og signaler

2.3.1.


 

Sikkerhet

 


 

Styringskontroll og signalanlegg som brukes i det transeuropeiske jernbanesystem for høyhastighetstog, skal gi mulighet for togtrafikk med et sikkerhetsnivå som tilsvarer de mål som er fastsatt for nettet.

2.3.2.


 

Teknisk kompatibilitet

 


 

Alle nye infrastrukturer og alt nytt rullende materiell framstilt eller utviklet etter fastsettelsen av kompatible styrings- og signalsystemer må tilpasses disse systemene.

 


 

Styringskontroll og signalutstyr som monteres i førerkabinene, må muliggjøre normal drift under de spesifiserte forhold i det transeuropeiske jernbanesystem for høyhastighetstog.

2.4.


 

Rullende materiell

2.4.1.


 

Sikkerhet

 


 

Det rullende materiellet må være slik konstruert og forbindelsen mellom vognene være slik utformet at de områder der passasjerer og personell oppholder seg, er beskyttet ved eventuell kollisjon eller avsporing.

 


 

Det elektriske utstyret må ikke svekke styringskontrollens og signalanleggenes funksjon og sikkerhet.

 


 

Bremseteknikkene og bremsekreftene må være forenlige med sporenes utforming, de tekniske strukturer og signalsystemene.

 


 

Det må treffes tiltak for å hindre adgangen til spenningsførende komponenter av hensyn til personsikkerheten.

 


 

Ved faresituasjoner må passasjerene ha mulighet til å informere togføreren og personellet ha mulighet til å oppnå kontakt med ham/henne.

 


 

Inngangsdørene må være utstyrt med lukke- og åpningsinnretninger som garanterer passasjerenes sikkerhet.

 


 

Det må finnes nødutganger, og de må være merket.

 


 

Det må fastsettes egnede bestemmelser for å ta hensyn til de særskilte sikkerhetsforhold i lange tunneler.

 


 

Det er et absolutt krav at togene er utstyrt med et nødbelysningssystem med tilstrekkelig styrke og uavhengighet.

 


 

Togene må være utstyrt med et høyttaleranlegg som gir togpersonellet og personell i kontrollsentre utenfor toget mulighet til å gi beskjeder til passasjerene.

2.4.2.


 

Pålitelighet og tilgjengelighet

 


 

Det vitale utstyret i forbindelse med hjul, trekkraft, bremser og styringskontroll må være slik utformet at toget i en gitt sviktsituasjon kan fortsette uten skadevirkninger for det utstyr som fortsatt er i drift.

2.4.3.


 

Teknisk kompatibilitet

 


 

Det elektriske utstyret må være kompatibelt med styringskontrollens og signalanleggets virkemåte.

 


 

Strømavtakerinnretningenes spesifikasjoner må være slik at de gjør det mulig for togene å være i trafikk med de energiforsyningssystemene som brukes i det transeuropeiske jernbanesystem for høyhastighetstog.

2.4.4.


 

Det rullende materiellets spesifikasjoner må være slik at de gir mulighet til å være i trafikk på alle de linjer togene er forventet å trafikkere.

Kontroller

Tog må utstyres med en registreringsenhet. Dataene innsamlet med denne enheten og behandlingen av informasjonen må harmoniseres.

2.5

Vedlikehold

2.5.1.

Helse

 


 

De tekniske anleggene og rutinene som følges i vedlikeholdsanleggene, må ikke utgjøre en fare for menneskers helse.

2.5.2.


 

Miljøvern

 


 

De tekniske anleggene og rutinene som følges i vedlikeholdsanleggene, må ikke overskride de tillatte nivåer for miljømessige ulemper.

2.5.3.


 

Teknisk kompatibilitet

 


 

Vedlikeholdsanleggene for høyhastighetstog må være slik at oppgavene i tilknytning til sikkerhet, helse og komfort kan utføres på alle de tog som de er utformet for.

2.6.


 

Miljø

2.6.1.


 

Helse

 


 

Ved driften av det transeuropeiske jernbanesystem for høyhastighetstog må lovfestede støygrenser overholdes.

2.6.2.


 

Miljøvern

 


 

Driften av det transeuropeiske jernbanesystem for høyhastighetstog må ikke ved normal vedlikeholdsstand forårsake et vibrasjonsnivå i grunnen som er uakseptabelt for virksomhet og nærmiljø i kort avstand fra infrastrukturen.

2.7.


 

Drift

2.7.1.


 

Sikkerhet

 


 

Tilpasningen av reglene for nettverksdrift og togførerenes og togpersonellets kvalifikasjoner må garantere en sikker internasjonal drift.

 


 

Vedlikeholdsarbeidene og hyppigheten av disse, vedlikeholdspersonellets opplæring og kvalifikasjoner samt kvalitetssikringssystemene ved vedlikeholdsanleggene til de berørte operatører må være av en slik art at de garanterer et høyt sikkerhetsnivå.

2.7.2.


 

Pålitelighet og tilgjengelighet

 


 

Vedlikeholdsarbeidene og hyppigheten av disse, vedlikeholdspersonellets opplæring og kvalifikasjoner samt kvalitetssikringssystemene ved vedlikeholdsanleggene til de berørte operatører må være av en slik art at de garanterer et høyt nivå for systemets pålitelighet og tilgjengelighet.

2.7.3.


 

Teknisk kompatibilitet

 


 

Tilpasningen av reglene for nettverksdrift og kvalifikasjonene til togførere, togpersonell og personell med ansvar for trafikken må sikre effektiv drift av det transeuropeiske jernbanesystem for høyhastighetstog.

VEDLEGG IV. SAMTRAFIKKOMPONENTER

EF-erklæring om:

-

samsvar

-


 

bruksegnethet

1.


 

Samtrafikkomponenter

 


 

EF-erklæringen får anvendelse på de samtrafikkomponenter som er relevante for samtrafikkevnen i det transeuropeiske jernbanesystem for høyhastighetstog. Slike samtrafikkomponenter kan være:

1.1.


 

Generelle komponenter

 


 

Komponenter som ikke brukes utelukkende i jernbanesystemet, og som uten videre kan brukes på andre områder.

1.2.


 

Generelle komponenter med særskilte egenskaper

 


 

Komponenter som ikke brukes utelukkende i jernbanesystemet, men som må framvise særskilte nivåer for yteevne når de brukes på jerbaneområdet.

1.3.


 

Særskilte komponenter

 


 

Komponenter som utelukkende brukes i jernbanesystemer.

2.


 

Anvendelsesområde

 


 

EF-erklæringen omfatter

-


 

enten ett eller flere tekniske kontrollorganers vurdering av om en samtrafikkomponent isolert sett oppfyller de tekniske spesifikasjoner den skal oppfylle,

-


 

Eller ett eller flere tekniske kontrollorganers vurdering/evaluering av en samtrafikkomponents bruksegnethet sett i den jernbanesammenheng den er ment å inngå i, særlig i tilfeller som omfatter grensesnitt, og i forbindelse med tekniske spesifikasjoner, særlig funksjonsspesifikasjoner, som skal kontrolleres.

 


 

Vurderingsprosedyrene gjennomført av de tekniske kontrollorganene i utformings- og framstillingsfasen skal bygge på modulene fastlagt i beslutning 93/465/EØF i samsvar med vilkårene nevnt i TSI-spesifikasjonene.

3.


 

EF-erklæringens innhold

 


 

EF-erklæringen om samsvar eller bruksegnethet og de dokumenter som ledsager den, må dateres og undertegnes.

 


 

Erklæringen må skrives på det samme språket som bruksanvisningen og inneholde følgende:

-


 

henvisninger til direktiv 96/48/EF og forskriften her,

-


 

navn og adresse på produsenten eller dennes representant etablert i EØS-området (oppgi firmanavn og full adresse; dersom det er en representant, må også produsentens eller konstruktørens firmanavn oppgis),

-


 

beskrivelse av samtrafikkomponenten (fabrikat, type osv.),

-


 

beskrivelse av hvilken framgangsmåte som er brukt for å erklære samsvar eller bruksegnethet,

-


 

alle relevante beskrivelser av samtrafikkomponenten, særlig bruksvilkårene,

-


 

navn og adresse til det eller de tekniske kontrollorganer som har deltatt i framgangsmåten som er fulgt med hensyn til samsvar og bruksegnethet, samt kontrollsertifikatets dato og eventuelt sertifikatets varighet og gyldighetsvilkår,

-


 

eventuelt henvisning til de europeiske spesifikasjoner,

-


 

identifikasjon av vedkommende som er bemyndiget til å undertegne på vegne av produsenten eller dennes representant etablert i EØS-området.

VEDLEGG V. DELSYSTEMER

EF-VERIFISERINGSERKLÆRING

EF-verifiseringserklæringen og de dokumenter som ledsager den, må dateres og underskrives.

Erklæringen må skrives på det samme språket som er brukt i den tekniske dokumentasjonen og inneholde følgende:

-

henvisninger til direktiv 96/48/EF og forskriften her,

-


 

navn og adresse på oppdragsgiveren eller dennes representant etablert i EØS-området (oppgi firmanavn og full adresse; dersom det er en representant, må også oppdragsgiverens firmanavn oppgis),

-


 

kort beskrivelse av delsystemet,

-


 

navn og adresse til det meldte organ som har foretatt EF-verifiseringen,

-


 

henvisning til dataene i den tekniske dokumentasjonen,

-


 

alle relevante bestemmelser, foreløpige eller endelige, som delsystemet skal oppfylle, særlig eventuelle driftsbegrensninger eller -vilkår,

-


 

gyldighetsperiode dersom EF-erklæringen er foreløpig,

-


 

den underskriftsberettigedes identitet.

VEDLEGG VI. DELSYSTEMER

EF-VERIFISERING

1.

EF-verifisering er den rutine der et meldt organ etter anmodning fra oppdragsgiveren eller dennes representant etablert i EØS-området kontrollerer og attesterer at et delsystem er

-


 

i samsvar med bestemmelsene i forskriften,

-


 

i samsvar med andre regler som følger av EØS-avtalen,

 


 

og at det kan tas i bruk.

2.


 

Verifiseringen av delsystemer omfatter følgende stadier:

-


 

samlet utforming,

-


 

framstilling/bygging av delsystemet, særlig bygge- og anleggsarbeider, montering av komponenter og samlet tilpasning,

-


 

endelig utprøving av delsystemet.

3.


 

Det tekniske kontrollorganet ansvarlig for EF-verifiseringen skal utstede et samsvarssertifikat til oppdragsgiveren eller dennes representant etablert i EØS-området, som i sin tur skal utstede EF-verifiseringserklæringen og sende den til tilsynsmyndigheten i EØS-stat der delsystemet er bygd og/eller i drift.

4.


 

Saksmappen med teknisk dokumentasjon som ledsager verifiseringserklæringen, må inneholde følgende:

-


 

for infrastrukturer: plantegninger, godkjenningsrapporter for jord- og armeringsarbeider, prøvings- og kontrollrapporter for betongarbeider,

-


 

for andre delsystemer: helhetlige og detaljerte tegninger som svarer til utføringen, elektriske og hydrauliske diagrammer, styrekretsdiagrammer, beskrivelser av databehandlingssystemer og automatiske systemer, drifts- og vedlikeholdshåndbøker osv.,

-


 

en liste over samtrafikkomponenter omhandlet i direktiv 96/48/EF, artikkel 3 i delsystemene,

-


 

kopier av EF-erklæringene om samsvar eller bruksegnethet som skal være utstedt for komponentene i samsvar med direktivet 96/48/EF artikkel 13, eventuelt ledsaget av de tilsvarende beregninger samt en kopi av rapportene om prøvinger og kontroller foretatt av de tekniske kontrollorgan på grunnlag av de felles tekniske spesifikasjonene,

-


 

sertifikat fra det tekniske kontrollorgan ansvarlig for EF-verifiseringen, ledsaget av tilsvarende beregninger og kontrasignatur fra organet selv, der det bekreftes at prosjektet er i samsvar med dette direktiv, og der eventuelle gjeldende forbehold tatt under utføringen av arbeidet oppgis, og dessuten ledsaget av inspeksjons- og kontrollrapportene som organet har utarbeidet i forbindelse med verifiseringen som angitt i nr. 5.3 og 5.4.

5.


 

Det tekniske kontrollorganets forpliktelser/oppgaver

5.1.


 

Det tekniske kontrollorganet skal sikre at forpliktelsene som følger av den tekniske dokumentasjonen, er blitt oppfylt i løpet av framstillingen/byggingen av delsystemet.

5.2.


 

Det tekniske kontrollorganet med ansvar for å kontrollere gjennomføringen må hele tiden ha adgang til byggeplasser, lagringssteder og eventuelt prefabrikkerings- eller prøvingsanlegg og i sin alminnelighet til ethvert sted som det finner nødvendig for å utføre sin oppgave. Oppdragsgiveren eller dennes representant etablert i EØS-området skal framlegge eller få framlagt for organet alle nødvendige og relevante dokumenter, særlig konstruksjonstegninger og tekniske rapporter om delsystemet.

5.3.


 

Det tekniske kontrollorganet med ansvar for verifisering av gjennomføringen må med jevne mellomrom utføre kontroller for å sikre samsvar med direktiv 96/48/EF og forskriften her. Det må ved disse anledningene utstede en kontrollrapport til de ansvarlige for framstillingen/byggingen. Det kan kreve å få være til stede under visse faser av byggearbeidet.

5.4.


 

Det tekniske kontrollorganet kan dessuten foreta uanmeldte besøk på byggeplassen eller i produksjonslokalene. Under slike besøk kan organet foreta fullstendige eller delvise kontroller. Organet skal gi de ansvarlige for framstillingen/byggingen en rapport om besøket og eventuelt en kontrollrapport.

6.


 

Den fullstendige saksmappen nevnt i nr. 4 må gis til oppdragsgiveren eller dennes representant etablert i EØS-området som støtte for samsvarssertifikatet utstedt av det tekniske kontrollorganet ansvarlig for verifiseringen av det driftsklare delsystemet. Rapporten må vedlegges EF-verifiseringserklæringen, som oppdragsgiveren sender til Statens jernbanetilsyn.

 


 

Oppdragsgiveren må oppbevare en kopi av rapporten i hele delsystemets levetid. Den må sendes til enhver EØS-stat som anmoder om det.

7.


 

Hvert teknisk kontrollorgan må jevnlig offentliggjøre relevante opplysninger om følgende:

-


 

mottatte anmodninger om EF-verifisering

-


 

utstedte samsvarssertifikater

-


 

avslag på søknader om samsvarssertifikater.

8.


 

Saksmapper og korrespondanse om EF-verifiseringsrutinene må skrives på et offisielt språk i den EØS-stat der oppdragsgiveren eller dennes representant i EØS-området er etablert, eller på et språk som denne godtar.

VEDLEGG VII. MINIMUMSKRITERIER DET SKAL TAS HENSYN TIL VED UTPEKING AV TEKNISK KONTROLLORGAN

1.

Det tekniske kontrollorgan samt dets direktør og personell som skal utføre oppgavene i forbindelse med verifiseringen, skal ikke være direkte involvert i utforming, framstilling, bygging, markedsføring eller vedlikehold av samtrafikkomponenter eller delsystemer og heller ikke i driften av dem. Dette utelukker likevel ikke utveksling av tekniske opplysninger mellom produsenten eller konstruktøren og det tekniske kontrollorganet.

2.


 

Det tekniske kontrollorgan og personellet ansvarlig for kontroll må utføre verifiseringsoppgavene med størst mulig grad av faglig integritet og teknisk kompetanse; de må være fri for påtrykk eller påvirkning, særlig av økonomisk art, som kan innvirke på deres vurdering eller på resultatene av deres kontroll, særlig fra personer eller grupper av personer som har interesse av verifiseringsresultatene.

Særlig må organet og personellet som er ansvarlig for kontrollene, være funksjonelt uavhengige av myndighetene utpekt for å utstede tillatelser til idriftsettelse innenfor rammen av denne forskrift, lisenser innenfor rammen av rådsdirektiv 95/18/EF av 19. juni 1995 om lisens til jernbaneforetak og sikkerhetssertifikater innenfor rammen av direktiv 2004/49/EF, og organer med ansvar for etterforskning i tilfelle ulykker.

3.


 

Det tekniske kontrollorgan må råde over det nødvendige personell og besitte de nødvendige midler, slik at det administrative og tekniske arbeidet forbundet med verifiseringen kan utføres på en tilfredsstillende måte. Det bør også ha tilgang til utstyr som er nødvendig til uvanlig verifisering.

4.


 

Personell som skal utføre kontrollene, må ha

-


 

en god teknisk og faglig utdanning,

-


 

tilfredsstillende kjennskap til kravene som stilles til de kontroller som utføres, og tilstrekkelig erfaring med slike kontroller,

-


 

nødvendig ferdighet i å utarbeide sertifikater, registre og rapporter som bekrefter at det er utført kontroll.

5.


 

Det må sikres at kontrollpersonalet er upartisk. Deres avlønning må ikke være avhengig av antall utførte kontroller, og heller ikke av resultatene av slike kontroller.

6.


 

Det meldte organ må tegne ansvarsforsikring, med mindre organets ansvar dekkes av staten i samsvar med norsk lovgivning, eller med mindre den norske stat selv er direkte ansvarlig for kontrollen.

7.


 

Det tekniske kontrollorgans personell er pålagt taushetsplikt for alle opplysninger det har fått kjennskap til under utøvelsen av sin virksomhet. Dette gjelder ikke for den/de myndigheter som håndhever forskriften her.