Eiendoms Invest AS

Vi viser til klage datert 20. februar 2013 om er oversendt med brev fra Foretaksregisteret 10. april 2013. Vi viser også til foreløpig svar 24. april 2013 og ytterligere opplysninger mottatt fra klagemotparten i e-post datert 29. april 2013. Vi beklager den lange saksbehandlingstiden.

Nærings- og handelsdepartementet har kommet til at klagen ikke kan tas til følge. Den nærmere begrunnelsen for vedtaket følger nedenfor.

Om saken

Klagen gjelder Foretaksregisterets vedtak om å registrere ny daglig leder i selskapet Eien­doms Invest AS, org.nr. 935 890 411. På bakgrunn av opplysninger tilsendt i elektronisk registermelding 13. februar 2013, registrerte Foretaksregisteret ny daglig leder og signatur i Eiendoms Invest AS 15. februar 2013. Vedtaket er begrunnet med at registermelding med vedlegg ble kontrollert og funnet i orden.

Foretaksregisteret fattet 10. april 2013 vedtak i en klagesak fra samme klager som gjaldt endring av styret i selskapet besluttet på generalforsamling. Klager fikk medhold i klagen, og ble etter Foretaksregisterets vedtak gjeninnført i registeret som varamedlem i styret i Eiendoms Invest AS.

Denne klagebehandlingen gjelder kun endring av daglig leder og signatur vedtatt på styremøtet.

Klagers og motpartens beskrivelse av saksforholdet

Klager er 50 % medeier i selskapet Eiendoms Invest AS. Klager skriver at han ble innkalt til styremøtet der endringene ble vedtatt, men at han ikke kunne møte grunnet sykdom. Det ble ikke gitt noen informasjon i innkallingen om hvilke saker som skulle behandles. I styremøtet ble klager avsatt som daglig leder. Klager ber om at meldingen kjennes ugyldig og vedtaket reverseres.

Klagemotparten gjør i kommentar til klagen datert 28. februar 2013 gjeldende at klager ble avsatt som daglig leder i selskapet i tråd med aksjelovens regler. Klagemotparten viser også til at innkallingen til styremøtet 18. januar 2013 inneholdt agenda.

Rettslig grunnlag

Foretaksregisteret skal prøve om det som kommer inn til registrering, og grunnlaget for det er i samsvar med lov og er blitt til i samsvar med lov, jf. foretaksregisterloven § 5-1. Grunnlaget for kontrollen er de innsendte dokumenter og andre opplysninger som finnes hos register­føreren. Er meldingen kontrollert og funnet i orden, skal meldingen registreres, jf. foretaks­registerloven § 6-1.

Det er de opplysninger som gis ved meldingen, som danner grunnlaget for Foretaksregisterets kontroll, jf. foretaksregisterloven § 5-1 andre ledd. Det fremgår av Ot.prp. nr. 50 (1984–85) side 33 og 53 at Foretaksregisterets kontroll av registrerings­meldinger er på et administrativt plan, uten muligheter til å kontrollere faktiske omstendigheter. 

Aksjeloven ble endret ved lovendring som trådte i kraft 1. juli 2013. I denne saken er regi­streringsvedtakene gjort før lovendringen trådte i kraft, og loven slik den lød på vedtakstid­s­punktet skal dermed legges til grunn også i klageomgangen.

Hovedbestemmelsen om styrets gjøremål er aksjeloven § 6-12 første ledd som bestemmer at forvaltningen av selskapet hører inn under styret. Etter § 6-2 andre ledd skal daglig leder tilsettes av styret. Myndigheten til å avsette daglig leder tilkommer samme organ som har ansettelsesmyndigheten, altså normalt styret. Se Mads Henry Andenæs Aksjeselskaper & allmennaksjeselskaper, 2006, side 372: Etter § 6-2 annet ledd er dette normalt styret.

Aksjelovens krav til innkalling av og innholdet i styremøter er nedfelt i §§ 6-19 til 6-22. Etter § 6-22 skal styrebehandling varsles på en hensiktsmessig måte. Når det gjelder signaturrett, er utgangspunktet i aksjeloven § 6-30 at styret tegner dets firma. Etter § 6-31 kan styret delegere retten til å tegne selskapets firma til styremedlemmer, daglig leder eller navngitte ansatte. 

Plikten til å melde endringer til Foretaksregisteret påhviler etter foretaksregisterloven § 4-2 hvert enkelt styremedlem. Registrering i Foretaksregisteret gjøres på bakgrunn av den tilsendte dokumentasjonen. Utgangspunktet er det som fremkommer i samordnet register­melding. Ut over at det er krav om at daglig leder skal meldes i Foretaksregisteret, er det ingen krav til dokumentasjon. Det kommer frem av foretaksregisterloven (lov 21. juni 1985 nr. 78 om registrering av foretak) § 3-1 nr. 5 som sier at for aksjeselskap skal Foretaks­registeret inneholde opplysninger om daglig leder.

For at Foretaksregisteret skal kunne oppfylle det lovbestemte kravet om at registeret skal føre nødvendig kontroll med de opplysningene som meldes (foretaksregisterloven § 5-1), kreves det i noen tilfeller vedlagt styremøteprotokoll. Hvis ny daglig leder har skrevet under meldingen alene, skal det legges ved styremøteprotokoll som viser at vedkommende er ansatt.

For melding om signaturrett stilles det krav om at registeret inneholder opplysning om hvem som representerer selskapet utad og tegner dets firma, jf. foretaksregisterloven § 3-6 nr. 6. I tillegg stilles det krav om at registeret skal inneholde opplysninger om navn, fødselsnummer og bopel, jf. § 3-7 andre ledd, men det stilles ikke ytterligere dokumentasjonskrav.

Departementets vurdering

Spørsmålet som må besvares, er om melding om ny daglig leder og signaturberettiget kan registreres i Foretaksregisteret selv om klager ikke var til stede på møtet.  

Innkallingen som er tilsendt, viser at innkallingen skjedde per e-post og angir tema for møtet. E-postinnkalling tilfredsstiller aksjelovens krav til at styrebehandling skal varsles på hensikts­messig måte. I denne saken har selskapet enestyre, og styreleder er valgt til daglig leder. I slike tilfeller kreves det ikke tilsendt protokoll, og registrering av daglig leder kan rettmessig gjøres på bakgrunn av samordnet registermelding alene. Vi mener derfor at melding om ny daglig leder kan registreres i Foretaksregisteret selv om klager ikke var til stede på møtet.

Når det gjelder spørsmålet om signatur, er signaturretten registrert på styreleder. Meldingen er skrevet under av styreleder som sitter i enestyre. Registrering av signatur kan i slike tilfeller gjøres på bakgrunn av meldingen alene. Vi mener at også melding om hvem som er signatur­berettiget kan registreres i Foretaksregisteret selv om klager ikke var til stede på møtet.

Vi har etter dette kommet til at registrering av ny daglig leder og signaturberettiget i Eiendoms Invest AS er gjort korrekt.

Vi har forståelse for at klager kan være frustrert over at han er avsatt som daglig leder. Departement­ets myndighet når vi behandler klager som dreier seg om registreringsspørsmål, strekker seg imidler­tid ikke lengre enn til spørsmål om hva som etter loven kan eller ikke kan registreres i Foretaksregisteret. Hvis en part ønsker å prøve gyldigheten av et vedtak fattet i styremøtet, må det gjøres i domstolsapparatet.

Vedtak

I medhold av lov 21. juni 1985 nr. 78 om registrering av foretak § 9-1, jf. lov av 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker § 34, fatter departementet følgende vedtak:

Klagen tas ikke til følge. Nærings- og handelsdepartementet opprettholder Foretaksregisterets vedtak av 15. februar 2013. Vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jf. forvaltningsloven    § 28 tredje ledd.

Vi publiserer rutinemessig alle vedtak på vår nettside www.nhd.dep.no/enkeltvedtak. Vi ber om at eventuelle synspunkter på dette sendes oss innen 14 dager.