Aker Philadelphia Shipyard ASA

Vi viser til søknad av 22. oktober 2013 om forlengelse av unntak fra bostedskravet i allmennaksjeloven § 6-11, første ledd for daglig leder i Aker Philadelphia Shipyard ASA (”Selskapet”). Vi viser også til telefonsamtale mellom Arne Tjaum og Liv H. Westrheim.

Nærings- og handelsdepartementet innvilger unntak fra bostedskravet. Vedtaket er i tråd med departementets praksis. I det følgende redegjøres det nærmere for saken, det rettslige  grunnlaget og departementets vurdering.

Om søknaden

Ved departementets vedtak av 10. juni 2011 ble det innvilget unntak fra allmennaksjeloven

§ 6-11, første ledd, slik at Selskapet kunne ha Kristian Røkke, bosatt i USA, som daglig leder. Vedtaket hadde en tidsbegrensning på to år.  Departementet har også to ganger tidligere innvilget dispensasjon fra bostedskravet for daglig leder i Selskapet, jf. vedtak av 25. oktober 2007 og 9. juli 2008.

I søknaden fremgår det at Selskapet ble stiftet i 2007, med forretningsadresse i Oslo. Selskapet er et rent holdingselskap, og dets vesentligste eiendel er 100 prosent av aksjene i det amerikanske selskapet Aker Philadelphia Shipyard Inc. I årsregnskapet for 2012 hadde aksjene i datterselskapet en bokført verdi på [Unntatt offentlighet, jf. offentlighetsloven § 13, jf. forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 2] amerikanske dollar, og bokført verdi av samlede eiendeler var på [Unntatt offentlighet, jf. offentlighetsloven § 13, jf. forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 2] amerikanske dollar. Selskapets bokførte egenkapital var på [Unntatt offentlighet, jf. offentlighetsloven § 13, jf. forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 2] amerikanske dollar.

I søknaden opplyses det at datterselskapet eier og driver et verft i Philadelphia i Pennsylvania, USA. Ved inngangen til 2013 sysselsatte selskapet nærmere tusen personer, hvorav over halvparten var ansatt i selskapet. Verftet bygger skip som er beregnet for trafikk mellom amerikanske havner. Slik skipsfart er underlagt US Jones Act, som medfører flere restriksjoner, blant annet et krav om at skipene må være bygget ved et amerikansk verft.

At daglig leder i Selskapet har kunnet ha bosted nær virksomheten, har ifølge søker gitt økt tilgjengelighet for konsernets ansatte og verftets underleverandører og kunder. Søker viser til at da dispensasjonen ble gitt i 2011, var selskapets noterte aksjekurs [Unntatt offentlighet, jf. offentlighetsloven § 13, jf. forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 2] per aksje. På samme tidspunkt to år etter, var den [Unntatt offentlighet, jf. offentlighetsloven § 13, jf. forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 2] per aksje. Søker skriver at man i denne perioden altså har oppnådd å skape nye og tryggere arbeidsplasser og fått en betydelig økning av verdien av Akers og medaksjonærenes investeringer.

I søknaden opplyses det at styret oppfyller bostedskravet. Styret har inntil nå bestått av seks personer, hvorav tre har hatt bosted i Norge og de øvrige i USA. Ett av de tre styremedlemmene med bosted i Norge, Thorhild Widvey, har meddelt sin fratreden som følge av utnevnelsen til kultur- og kirkeminister. Søker viser i denne sammenheng til brev av 29. januar 2008 fra Justisdepartementets lovavdeling til Foretaksregisteret. Her legges det til grunn at for slike situasjoner må allmennaksjeloven § 6-8 om suppleringsvalg gjelde, hvilket vil si at det er tilstrekkelig at forholdet rettes opp ved at valg av nytt styremedlem blir foretatt på neste ordinære generalforsamling, jf. § 6-8, andre ledd.  

Rettslig grunnlag

Lov 13. juni 1997 nr. 45 om allmennaksjeselskaper § 6-11 første ledd, første punktum, stiller krav om at daglig leder og minst halvparten av styrets medlemmer skal være bosatt her i riket. Dette kravet er begrunnet i jurisdiksjonsbetraktninger, da personer som er bosatt i riket kan saksøkes her og er underlagt norsk tvangsmyndighet. Gjennom kongelig resolusjon er Nærings- og handelsdepartementet tildelt myndighet til å gjøre unntak fra bostedskravet i det enkelte tilfellet

Kravet om bosted her i riket gjelder ikke for statsborgere i stater som er part i EØS-avtalen når de er bosatt i en slik stat, jf. allmennaksjeloven § 6-11, første ledd, andre punktum. Dette unntaket er begrunnet ut fra EØS-avtalens ikke-diskrimineringsprinsipper. Lugano-konvensjonen (2007) er en avtale om gjensidig anerkjennelse av dommer. USA er ikke part i denne konvensjonen.

I vurderingen av dispensasjonssøknadene legger departementet vekt på tilgjengelig­heten til selskapets ledelse og om norske domstoler har jurisdiksjon i det aktuelle landet. Tilgjenge-lighet og jurisdiksjon er viktig for myndig­heter, kreditorer, ansatte og andre som må forholde seg til selskapet. Som hovedregel blir det bare gjort unntak fra bostedskravet for enten daglig leder eller styret.

Vurdering

Søknaden gjelder unntak fra bostedskravet for daglig leder i Selskapet. Når det gjelder selskapets styre, slutter departementet seg til at dette oppfyller bostedskravet, med henvisning til Lovavdelingens brev av 29. januar 2008.

Departementet viser til at ettersom konsernets aktiviteter i hovedsak foregår i datterselskapet Aker Philadelphia Shipyard Inc i USA, reduseres behovet for tilgjengelighet til Selskapet i Norge. Når samtidig styret oppfyller bostedskravet, mener departementet at Selskapet er tilstrekkelig til­gjengelig for myndigheter, kreditorer og andre som må forholde seg til selskapet.

Når det gjelder hensynet til jurisdiksjon, viser departementet til at en norsk dom ikke vil kunne gjøres gjeldende i USA. En eventuell ansvarssak vil imidlertid også kunne rettes mot styret. 

Departementet mener på denne bakgrunn at hensynene til tilgjengelighet og jurisdiksjon er tilstrekkelig ivaretatt. Dette, samt at et unntak vil være i tråd med departementets praksis, gjør at vilkårene for å kunne gjøre unntak fra bostedskravet i allmennaksjeloven § 6-11, første ledd anses oppfylt.

Vedtak

Nærings- og handelsdepartementet innvilger søknad om unntak fra kravet om bosted i lov 13. juni 1997 nr. 45 om allmennaksjeselskaper § 6-11, første ledd, jf. kgl. res. av 17. juli 1998 nr. 619.

Selskapet Aker Philadelphia Shipyard ASA kan ha Kristian Røkke som daglig leder.

Unntaket gis under forutsetning av at Selskapets styre oppfyller bostedskravet i allmennaksje­loven § 6-11, første ledd.

Søknaden er innvilget, men for ordens skyld gjør vi likevel oppmerksom på at vedtaket kan påklages til Kongen i statsråd etter reglene i forvaltningsloven kapittel VI, §§ 28-32. Klagefristen er tre uker, og klagen sendes til Nærings- og handelsdepartementet, jf. forvaltningsloven § 32 første ledd. Vi gjør også oppmerksom på at det ikke er mulig å klage til Sivil­ombudsmannen hvis en klage er avgjort av Kongen i statsråd.

Vi publiserer rutinemessig alle vedtak på departementets nettside www.nhd.no/enkeltvedtak . Vi ber om at eventuelle synspunkter på dette sendes oss innen 14 dager.