Forslag om endring av begrepet ”mødrehjem” i barnevernloven § 4-4 femte ledd til ”tiltak for foreldre og barn”

Gjeldende rett

Det følger av barnevernloven § 4-4 femte ledd jf. annet ledd at barneverntjenesten kan formidle plass i mødrehjem dersom barnet på grunn av forholdene i hjemmet har særlige behov for det og dersom behovene ikke kan løses ved andre hjelpetiltak.

Mødrehjem er et frivillig hjelpetiltak til vanskeligstilte gravide og enslige foreldre eller par med ett eller flere barn i ulike aldre. Familiene tilbys døgnopphold i tiltaket for kortere eller lengre tid. Noen mødrehjem har dagtilbud, eventuelt i tillegg til døgnopphold. Selv om mødrehjemmene drives på ulike måter, er formålet - generelt sett - å gi det enkelte barn gode utviklingsmuligheter gjennom styrking av foreldrefunksjonen. Mødrehjemmene gir botrening, veiledning og opplæring i å være forelder og i å ha omsorg for barn. Tiltaket benyttes også av barnevernet som utredningsinstans for vurdering av foreldrenes omsorgsevne og videre hjelpebehov.

Nærmere om bakgrunnen og begrunnelsen for departementets forslag

Begrepet ”mødrehjem” er ikke lenger dekkende for den gruppen tiltakene henvender seg til. Selv om det er flest mødre med barn på mødrehjemmene, tar tiltakene også imot fedre med barn og par med barn.

Departementet er av den oppfatning at navnet på tiltaket bør gjenspeile den gruppen tilbudet henvender seg til. Ved å endre navn fra ”mødrehjem” til ”tiltak for foreldre og barn”, kommer det bedre frem av loven at hjelpetiltaket kan tilbys så vel fedre og par, som mødre.

Departementet vil etter dette foreslå at barnevernloven § 4-4 femte ledd første punktum gis følgende ordlyd:

Når vilkårene i annet ledd er til stede, og dersom behovene ikke kan løses ved andre hjelpetiltak, kan barneverntjenesten også formidle plass i fosterhjem, institusjon eller itiltak for foreldre og barn.