Forsiden

Endring i forskrift 31. oktober 2008 nr. 1166 om pasientskadelovens virkeområde og om tilskuddsplikt for den som yter helsehjelp utenfor den offentlige helse- og omsorgstjenesten (plassering av naprapater, osteopater og paramedisinere i risikokla

Helsepersonell som yter helsehjelp utenfor den offentlige helse- og omsorgstjenesten, har plikt til å yte tilskudd til Norsk pasientskadeerstatning (NPE). Årlig tilskuddssats per årsverk er fastsatt i forskrift, basert på risikoen personellgruppen har for å påføre pasienter skade.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 17.12.2021

Vår ref.: 21/4011

Høring - endring i forskrift 31. oktober 2008 nr. 1166 om pasientskadelovens virkeområde og om tilskuddsplikt for den som yter helsehjelp utenfor den offentlige helse- og omsorgstjenesten (plassering av naprapater, osteopater og paramedisinere i risikoklasser)

Helsepersonell som yter helsehjelp utenfor den offentlige helse- og omsorgstjenesten, har plikt til å yte tilskudd til Norsk pasientskadeerstatning (NPE). Årlig tilskuddssats per årsverk er fastsatt i forskrift, basert på risikoen personellgruppen har for å påføre pasienter skade.

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på høring forslag om plassering av naprapater, osteopater og paramedisinere i risikoklasser.

Høringsfrist: 17. desember 2021.   

Høringsuttalelser avgis digitalt på regjeringen.no under «Send inn høringssvar». Her kan man registrere seg, mellomlagre en uttalelse og laste opp vedlegg. Det er også mulig å sende høringssvar uten å registrere seg.

Alle kan avgi høringsuttalelser. Høringsinstansene bes om å vurdere om høringsnotatet bør sendes til underliggende etater eller virksomheter, tilknyttede virksomheter, medlemmer e.l.

Høringsuttalelser er som hovedregel offentlige etter offentlighetsloven, og vil bli publisert.

Med hilsen 

Kari Sønderland (e.f.)

ekspedisjonssjef

 

 

Geir Helgeland

avdelingsdirektør

 

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer

 

Akademikerne
Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV)
Arbeidsgiverforeningen SPEKTER
Amnesty International Norge
Autismeforeningen i Norge
Barnekreftforeningen
Barneombudet
Bioteknologirådet
Datatilsynet
Den norske advokatforening
Den Norske Jordmorforening
Den norske legeforening
Den norske tannlegeforening
Departementene
De regionale forskningsetiske komiteer
Den nasjonale forskningsetiske komitè for medisin og helsefag
Diabetesforbundet
Direktoratet for e-helse
Finans Norge
Folkehelseinstituttet
Forbrukerrådet
Forbrukertilsynet
Foreningen for blødere i Norge
Foreningen for hjertesyke barn
Foreningen for Muskelsyke
Foreningen for kroniske smertepasienter
Foreningen Norges Døvblinde (FNDB)
Forskerforbundet
Fotterapeutforbundet
Frambu
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
Gatejuristen
Helsedirektoratet
HIV-Norge
Human-Etisk Forbund
Humanistforbundet
Hørselshemmedes Landsforbund
Institutt for samfunnsforskning
Jordmorforbundet NSF
Juristforbundet
JURK – Juridisk rådgivning for kvinner
Juss-Buss
Jussformidlingen i Bergen
Jusshjelpa i Nord-Norge
Kreftforeningen
Kreftregisteret
KS
Landets statsforvaltere
Landets helseforetak
Landets høyskoler (m/helsefaglig utdannelse)
Landets kommuner
Landets pasient- og brukerombud
Landets private sykehus
Landets regionale helseforetak
Landets universiteter
Landsforbundet for utviklingshemmede og pårørende
Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke (LHL)
Landsforeningen for Huntingtons sykdom
Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte
Landsforeningen for slagrammede
Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer
Legeforeningens forskningsinstitutt
LO - Landsorganisasjonen i Norge
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Diskrimineringsnemnda
Likestillingssenteret
Menneskerettsalliansen
Menneskeverd
MiRA ressurssenter for innvandrer- og flyktningkvinner
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse
Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser
Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming – NAKU
Nasjonalt kompetansesenter for migrasjons- og minoritetshelse – NAKMI
Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten (Helseklage)
NOFAB – Norsk forening for assistert befruktning
Norges Astma- og Allergiforbund
Norges Blindeforbund
Norges Døveforbund
Norges Farmaceutiske Forening
Norges Handikapforbund
Norges ingeniør og teknologiorganisasjon/Bioingeniørfaglig institutt (NITO/BFI)
Norges kristelige legeforening
Norges Parkinsonforbund
Norges Naprapatforbund

Norsk Cøliakiforening
Norsk Epilepsiforbund
Norsk Forbund for Svaksynte
Norsk Forbund for Utviklingshemmede
Norsk Forening for cystisk fibrose
Norsk forening for slagrammede
Norsk Forening for Tuberøs Sklerose Norsk fysioterapeutforbund
Norsk gynekologisk forening
Norsk Immunsviktforening
Norsk Kvinnesaksforening
Norsk osteopatforbund
Norsk Paramedicforening
Norsk Pasientforening
Norsk Pasientskadeerstatning
Norsk Psykologforening
Norsk Psoriasis Forbund
Norsk Revmatikerforbund
Norsk senter for menneskerettigheter
Norsk senter for stamcelleforskning
Norsk sykepleierforbund
Norsk Tourette Forening
NHO - Næringslivets Hovedorganisasjon
Organisasjonen Voksne for Barn
Personvernnemnda
Personskadeforbundet
Politidirektoratet
Regjeringsadvokaten
Riksadvokaten
Rettspolitisk forening
Riksrevisjonen
Ryggmargsbrokk og hydrocephalusforeningen
Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn
Sametinget
Senter for medisinsk etikk ved Universitetet i Oslo
Statens helsetilsyn
Statens legemiddelverk
Statistisk sentralbyrå (SSB)
Stiftelsen Menneskerettighetshuset
Stoffskifteforbundet
Stortingets ombud for kontroll med forvaltningen
Sysselmesteren på Svalbard
Teknologirådet
Turner Syndrom foreningen i Norge
Unio
Velferdsinstituttet NOVA
YS - Yrkesorganisasjonenes sentralforbund
Ønskebarn