Bragernes Blå Kors Forening

Vi viser til klage datert 10. desember 2013 som er sendt med brev fra Enhetsregisteret  til Nærings- og fiskeridepartementet 7. februar 2014.

Klagen gjelder vedtak fattet av Enhetsregisteret 9. desember 2013 om å nekte registrering av nytt styre i Bragernes Blå Kors Forening. Enhetsregisteret begrunnet nektingsvedtaket med at det forelå to meldinger fra foreningen med motstridende informasjon.

Nærings- og fiskeridepartementet er kommet til at klagen ikke kan tas til følge. Den nærmere begrunnelsen for vedtaket følger nedenfor.

1.             Om saken

1.1         Enhetsregisterets vedtak

Enhetsregisteret mottok melding fra Bragernes Blå Kors Forening datert 26. november 2013 om sletting av foreningen og valg av avviklingsstyre. Vedlagt meldingen var protokoll fra årsmøte i foreningen den 25. november 2013 hvor beslutningene fremgår. Det fremgår av protokollen at Arne Falck ble valgt til leder av avviklingsstyret.

Enhetsregisteret mottok deretter en ny melding fra Bragernes Blå Kors Forening om valg av nytt styre i foreningen. Meldingen ble innsendt av advokat Tor-Henry Spjelkevik 2. desember 2013, og registrert mottatt hos Enhetsregisteret 6. desember 2013. Vedlagt meldingen var protokoll fra årsmøte i foreningen 25. november 2013 hvor beslutningen om valg av nytt styre fremgår. Det fremgår videre av årsmøteprotokollen at styrets forslag om å oppløse foreningen og forslag til avviklingsstyre var blitt nedstemt av årsmøtet.

Enhetsregisteret nektet å registrere begge meldingene i vedtak 9. desember 2013 med hjemmel i enhetsregisterloven § 19. Enhetsregisteret fant at innholdet i de to meldingene sett i sammenheng er så uklare at det ikke er mulig å forstå hvordan de skal forstås.

Advokat Tor-Henry Spjelkevik har påklaget Enhetsregisterets vedtak om å nekte å registrere meldingen som ble mottatt hos Enhetsregisteret 6. desember 2013. Klagemotpart er Arne Falck som har sendt tilsvar til klagen den 31. januar 2013.

1.2         Grunnlaget for klagen

Klager gjør gjeldende at meldingen som ble mottatt hos Enhetsregisteret 6. desember 2013 er klar og tydelig, at årsmøteprotokollen er i tråd med gjeldende vedtekter og at det ikke er gjort noen feil ved utfyllingen av blanketten. Videre gjør klager gjeldende at meldingen som motparten sendte inn 26. november 2013 er i strid med foreningens vedtekter, og at klagemotparten ikke har gjort rede for det faktiske eller rettslige grunnlaget for deres påstander om begrensninger i stemmeretten.

1.3         Klagemotpartens anførsler

Klagemotparten gjør gjeldende at årsmøtet i foreningen 25. november 2013 ble hevet etter at avviklingsstyret ble valgt, og at årsmøteprotokollen som klager har lagt ved meldingen ikke gir et riktig bilde av årsmøtet og de vedtak som ble fattet.

1.4         Enhetsregisterets merknader til klagen og klagemotpartens anførsler

Enhetsregisteret opplyser i brevet til departementet 7. februar 2014 at det i denne saken har vært utstrakt telefonkontakt mellom registerfører og de to partene, uten at dette har ført til klarhet om meldingene.

2.             Rettslig grunnlag

I henhold til lov 3. juni 1994 nr. 15 om Enhetsregisteret (enhetsregisterloven) § 17 første ledd skal registerføreren prøve om innsendte opplysninger og dokumentasjon er i samsvar med reglene i loven eller forskrifter gitt i medhold av loven. Enhetsregisterets kontroll utføres på grunnlag av de innsendte dokumentene, og kontrollen av meldingen er altså rent administrativ og uten muligheter til å kontrollere faktiske omstendigheter. Straks opplysningene er funnet i orden, skal de innføres i registeret, jf. § 17 første ledd tredje punktum. Dersom vilkårene ikke er oppfylt, skal registrering nektes, jf. enhetsregisterloven §§ 17 og 19.

Enhetsregisterloven § 19 fastsetter at registrering skal nektes dersom opplysningene i meldingen er så utydelige eller uklare at det ikke er mulig å fastslå hvordan de skal forstås. I Ot.prp. nr. 11 (1993-1994) på side 62 står det at bestemmelsen må ses i sammenheng med enhetsregisterloven § 16 om hvilken kontroll av opplysningene registerfører skal foreta. Enhetsregisterloven § 16 fastsetter at registerføreren kan gjennomføre kontroller for å sikre best mulig kvalitet på opplysningene i registeret.

Nærings- og fiskeridepartementet vil for ordens skyld orientere klager om prosessen rundt selve registreringen av meldinger i Enhetsregisteret og den klagebehandling som foretas i Enhetsregisteret og Nærings- og fiskeridepartementet. Vi vil derfor kort redegjøre for de to organenes rolle og myndighet (kompetanse)

Enhetsregisteret er et elektronisk register som samordner opplysninger om nærings­livet og offentlige etater som finnes i ulike offentlige registre. Enhetsregisteret inneholder data om enheter så som navn, adresse, styre, osv. som har registrerings­plikt enten i Enhetsregisteret eller i andre såkalte tilknyttede registre.

Enhetsregisterets og Nærings- og fiskeridepartementets oppgaver i saken er knyttet opp mot innholdet i Enhetsregisteret og er dermed bare å vurdere endringene i foreningene som ønskes registrert. Vi har ikke etter loven myndighet til å vurdere annet enn om papirene som lå til grunn for registreringen, er i overensstemmelse med kravene i enhetsregisterloven.

I forarbeidene til enhetsregisterloven Ot.prp. nr. 11 (1993-94) står det på side 62 første spalte: ”Det er lagt opp til at Enhetsregisteret skal foreta en viss kontroll med de opplysninger som kommer inn til registrering. Det er ikke lagt opp til noen omfattende juridisk kontroll. Registerføreren skal kontrollere at de opplysninger som skal inngis for å få et organisasjonsnummer er gitt og at det foreligger slik dokumentasjon som er pålagt etter denne loven. Når opplysningene er funnet i orden skal de innføres i registeret.”

En konsekvens av dette er at andre sider av saken, så som tvister om hvilke vedtekter og stemmerettsbegrensninger som gjelder for foreningen, må løses andre steder enn i Enhetsregisteret eller i Nærings- og fiskeridepartementet. Til avgjørelse av tvister om slike forhold må domstolsapparatet brukes.

Utgangspunktet for registreringen er den meldingen som sendes til Enhetsregisteret. Verken Enhetsregisteret eller Nærings- og fiskeridepartementet har anledning til å undersøke eller prøve om det som fremkommer av meldingen, faktisk medfører riktighet. Vi kan med andre ord ikke foreta bevisførsel. Det kan dermed skje at et dokument som er innsendt til registrering og fremstår som riktig og lovmessig, faktisk ikke er det. Registeret prøver kun om den dokumentasjonen som danner grunnlaget for registreringen, stemmer med enhetsregisterloven og forskrifter til enhetsregisterloven. Ut over det har verken Enhetsregisteret eller departementet anledning til å foreta en nærmere vurdering av de opplysningene som ligger til grunn for selve dokumentet.

Som det fremgår av det ovenstående, er registreringsmeldingen utgangspunktet for den vurderingen som foretas før registreringen. De opplysningene som blir gitt i register­meldingen, sjekkes opp mot medfølgende vedlegg. Melding og vedlegg sjekkes mot enhetsregisterloven med forskrift. Det er altså en forholdsvis summarisk kontroll som skal foretas av Registerfører.

Når et vedtak påklages, er det imidlertid klart at det påhviler Enhetsregisteret og departementet en noe utvidet plikt til å undersøke underlagsmaterialet i saken. Det er likevel viktig å understreke at grensen mot bevisførsel er fast. 

3.             Vurdering

Spørsmålet er om meldingen om nytt styre i Bragernes Blå Kors Forening som ble mottatt av Enhetsregisteret 6. desember 2013 kan registreres. Etter enhetsregisterloven § 19 skal registrering nektes dersom opplysningene i meldingen er så utydelige eller uklare at det ikke er mulig å fastslå hvordan de skal forstås.

I denne saken har Enhetsregisteret mottatt to meldinger fra samme forening. I tillegg til meldingen som klager sendte inn hadde Enhetsregisteret mottatt melding fra samme forening 26. november 2013. De to meldingene er innsendt av forskjellige personer og hadde begge vedlagt protokoll fra årsmøte i foreningen, men protokollene har ulikt innhold. Når dette er tilfelle, plikter Enhetsregisteret å vurdere de to meldingene opp mot hverandre. Dette er nødvendig for å avklare om det er motstrid mellom de to meldingene og de opplysningene som ønskes registrert.

Begge meldingene i denne saken har vedlagt protokoll fra årsmøte i foreningen 25. november 2013. Imidlertid har de to protokollene forskjellig innhold og er undertegnet av forskjellige personer. Den ene protokollen innebærer at årsmøtet i foreningen besluttet å oppløse foreningen og valgte et avviklingsstyre, mens den andre protokollen innebærer at det er valgt et nytt ordinært styre og at styrets forslag om å oppløse foreningen og valg av avviklingsstyre ble nedstemt av årsmøtet. Innholdet i de to meldingene er etter departementets vurdering motstridende. Det er derfor uklart for departementet om årsmøtet har besluttet å oppløse foreningen eller ikke, om årsmøtet har valgt avviklingsstyre eller ikke og om årsmøtet har valgt nytt ordinært styre eller ikke. Denne uklarheten underbygges ved at de to protokollene gjelder årsmøte som er avholdt samme dato. Etter departementets syn er det dermed uklart hva årsmøtet i foreningen faktisk har besluttet, og det er dermed ikke mulig å fastslå hvordan meldingene skal forstås. På denne bakgrunn mener departementet at begge meldingene skal nektes registrert i henhold til reglene i enhetsregisterloven § 19.

Det fremgår at det er uenighet mellom partene om hvilke vedtekter og stemmerettsregler som gjelder for foreningen. I tråd med det som er sagt ovenfor i punkt 2 verken kan eller skal Enhetsregisteret eller Nærings- og fiskeridepartementet ta stilling til disse spørsmålene eller føre bevisførsel om hva som er riktig. Det tilligger en domstol å avgjøre om hvilke vedtekter og stemmerettsregler som gjelder for foreningen, og dermed også å ta stilling til hvilken av de to årsmøteprotokollene som er gyldig.

4.             Vedtak

I medhold av lov av 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker § 34, fatter departementet følgende vedtak:

Klagen tas ikke til følge. Nærings- og fiskeridepartementet opprettholder Enhetsregisterets nektingsvedtak av 9. desember 2013. Vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jf. forvaltningsloven § 28 tredje ledd.

Vi publiserer rutinemessig alle vedtak på www.nfd.dep.no. Vi ber om at eventuelle synspunkter på dette sendes oss innen 14 dager.