5.11.2001 Brev fra Kredittilsynet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Finansdepartementet
Finansmarkedsavdelingen
Postboks 8008 Dep
0030 OSLO

Saksbehandler:

Tore Johan Berg

Dir.linje: 22939848

Vår ref.:
2001/09075

Arkivnr.:

Deres ref.:

Dato:
19.09.2001

Vedlagt følger Kredittilsynets notat 11.09.2001 om Autorisasjonsordningen for Regnskapsførere.

Kredittilsynet foreslår i notatet prinsipalt at den offentlige autorisasjonsordningen for regnskapsførere oppheves eller eventuelt overføres til et annet offentlig organ. Under den forutsetning at autorisasjonsordningen videreføres, foreslår Kredittilsynet visse endringer i lov 18. juni 1993 nr 109 om autorisasjon av regnskapsførere. Hovedformålet med lovendringsforslagene er å forenkle forvaltningen av ordningen og tilpasse loven til andre endringer som har funnet sted.

Med vennlig hilsen

Bjørn Skogstad Aamo

Anne Merethe Bellamy

Vedlegg

VEDLEGG