Endringer i barnelovens regelverk om foreldreansvar og farskap

Nye regler fra 1. januar 2006

Til alle landets fødeavdelinger

Vår ref 200504422-/BGUS

Dato20.12.2005

Endringer i barnelovens regelverk om foreldreansvar og farskap
– nye regler fra 1. januar 2006

Endringer i barneloven som trer i kraft 1. januar 2006 innebærer at samboende foreldre får felles foreldreansvar automatisk, og at menn som er samboer med mor kan erkjenne farskap uten at moren medvirker.

Lovendringene gjelder for barn som blir født etter 1. januar 2006.

Farskap for samboere

Fra 1.1.2006 er det ikke lenger nødvendig at moren oppgir navnet på barnets far eller godkjenner det i ettertid dersom foreldrene er samboere når farskapet erkjennes. Farskapet vil bli gyldig som følge av farens erkjennelse. Mor vil da få melding fra trygdeetaten om farskapet, og anledning til å motsette seg dette dersom hun mener at farskapet ikke er riktig fastsatt. Departementet antar at de fleste mødre oppgir sin samboer som far eller godtar hans erkjennelse, slik at endringen ikke vil medføre forandring i de løpende rutiner for de som tar imot farskaps­erkjennelser i forbindelse med svangerskap og fødsel. Vi gjør oppmerksom på at RTV-blankett IA 55-00.10 Erkjennelse av farskap er endret fra 1.1.2006 slik at det er et eget felt for samboer­erklæring. Ny blankett vil være på lager i uke 52. Kopi av blanketten følger vedlagt.

Fra 1.1.2006 skal de som mottar farskapserkjennelse sende blanketten til Oslo Likningskontor, Personregisteret, 0630 Oslo. Dette gjelder selv om man i en overgangsperiode etter 1.1.2006 benytter gamle blanketter.

Felles foreldreansvar

Regelendringen vil gi samboende foreldre automatisk felles foreldreansvar for felles barn når farskapet fastsettes etter 1.1.2006. Som samboere regnes foreldre som er registrert med felles adresse i folke­registeret når farskapet erkjennes eller som sender en erklæring om samboerskap til folkeregisteret. En far som erkjenner farskap etter 1.1.2006 vil få felles foreldreansvar automatisk dersom han og barnets mor er registrert på samme adresse i folke­registeret da farskapet ble fastsatt. (Dette gjelder uavhengig av om han erkjenner på gammel eller ny blankett.)

Foreldre som oppfatter seg som samboere, men som ikke er folkeregistrert på felles adresse (eller som er usikre på om de er det) kan erklære seg som samboere på ny blankett for farskaps­erkjennelse. (Hvis far erkjenner på gammel blankett, må foreldrene ev. erklære seg som samboere og selv sende melding til folkeregisteret.)

De som har myndighet til å ta imot farskapserkjennelse etter barneloven § 4 og i en overgangsperiode etter 1.1.2006 benytter gamle blanketter, bør gjøre samboende foreldre oppmerksomme på at de selv må sende samboererklæring (eller avtale om felles foreldreansvar) til folke­registeret dersom de er registrert bosatt på forskjellige adresser. Dette gjelder også de som benytter elektroniske blanketter, dersom disse ikke er oppdatert.

Barne- og familiedepartementet har laget en ny blankett for samboererklæring/avtale om foreldre­ansvar som blir lagt ut på departementets sider på Odin: www.odin.dep.no/bld/ (fra 1.1.2006) under DokumenterAndre dokumenterSkjema. Kopi av blanketten følger vedlagt.

Vi viser for øvrig til informasjon på Barne- og familiedepartementets hjemmesider på Odin. Fra 1.1.2006 vil adressen være www.odin.dep.no/bld/

Med hilsen

Arni Hole (e.f.)

Ingvild Vesterdal