Evaluering av Enova SF og Energifondet

Evaluering av Enova SF og Energifondet

I henhold til Stortingsproposisjon nr. 1 (2001 - 2002) og avtale mellom Olje- og energidepartementet og Enova SF om forvaltningen av midlene fra Energifondet, skal det i løpet av 2006 gjennomføres en evaluering av omorganiseringen av virkemidlene innen energiomleggingen.

Som et ledd i evalueringen har Olje- og energidepartementet gitt Statskonsult i oppdrag å gjennomføre en utredning. Denne utredningen har vært rettet mot følgende temaer:

  • Vurdere virkningen av omorganiseringen av virkemiddelapparatet. Det vil si overgangen fra et todelt virkemiddelapparat bestående av ulike programmer i regi av Norges vassdrags- og energidirektorat og lovpålagt enøk i nettselskapene, til støttemodell i regi av Enova.
  • Vurdere utformingen av dagens styringssystem for Energifondet og Enova, det vil si valg av mål, finansieringsmodell, organisasjonsform, krav til bruken av midlene fra Energifondet, krav til rapportering og utformingen av styringsdialogen.
  • Vurdere hvordan Enova legger opp arbeidet i forhold til de fastsatte målene og rammene. Det vil blant annet si vurdere organiseringen av arbeidet, valg av og utforming av programmer og aktiviteter under de pålagte oppgavene, samt metode for rapportering av resultater.

Arbeidet ble igangsatt i april 2006 og endelig rapport ble overlevert til Olje- og energidepartementet i oktober samme år.

Rapporten fra Statskonsult i pdf format
Evaluering av Enova SF og Energifondet