Asker og Bærum Skadesanering AS

Innledning

Vi viser til klage av 16. november 2012 fra Advokatfirmaet Forsberg DA på vegne av O Chr Olsen AS og Erik Olsen på Foretaksregisterets vedtak av 18. september 2012 om å registrere melding om oppløsning av selskapet Asker og Bærum Skadesanering AS (org. nr. 966 295 635). Saken er oversendt Nærings- og handelsdepartementet i brev av 8. februar 2013. Vi viser til ytterligere opplysninger mottatt 10. september 2013 og beklager lang saksbehandlingstid.

Departementet har kommet til at klagen ikke kan tas til følge. Den nærmere begrunnelsen følger nedenfor 

Klagers beskrivelse av saksforholdet

O Chr Olsen AS og Erik Olsen har påklaget vedtaket i brev av 16. november 2012 der de anfører at registreringen av oppløsning av Asker og Bærum Skadesanering AS ikke bygger på gyldig generalforsamlingsvedtak. Klager viser til at salget av aksjene i Asker og Bærum Skadesanering AS fra O Chr Olsen AS til Olaf Chr. Olsen ikke ble behandlet på generalforsamlingen i samsvar med reglene i aksjeloven § 3-8. Klager mener med dette at salget ikke er gyldig og at klagemotparten ikke hadde rett til å melde selskapet oppløst.

Klagemotpartens beskrivelse av saksforholdet

Klagemotparten, Asker og Bærum Skadesanering AS v/ Olaf Chr. Olsen, anfører at store deler av avtalen om salg av aksjene i Asker og Bærum Skadesanering AS omfatter betaling av lønn, jf. aksjeloven § 3-8 første ledd nr. 2, og at selskapet på tidspunktet for salg av aksjer ikke hadde verdi. Klagemotparten viser derfor til at det ikke var nødvendig å fremlegge avtalen for generalforsamlingen i henhold til aksjeloven § 3-8. Klagemotparten anfører at registreringen av oppløsningen av Asker og Bærum Skadesanering AS er korrekt.

Om klagebehandlingen

Nærings- og handelsdepartementet vil orientere om prosessen rundt selve registreringen og den senere klagebehandling som foretas i Foretaksregisteret og i departementet. Vi vil kort gjøre rede for de to organenes rolle og kompetanse (myndighet).

Foretaksregisteret er et elektronisk register som har ansvaret for registrering av alle norske og utenlandske foretak i Norge. Registeret skal sikre rettsvern og økonomisk oversikt, og er en viktig kilde for alle som trenger korrekte opplysninger om aktørene i norsk næringsliv. Foretaksregisterets og Nærings- og handelsdepartementets oppgaver i saken er kun å vurdere selve registreringen av foretaksopplysningene. Vi har ikke myndighet etter loven til å vurdere annet enn om opplysningene som ligger til grunn for registreringen, er i overens­stemmelse med lov. Det følger av foretaksregisterloven § 5-1 første ledd at registerføreren skal prøve om det som innkommer til registrering, og grunnlaget for det er i samsvar med lov og er blitt til i samsvar med lov.

Foretaksregisterets kontroll utføres i hovedsak på grunnlag av de innsendte dokumentene og kan således karakteriseres som en formalkontroll. Det følger av forarbeidene til foretaksregister­loven § 5-1 første ledd at registerføreren pålegges en plikt til å granske lovligheten av de vedtakene som meldes til Foretaksregisteret. Det fremgår videre at kontrollen omfatter både innholdet i det som meldes, og den saksbehandlingen som ligger til grunn for meldingen. Hva angår den selskapsrettslige kontrollen, uttales det at dette innbefatter kontroll både opp mot selskapsrettslige regler og av innsendte vedtekter, se Ot.prp. nr. 50 (1984-85) side 52. På s. 33 og 53 i proposisjonen fremgår det imidlertid at Foretaksregisterets kontroll av registreringsmeldinger ligger på et administrativt plan, uten muligheter til å kontrollere bakenforliggende faktiske omstendigheter.

Utgangspunktet for registreringen er den meldingen som sendes til Foretaksregisteret. Verken Foretaksregisteret eller Nærings- og handelsdepartementet har anledning til å undersøke eller prøve om det som fremkommer av meldingen, faktisk medfører riktighet. Vi kan med andre ord ikke foreta bevisførsel. Det kan dermed skje at et dokument som er innsendt til registrering, fremstår som riktig og lovmessig, men faktisk ikke er det. Registeret prøver kun om den dokumentasjonen som danner grunnlaget for registreringen stemmer med lov og forskrift. Ut over det har verken Foretaksregisteret eller departementet adgang til å foreta en nærmere vurdering av de opplysningene som ligger til grunn for selve dokumentet. Det er altså en forholdsvis summarisk kontroll som skal foretas av registerfører. Når et vedtak påklages, påhviler det imidlertid Foretaks­registeret og departementet en noe utvidet plikt til å undersøke underlagsmaterialet i saken.

Som det fremgår ovenfor, er registreringssystemet ikke lagt opp slik at det kan foretas nærmere bevis­vurderinger verken av Foretaksregisteret eller av departementet i klageomgangen. Bevisvurderinger må i tilfelle gjøres i en sak for domstolene der det kan foretas vitneavhør. Det er opp til parten selv å ta stilling til om en sak skal bringes inn for domstolsapparatet 

Rettslig grunnlag

Det følger av lov 13. juni 1997 nr. 44 om aksjeselskaper (aksjeloven) § 16-1 første ledd at beslutning om å oppløse selskapet treffes av generalforsamlingen med flertall som for vedtektsendring når ikke noe annet er bestemt i lov. Beslutning om å oppløse selskapet skal straks meldes til Foretaksregisteret. Meldingen skal inneholde opplysninger om medlemmene av avviklingsstyret, jf. aksjeloven § 16-3.

I henhold til kommentarutgaven til aksjeloven og allmennaksjeloven[1] fremgår det at generalforsamlingens kompetanse ikke er formelt betinget av et forslag om oppløsning fra styrets side. 

Departementets vurdering

Departementet vil i det følgende vurdere om Foretaksregisterets registrering av melding om oppløsning av selskapet Asker og Bærum Skadesanering AS (heretter ABS) var korrekt, jf. foretaksregister­loven § 5-1, jf. § 6-1.

Grunnlaget for det som er kommet inn til registrering, er ordinær general­forsamling avholdt den 17. september 2012. Departementet har vurdert generalforsamlingsprotokollen og kommet til at protokollen viser nødvendige vedtak, er underskrevet og ellers er formelt i orden, jf. aksjeloven § 5-16.

Som følge av at vedtaket er påklaget har departementet foretatt en noe utvidet undersøkelse av underlagsmaterialet i saken. Departementet har derfor bedt om å få oversendt innkallingen til generalforsamlingen for å vurdere om generalforsamlingen var lovlig innkalt. Departementet har vurdert innkallingen datert 10. september 2012, og funnet at denne er i samsvar med kravene i aksjeloven § 5-10. Departementet har på denne bakgrunn kommet til at innkallingen og generalforsamlings­protokollen er i samsvar med lov. Departementet mener derfor at registreringsvedtaket er gyldig og dermed må opprettholdes. 

Klager og klagemotparten er uenige om faktum i saken. Uenigheten knytter seg i hovedsak til om salget av aksjene i ABS, forut for registreringen av oppløsning, var gyldig. Den aktuelle transaksjonen mellom selskapet og aksjeeierne skal ikke registreres i Foretaksregisteret, og ligger således utenfor Foretaksregisterets og departementets myndighetsområde. Departementet vil bemerke at dersom det er behov for å avgjøre de bakenforliggende forholdene i saken vedrørende salg av aksjene i selskapet, vil dette være en problemstilling som hører hjemme i domstolene 

Vedtak

I medhold av lov 21. juni 1985 nr. 78 om registrering av foretak § 9-1, jf. lov av 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker § 34, fatter departementet følgende vedtak:

Klagen tas ikke til følge. Nærings- og handelsdepartementet opprettholder Foretaksregisterets vedtak av 19. september 2012.

Vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jf. forvaltningsloven § 28 tredje ledd.

Vi publiserer rutinemessig alle vedtak på departementets nettside www.nhd.no/enkeltvedtak. Vi ber om at eventuelle synspunkter på dette sendes oss innen 14 dager.[1] Aksjeloven og Allmennaksjeloven, Kommentarutgave, 2. utgave av Magnus Aarbakke, Asle Aarbakke, Gudmund Knudsen, Tone Ofstad og Jan Skåre.