EUs energirammeprogram "Intelligent Energy Europe"

EUs energirammeprogram
"Intelligent Energy Europe"

EU-parlamentet og Ministerrådets vedtak nr 1230/2003 av 26. juni 2003 opprettet et flerårig handlingsprogram på energiområdet kalt "Intelligent energi for Europa" (IEE). Programmet løper i perioden 2003-2006. Den overordnede hensikten med programmet er å fremme en bærekraftig utvikling på energiområdet ved å støtte lokale, regionale og nasjonale initiativ.

IEE har 4 delprogrammer: SAVE (energieffektivisering), ALTENER (fornybar energi), STEER (energibruk i transportsektoren) og COOPENER (fremme av energieffektivitet og fornybar energi i utviklingsland). Budsjettet er på € 200 milll. for hele perioden 2003-2006. Dette fordeles slik mellom delprogrammene: SAVE, € 69,8 mill.; ALTENER, € 80 mill.; STEER, € 32,6 mill.; og COOPENER €17,6 mill.

Norge deltar i alle delprogrammene og er representert i den overordnede styringskomiteen for IEE-programmet. Norges deltagelse i IEE gir norske aktører mulighet til å søke om støtte til prosjekter, seminarer og andre tiltak som ligger innenfor rammen av programmet. Dette bidrar til å gi norske aktører mulighet til å bidra med kompetanse og innsikt og samtidig være mottaker av kompetanse fra samarbeidspartnere i EU/EØS-området. Intensjonen i IEE er videre knyttet til å levere premisser til Kommisjonens videre utvikling av politikk og regelverk. Fra myndighetenes synspunkt bidrar norsk deltagelse i IEE-programmet til at en får et bedre grunnlag for å vurdere elementer i EUs politikk og regelverksinitiativ på energi- og miljøområdet. Det samlede norske bidraget til IEE er på ca. € 1 400 000 årlig.

EU planlegger nå en oppfølging av IEE-programmet utover 2006. Det nye programmet, IEE 2, vil sannsynligvis løpe fra 2007 til 2013. En vesentlig forskjell fra dagens IEE er forslaget om at IEE 2 også skal støtte markedsintroduksjon av ny teknologi. Det er også foreslått at IEE 2 skal inngå som en del av et større, sektorovergripende program, kalt Competitiveness and Innovation Programme (CIP). Graden av integrasjon mellom IEE-programmet og det nye CIP-programmet diskuteres fremdeles i kommisjonen og mellom medlemslandene.

Forslag til Intelligent Energy Europe 2007 - 2013 (pdf format)

Kommisjonsbeslutning om etablering av et byrå "Intelligent Energy Executive Agency" (pdf format)

For opplysninger om neste søknadsfrist, søknadskriterier og nasjonal medfinansiering se Enovas hjemmesider