Bipper Communication AS

Vi viser til søknad av 16. desember 2013 om dispensasjon fra bostedskravet i aksjeloven § 6-11 første ledd for daglig leder Silje Marie Berntsen Vallestad i Bipper Communication AS. Vallestad er bosatt i USA.

Nærings- og fiskeridepartementet innvilger søknaden. Vedtaket er i tråd med departementets praksis. I det følgende redegjøres det nærmere for saken, det rettslige grunnlaget og departementets vurdering.

Om søknaden

Bipper Communication AS’ virksomhet består av utvikling og kommersialisering av personlige trygghetsløsninger på mobil. Selskapet har sitt hovedkontor i Bergen. Det opplyses at selskapet driver en global virksomhet og har partnerskap og aktiviteter i flere land,  deriblant  Norge, Sverige, England og USA. Selskapet eier 100 pst. av Bipper USA Inc. Konsernet har fire ansatte i Norge, og seks ansatte i USA.

Silje Marie Berntsen Vallestad er grunnleggeren av Bipper Communication AS. Hun er daglig leder, styremedlem og hovedaksjeeier i selskapet. Det opplyses at Bipper USA Inc. nylig har ansatt en ny CEO, Nicklas Jonsson, som vil lede den internasjonale satsingen.

Bipper Communication AS søker om unntak fra bostedskravet for daglig leder i aksjeloven    § 6-11 slik at Vallestad kan være bosatt i USA. Det opplyses at Vallestad flyttet til USA for å bygge opp selskapets USA satsing. Begrunnelsen for søknaden er at daglig leders opphold i USA er nødvendig som følge av selskapets satsing på det største enkeltmarkedet (USA), og at det er viktig at Vallestad og Jonsson jobber tett sammen i tiden fremover for å sørge for å ivareta selskapets interesser i Norge, USA og andre land.

Styret i Bipper Communication AS består av seks medlemmer, hvorav fire styremedlemmer, inkl. styreleder, er bosatt i Norge. Styret oppfyller dermed bostedskravene i aksjeloven § 6-11.

Rettslig grunnlag

Lov 13. juni 1997 nr. 44 om aksjeselskaper (aksjeloven) § 6-11 første ledd første punktum stiller krav om at daglig leder og minst halvparten av styrets medlemmer skal være bosatt her i riket. Dette kravet er begrunnet i jurisdiksjonsbetraktninger, da personer som er bosatt i riket kan saksøkes her og er underlagt norsk tvangsmyndighet. Gjennom kongelig resolusjon er Nærings- og fiskeridepartementet tildelt myndighet til å gjøre unntak fra bostedskravet i det enkelte tilfellet.

Kravet om bosted her i riket gjelder ikke for statsborgere i stater som er part i EØS-avtalen når de er bosatt i en slik stat, jf. aksjeloven § 6-11 første ledd andre punktum. Dette unntaket er begrunnet ut fra EØS-avtalens ikke-diskrimineringsprinsipper. Luganokonvensjonen (2007) er en avtale om gjensidig anerkjennelse av dommer. USA har ikke ratifisert denne, noe som innebærer at norske domstoler ikke har jurisdiksjon (domsmyndighet) i USA.

I vurderingen av dispensasjonssøknadene legger departementet vekt på tilgjengeligheten til selskapets ledelse og om norske domstoler har jurisdiksjon i det aktuelle landet. Tilgjengelighet og jurisdiksjon er viktig for myndigheter, kreditorer, ansatte og andre som må forholde seg til selskapet. Som hovedregel blir det bare gjort unntak fra bostedskravet for enten daglig leder eller styret.

Vurdering

Daglig leder skal være bosatt i USA. Det er derfor søkt om unntak fra bostedskravet i aksjeloven § 6-11 første ledd. Vi legger vekt på opplysningene om at Silje Marie Berntsen Vallestad har særlig kompetanse og erfaring som er av betydning for Bipper Communication AS, og at det er behov for at hun er bosatt i USA for å bygge opp selskapets satsing i USA.

Når det gjelder hensynet til tilgjengelighet, viser departementet til opplysninger om at daglig leder med jevne mellomrom skal reise til Norge for å jobbe med partnere, aksjeeiere, styret og andre. Med bakgrunn i at selskapets styre oppfyller bostedskravene i aksjeloven, mener departementet at hensynet til tilgjengelighet for myndigheter, kreditorer og andre som må forholde seg til selskapet, er tilstrekkelig ivaretatt.

Når det gjelder hensynet til jurisdiksjon, viser departementet til at en norsk dom ikke vil kunne gjøres gjeldende i USA. En eventuell ansvarssak vil imidlertid også kunne rettes mot styret. I denne saken er fire av seks styremedlemmer, inkl. styreleder, i Bipper Communication AS bosatt i Norge. Jurisdiksjonshensynet anses derfor å være ivaretatt.

På denne bakgrunn har departementet kommet til at vilkårene for å kunne gjøre unntak fra bostedskravet for daglig leder i aksjeloven § 6-11 første ledd er oppfylt. Et unntak er i tråd med departementets praksis.

Vedtak

Nærings- og fiskeridepartementet innvilger søknad om unntak fra kravet om bosted i lov 13. juni 1997 nr. 44 om aksjeselskaper § 6-11 første ledd, jf. kgl. res. av 17. juli 1998 nr. 619.

Selskapet Bipper Communication AS, org. nr. 991 823 522, kan ha Silje Marie Berntsen Vallestad som daglig leder.

Søknaden er innvilget, men vi gjør likevel oppmerksom på at vedtaket kan påklages til Kongen i statsråd etter reglene i forvaltningsloven kapittel VI, §§ 28-32. Klagefristen er tre uker, og klagen sendes til Nærings- og fiskeridepartementet, jf. forvaltningsloven § 32 første ledd. Vi gjør oppmerksom på at det ikke er mulig å klage til Sivilombudsmannen hvis en klage er avgjort av Kongen i statsråd.

Vi publiserer rutinemessig alle vedtak på departementets nettside www.nfd.dep.no. Vi ber om at eventuelle synspunkter på dette sendes oss innen 14 dager.