Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Birdstep Technology ASA

1.        INNLEDNING

Vi viser til brev av 17. desember 2012 med søknad om unntak fra kravet til bosted i allmennaksjeloven § 6-11 første ledd for Birdstep Technology ASA (heretter omtalt som ”Birdstep Technology”) slik at selskapet kan ha Lonnie Schilling som daglig leder. Schilling er amerikansk statsborger bosatt i Tyskland. Vi viser også til telefonsamtale.

Nærings- og handelsdepartementet innvilger søknaden, jf. pkt. 4 nedenfor. Vedtaket er i tråd med departementets praksis. I det følgende redegjøres det for det rettslige grunnlaget og departementets vurdering av saken.

2.        RETTSLIG GRUNNLAG

Lov 13. juni 1997 nr. 45 om allmennaksjeselskaper § 6-11 første ledd stiller krav om at daglig leder og minst halvparten av styrets medlemmer skal være bosatt her i riket. Dette kravet er begrunnet i jurisdiksjonsbetraktninger, da personer som er bosatt i riket kan saksøkes her og er underlagt norsk tvangsmyndighet. Gjennom kongelig resolusjon er Nærings- og handelsdepartementet tildelt myndighet til å gjøre unntak fra bosteds-kravet i det enkelte tilfellet.

Kravet om bosted her i riket gjelder ikke for statsborgere i stater som er part i EØS-avtalen når de er bosatt i en slik stat. Dette unntaket er begrunnet ut fra EØS-avtalens ikke-diskrimineringsprinsipper. Etter Luganokonvensjonen 2007 er det mulig å få anerkjent og fullbyrdet en norsk dom om erstatningsansvar i EU, Danmark, Island og Sveits. Dette gjelder også når personen bor i et land som er medlem av Luganokonvensjonen når saken reises.

I vurderingen av dispensasjonssøknadene legger departementet vekt på tilgjengelig­heten til selskapets ledelse og om norske domstoler har jurisdiksjon i det aktuelle landet. Tilgjengelighet og jurisdiksjon er viktig for myndig­heter, kreditorer, ansatte og andre som må forholde seg til selskapet. Som hovedregel blir det bare gjort unntak fra bostedskravet for enten daglig leder eller styret.

3.        NÆRMERE OM SØKNADEN

Det fremgår av søknaden at Birdstep Technology ble etablert i 1996 og notert på Oslo Børs i 2002. Selskapet er en global leverandør av programvare for databaser, datanettverk og mobil/trådløs kommunikasjon til både privat og offentlig sektor. Selskapets aksjekapital er på i overkant av 9 millioner kroner, og selskapet hadde en omsetning på 36 millioner kroner i 2011. Det er totalt 60 ansatte i konsernet, men for tiden ingen ansatte i Norge. Selskapet har datterselskaper i Finland og USA. Det har et globalt marked hvor særlig Europa og Nord-Amerika er viktige og sentrale. Selskapet har per dags dato ingen kunder i Norge, men håper på å få dette i den nærmeste fremtid.

Birdstep Technology har forretningsadresse i Oslo, mens flertallet av ledelsen sitter i Stockholm. Selskapets advokatforbindelse og revisor holder til i Oslo.

Søker skriver at Lonnie Schilling har lang og bred internasjonal erfaring fra både mobilindustrien og kapitalmarkedet, og at hans bakgrunn og kompetanse vil ha stor strategisk og økonomisk betydning for selskapet i tiden fremover.

I søknaden opplyses det at selskapets styre består av to svenske statsborgere bosatt i Sverige, en engelsk statsborger bosatt i England og en norsk statsborger bosatt i Norge.

4.        VURDERING AV DISPENSASJONSSØKNADEN

Lonnie Schilling er amerikansk statsborger, og det er derfor nødvendig med dispensasjon selv om Schilling er bosatt i en EØS-stat, Tyskland. Departementet viser til opplysningene om at Lonnie Schilling har en kompetanse og erfaring som er av stor betydning for Birdstep Technology. Når det gjelder hensynet til tilgjengelighet, viser departementet til at selskapet ikke har ansatte eller kunder i Norge og at dette reduserer behovet for at daglig leder er bosatt i Norge. Når samtidig et av styremedlemmene er bosatt i Norge og selskapets advokat- og revisorforbindelse holder til her, mener departementet at hensynet til tilgjengelighet for myndigheter, kreditorer og andre som må forholde seg til selskapet, er ivaretatt.

Når det gjelder hensynet til jurisdiksjon, viser departementet til at en norsk dom vil kunne gjøres gjeldende i Tyskland som følge av Luganokonvensjonen. Videre vises det til at styret oppfyller kravene i allmennaksjeloven § 6-11 første ledd annet punktum, ved at det består av statsborgere i stater som er part i EØS-avtalen og bosatt i en slik stat. En eventuell ansvarssak vil derfor også kunne rettes mot styret. Jurisdiksjonshensynet anses derfor for å være ivaretatt.

Ut fra en helhetsvurdering er departementet kommet til at vilkårene for å kunne gjøre unntak fra bostedskravet i allmennaksjeloven § 6-11 første ledd er oppfylt.

Vedtak

Nærings- og handelsdepartementet gjør følgende unntak fra kravet om bosted i lov 13. juni 1997 nr. 45 om allmennaksjeselskaper § 6-11 første ledd, jf. kgl. res. av 17. juli 1998 nr. 619:
 

Birdstep Technology ASA kan ha Lonnie Schilling, amerikansk statsborger bosatt i Tyskland, som daglig leder.

Unntaket gjøres under forutsetning av at selskapets styre oppfyller bostedskravet i allmennaksjeloven § 6-11 første ledd.

Søknaden er innvilget, men for ordens skyld gjør vi allikevel oppmerksom på at vedtaket kan påklages til Kongen i statsråd etter reglene i forvaltningsloven kapittel VI, §§ 28-32. Klagefristen er tre uker, og klagen sendes til Nærings- og handelsdepartementet, jf. forvaltningsloven § 32 første ledd. Vi gjør også oppmerksom på at det ikke er mulig å klage til Sivilombudsmannen hvis en klagesak er avgjort av Kongen i statsråd.

Departementet publiserer rutinemessig alle vedtak på departementets nettside www.nhd.no/enkeltvedtak. Vi ber om at eventuelle synspunkter på dette sendes oss innen 14 dager.