EU-kommisjonens Grønnbok om energieffektivisering

EU-kommisjonens Grønnbok om energieffektivisering

GREEN PAPER - Energy Efficiency or Doing More With Less" (COM (2005)265final)

EU-kommisjonen fremla 22. juni 2005 Grønnboken om energieffektivisering (”Green paper on Energy Efficiency or doing more with less”). Grønnboken er et diskusjonsdokument der EU-kommisjonen inviterer til en bred drøfting av fremtidig politikk innenfor energisparing og energieffektivitet. Grønnboken er lagt frem bl.a. for å møte en utvikling der EU innen 2030 vil dekke 70 % av sitt energiforbruk gjennom import, samt å møte utfordringer knyttet til energi og miljø (spesielt klimapolitiske utfordringer). Grønnboken er viktig i den forstand at det i lys av slike prosesser kan komme nye forslag og initiativer til politikk og lovgivning, både på nasjonalt og på europeisk fellesskapsnivå. Gjennom Grønnboken fortsetter diskusjonen i EU om de fremtidige mål og virkemidler innen energieffektivisering.

20 prosent forbedring
EU-kommisjonen anser at 20 prosent forbedring i energieffektivitet er mulig på en kostnadseffektiv måte gjennom endrede forbruksvaner og innføringen av mer energieffektiv teknologi. Samlet vil en slik nedgang i energibruk kunne spare EU for 60 milliarder Euro i årlige energiutgifter. Grønnboken legger til grunn at hver enkelt husstand ved endrede konsumvaner kan spare mellom 200 og 1000 Euro årlig. En slik sparing anses å være en investering i EUs økonomi, som samtidig vil være et viktig bidrag i henhold til Lisboa-prosessens mål om bedret vekstgrunnlag og jobbsikkerhet. Økt energieffektivitet er også essensielt for å møte de krav Kyoto-avtalen stiller til mer bærekraftig energibruk.

Grønnboken omhandler flere sektorer, samt hele kjeden fra produksjon til sluttbruk. Kommisjonen har foreslått en rekke politiske verktøy for måloppnåelse. Dette inkluderer finansielle incentiver, reguleringer, økt informasjon og bevisstgjøring, samt internasjonal dialog. Men det blir samtidig vektlagt at halvparten av målet om 20 % energisparing kan nås ved full implementering av allerede vedtatt lovgivning. Denne lovgivning på energieffektiviseringsområdet er langt på vei tatt inn i EØS-avtalen. Dette omhandler både bygningssektoren, husholdninger og øvrige sluttbrukssektorer. Transportsektoren utpekes som en nøkkelsektor og Grønnboken leverer premisser til diskusjon om ny lovgivning på området.

Grønnboken skisserer en rekke spørsmål som vil strukturere diskusjonen. Fra norsk side vil en slik diskusjonsrunde bli fulgt tett siden den vil kunne ha konsekvenser for initiativer, programmer og direktiver fra EU som vi berøres av gjennom EØS-avtalen.

Olje- og energidepartementet sendte på denne bakgrunn i august d.å ut Grønnboken på høring til relevante interessenter. Det vil være nyttig å høre norske aktørers synspunkter. Fristen for kommentarer til Kommisjonen er utsatt til mars 2006.

For Olje og energidepartementet vil merknader til Grønnboken fremdeles være interessant. I 2006, ved slutten av konsulteringsfasen, vil Kommisjonen komme tilbake med en omfattende og mer konkret tiltaksplan. Det foreligger også god dokumentasjon på Kommisjonens (DG TREN) hjemmesider.

For mer informasjon, se GREEN PAPER