Endringer i barnelovens regelverk om farskap og foreldreansvar - nye regler fra 1. januar 2006

Til de som mottar farskapserkjennelser etter barneloven § 4

Til de som mottar farskapserkjennelser etter barneloven § 4

20.12.2004

Endringer i barnelovens regleverk om farskap og foreldreansvar – nye regler fra 1. januar 2006

Stortinget vedtok sommeren 2005 endringer i barneloven §§ 4, 35 og 39 vedrørende farskap og felles foreldreansvar for samboende foreldre. Lovendringene trer i kraft 1. januar 2006, og innebærer at samboende foreldre får felles foreldreansvar automatisk, og at samboende menn kan erkjenne farskap uten at moren medvirker.

Lovendringene gjelder for barn som blir født etter 1. januar 2006.

Farskap for samboere

Fra 1.1.2006 er det ikke lenger nødvendig at moren oppgir navnet på barnets far eller godkjenner det i ettertid hvis barnefaren er mors samboer. Hvis foreldrene er registrert på samme adresse i folke­registeret eller erklærer seg som samboere, kan mannen erkjenne farskapet uten at mor medvirker. Det er ikke lengre nødvendig at mor godtar farens erkjennelse dersom de er samboere, selv om hun ikke tidligere har oppgitt ham som far, for at farskapet skal være gyldig. Mor skal få melding om farskapet og anledning til å motsette seg dette, dersom hun mener at farskapet ikke er riktig fastsatt.

Det er vedtatt forskrift som tar sikte på å regulere rutinene rundt farskapserkjennelsen, meldingen som skal sendes til moren og hva som skjer dersom mor hevder at han som har erkjent farskapet ikke er far til barnet. I tilfeller hvor mor mener at en annen mann er far til barnet, skal det offentlige ha en aktiv rolle i å få fastsatt riktig farskap. Det er trygdeetaten og Sentralkontoret for folkeregistrering som vil ha oppgaver etter dette regelverket (forskrift 13.12.2005 om vedgåing av farskap uten moras medverknad).

Vi gjør oppmerksom på at RTV-blankett IA 55-00.10 Erkjennelse av farskap er endret fra 1.1.2006 slik at det bl.a. er et eget felt for samboer­erklæring.

Fra januar 2006 skal farskapserkjennelsene sendes til Oslo likningskontor, Person­registeret, 0630 Oslo, og ikke til mors lokale folkeregister. Det er opplyst i den endrede blanketten for farskapserkjennelse at Personregisteret er rette mottaker, men også erkjennelser på gammel blankett skal sendes til Personregisteret. Farskapserkjennelser mottatt ved folkeregisteret vil bli videresendt til Personregisteret.

Felles foreldreansvar

Regelendringen vil gi samboende foreldre automatisk felles foreldreansvar for felles barn når farskapet fastsettes etter 1.1.2006 og barnet er født etter denne datoen. Som samboere regnes foreldre som er registrert med felles adresse i folke­registeret når farskapet erkjennes eller som sender en erklæring om samboerskap til folkeregisteret. En far som erkjenner farskap etter 1.1.2006 vil få felles foreldreansvar automatisk dersom han og barnets mor er registrert på samme adresse i folke­registeret da farskapet ble erkjent. (Dette gjelder uavhengig av om han erkjenner på gammel eller ny blankett.)

Foreldre som oppfatter seg som samboere, men som ikke er folkeregistrert på felles adresse (eller som er usikre på om de er det) kan erklære seg som samboere på ny blankett for farskaps­erkjennelse. (Hvis far erkjenner på gammel blankett, må foreldrene ev. erklære seg som samboere og selv sende melding til folkeregisteret.) De vil da få felles foreldreansvar.

De som har myndighet til å ta imot farskapserkjennelse etter barneloven § 4 og i en overgangsperiode etter 1.1.2006 benytter gamle blanketter, bør gjøre samboende foreldre oppmerksomme på at de selv må sende samboererklæring til folke­registeret dersom de er registrert bosatt på forskjellige adresser. Dette gjelder også de som benytter elektroniske blanketter, dersom disse ikke er oppdatert.

Barne- og familiedepartementet har laget en ny blankett for samboererklæring/avtale om foreldre­ansvar som er lagt ut på departementets sider på Odin: www.odin.dep.no/bld/ (fra 1.1.2006) under DokumenterAndre dokumenterSkjema. Kopi av blanketten følger vedlagt.

Lovendringene gjelder for barn som blir født etter 1. januar 2006. Samboende foreldre som har fått barn før denne datoen og ikke tidligere har avtalt felles foreldre­ansvar, får ikke felles foreldreansvar automatisk av denne lov­endringen. De kan imidlertid sende melding til folkeregisteret om samboerskap, og få felles foreldreansvar for barn som er født før 1.1.2006.

Foreldre som har fått barn uten å bo sammen, men som senere flytter sammen, får ikke felles foreldreansvar automatisk som følge av flyttemeldingen. De må ev. selv sende samboererklæring eller avtale om felles foreldreansvar til folkeregisteret.

Det er ingen endringer i regelverket for foreldre som ikke bor sammen: Når de bor hver for seg, har moren foreldreansvaret alene. Foreldrene kan avtale at de skal ha felles foreldre­ansvar. Dette kan fremdeles avtales på blankett for erkjennelse av farskap.

Som følge av lovendringene vil Barne- og familiedepartementet bl.a. oppdatere brosjyren Farskap og foreldreansvar (Q- 0958) som kan bestilles fra Statens forvaltnings­tjeneste, Informasjonsforvaltning, Kopi og distribusjon, postboks 8169 Dep, 0034 Oslo, telefaks: 22 24 27 86 eller på e-post: publikasjonsbestilling@ft.dep.no Brosjyren vil legges ut på Odin i pdf-versjon.

Vi viser for øvrig til informasjon på Barne- og familiedepartementets hjemmesider på Odin. Fra 1.1.2006 vil adressen være www.odin.dep.no/bld/

Med hilsen

Arni Hole (e.f.)

Ingvild Vesterdal