Effektivitet og effektivitetsutvikling i kommunale tjenester: analyse for 2010-2012

Senter for økonomisk forskning (SØF) har utarbeidet et notat om effektivitetsanalyser i kommunene. I notatet presenteres oppdaterte beregninger av effektivitet og effektivitetsutvikling i kommunale tjenester. Beregningene omfatter årene 2010-2012.

Senter for økonomisk forskning (SØF) har utarbeidet et notat om effektivitetsanalyser i kommunene. I notatet presenteres oppdaterte beregninger av effektivitet og effektivitetsutvikling i kommunale tjenester. Beregningene omfatter årene 2010-2012.

Formålet er å anslå effektiviseringspotensial i barnehage, grunnskole og pleie og omsorg, illustrere forskjeller i effektivitet mellom grupper av kommuner, og se på effektivitetsutviklingen over tid.