Faktaheftet EV 2006

Energi og vannressurser i Norge

Faktaheftet om energi og vannressurser i Norge er en årlig publikasjon fra Olje- og energidepartementet. I heftet beskrives den stasjonære energiforsyningen og sentrale sider ved forvaltningen av vannressursene.

Fakta 2006 om energi og vannressurser i Norge

Faktaheftet om energi og vannressurser i Norge er en årlig publikasjon fra Olje- og energidepartementet. I heftet beskrives den stasjonære energiforsyningen og sentrale sider ved forvaltningen av vannressursene.

Det gis en samlet fremstilling av ressursgrunnlaget, forvaltning, forskning, produksjon, transport, omsetning og bruk av energi med spesiell vekt på vannkraften. Formålet med heftet er å presentere rene faktakunnskaper omkring energi i Norge.

All produksjon, transport og bruk av energi påvirker miljøet. Det blir lagt betydelig vekt på miljøhensyn i beslutninger som blir tatt på energiområdet. I heftet er miljøperspektivet omtalt i tilknytning til de ulike emnene.

Hvert år presenteres et spesielt emne grundigere i vedlegg. I år gjennomgås Regjeringens arbeid med å etablere en verdikjede for CO 2-kjede. En verdikjede innebærer fangst av CO 2 fra utslippskilder, transport av CO 2 og bruk av CO 2 til økt oljeutvinning.

Det er lagt vekt på å fremlegge så oppdatert statistikk som mulig. På de fleste områdene presenteres det tall for 2005.

Arbeidet ble avsluttet 26. april 2006.Faktheftet i pdf format

Forord og Innhold
1 Innledning og sammendrag
2 Produksjon av elektrisitet
3 Energibruk og varmeproduksjon
4 Det konsesjonsrettslige rammeverket
5 Eiere og organisering av kraftsektoren
6 Overføringsnettet
7 Kraftmarkedet
8 Forskning og utvikling
9 Internasjonalt samarbeid
10 Vannressursforvaltning

Vedlegg
Figurene (pdf format)

Tidligere faktahefter