Felleskjøpet Agri SA

Vi viser til klage datert 9. juli 2013, som er oversendt fra Foretaksregisteret til Nærings- og fiskeridepartementet i brev den 25. september 2013. Vi beklager at behandlingen av klagen har tatt lang tid.

Klagen gjelder vedtak fattet av Foretaksregisteret 21. juni 2013 om å nekte registrering av styret i Felleskjøpet Agri SA.

Nærings- og fiskeridepartementet er kommet til at klagen ikke kan tas til følge. Den nærmere begrunnelsen og vedtaket følger nedenfor.

1.             Om saken

Foretaksregisterets vedtak
Foretaksregisteret mottok 3. mai 2013 melding om endring av styresammensetningen i Felleskjøpet Agri SA. Styret som ble meldt hadde følgende sammensetning.

  • Åtte ordinære styremedlemmer, hvorav fem menn og tre kvinner
  • Tre varamedlemmer, hvorav alle er kvinner
  • Fire ansattevalgte styremedlemmer, hvorav alle er menn
  • Åtte ansattevalgte varamedlemmer, hvorav syv menn og en kvinne

Foretaksregisteret nektet å registrere meldingen, fordi Foretaksregisteret fant at sammensetningen av varamedlemmer til styret og ansattevalgte styremedlemmer ikke oppfylte kravene til kjønnsrepresentasjon i styret i lov 29. juni 2007 nr. 81 om samvirkeforetak (samvirkelova) § 69.

Grunnlaget for klagen
Felleskjøpet Agri SA påklaget vedtaket. Klager skriver at de i ettertid ser at valg av kvinner som alle tre varamedlemmer blant de medlemsvalgte i styret ikke er i henhold til regelverket. Klager gjør gjeldende at det ikke er realistisk å få avholdt nytt årsmøte for å foreta nytt valg av varamedlemmer, men uttaler at valgkomitéen og årsmøtet for kommende valg vil bli gjort oppmerksom på at varamedlemmer må bestå av begge kjønn. Når det gjelder de ansattes representanter i styret, uttaler klager at foretaket inntil nylig har hatt under 20 pst. kvinner blant de ansatte, og at valgstyret la dette til grunn. Videre uttaler klager at ”[p]å tidspunktet for årets valg hadde andel kvinner imidlertid passert 20 %, og vi ser da at vi ikke faller innenfor unntaket i Samvirkeloven.” Klager fremholder at det ved fremtidige valg av ansattes representanter til styret vil bli lagt til grunn at det skal velges representanter av begge kjønn. Felleskjøpet Agri SA søker på dette grunnlaget om registrering av styret i henhold til innsendte melding.  

2.             Rettslig grunnlag

Foretaksregisteret skal prøve om det som kommer inn til registrering, og grunnlaget for det er i samsvar med lov og er blitt til i samsvar med lov, jf. foretaksregisterloven § 5-1. Grunnlaget for kontrollen er de innsendte dokumenter og andre opplysninger som finnes hos registerføreren. Er meldingen kontrollert og funnet i orden, skal meldingen registreres, jf. foretaksregisterloven § 6-1. Dersom vilkårene ikke er oppfylt, skal registrering nektes, jf. foretaksregisterloven §§ 6-1 og 5-2.

Spørsmålet i saken er om styret i Felleskjøpet Agri SA som ble meldt til Foretaksregisteret 3. mai 2013 oppfyller kravene til representasjon av begge kjønn i styret i samvirkelova § 69. Bestemmelsen lyder:

”§ 69. Krav om representasjon av begge kjønn i styret

(1) I styret i samvirkeforetak med meir enn 1 000 medlemmar på det tidspunktet valet av styremedlemmar skjer skal begge kjønn vere representert på følgjande måte:

1.

har styret to eller tre medlemmar, skal begge kjønn vere representert,

2.

har styret fire eller fem medlemmar, skal kvart kjønn vere representert med minst to,

3.

har styret seks til åtte medlemmar, skal kvart kjønn vere representert med minst tre,

4.

har styret ni medlemmar, skal kvart kjønn vere representert med minst fire, og har styret fleire medlemmar, skal kvart kjønn vere representert med minst 40 prosent.

5.

Reglane i nr. 1 til 4 gjeld tilsvarande ved val av varamedlemmar.

Reglane i første punktum nr. 1 til 5 gjeld ikkje dersom eit av kjønna utgjer mindre enn fem prosent av det samla talet på fysiske personar som er medlemmar i foretaket på det tidspunktet valet skjer.

(2) Første ledd nr. 1 til 5 omfattar ikkje styremedlemmar som skal veljast mellom dei tilsette etter § 67. Når det skal veljast to eller fleire styremedlemmar som nemnt i første punktum, skal begge kjønn vere representert. Det same gjeld for varamedlemmar. Andre og tredje punktum gjeld ikkje dersom eit av kjønna utgjer mindre enn 20 prosent av det samla talet på tilsette i foretaket på det tidspunktet valet skjer.”

Det er ikke adgang til å gjøre unntak fra bestemmelsene.

3.             Vurdering

Klager har opplyst Felleskjøpet Agri SA hadde mer enn 1000 medlemmer på tidspunktet for valget av de ordinære styremedlemmene og varamedlemmene, og at foretaket hadde mer enn 20 pst. kvinner ansatt på tidspunktet for valget av ansatterepresentanter i styret. Det betyr at kravene til kjønnsrepresentasjon i styret i samvirkelova § 69 første og andre ledd kommer til anvendelse for Felleskjøpet Agri SA.

Årsmøtet i Felleskjøpet Agri SA har valgt åtte styremedlemmer og tre varamedlemmer. Blant styremedlemmene er fem menn og tre kvinner. Dette oppfyller kravet til kjønnsrepresentasjon i samvirkelova § 69 første ledd nr. 3, som fastsetter at hvert kjønn skal være representert med minst tre når styret har seks til åtte medlemmer.

Alle varamedlemmene som ble valgt er kvinner. Etter samvirkelova § 69 første ledd nr.1 skal begge kjønn være representert når styret har to eller tre medlemmer. Regelen i § 69 nr. 1 gjelder tilsvarende ved valg av varamedlemmer, jf. § 69 første ledd nr. 5. Siden alle varamedlemmene er samme kjønn er ikke samvirkelovas krav til kjønnsrepresentasjon oppfylt.

Etter samvirkelova § 69 andre ledd skal begge kjønn være representert blant ansattevalgte styremedlemmer. Tilsvarende gjelder ved valg av varamedlemmer. De fire ansattevalgte styremedlemmene er kun menn, mens de ansattevalgte varamedlemmene består av syv menn og en kvinne. Kravene til kjønnsrepresentasjon er dermed oppfylt for de ansattevalgte varamedlemmene, men ikke for de ansattevalgte styremedlemmene.

Kravene til kjønnsrepresentasjon i styret i samvirkelova § 69 er dermed ikke oppfylt for varamedlemmene til styret i Felleskjøpet Agri SA, og heller ikke for de ansattevalgte styremedlemmene i foretaket. Det er ikke adgang til å gjøre unntak fra lovens krav, og det er heller ingen unntaksbestemmelse fra § 69 i samvirkelova.

4.             Vedtak

I medhold av lov 21. juni 1985 nr. 78 om registrering av foretak § 9-1, jf. lov av 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker § 34, fatter departementet følgende vedtak:

Klagen tas ikke til følge. Foretaksregisterets nektingsvedtak av 21. juni 2013 opprettholdes. Vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jf. forvaltningsloven § 28 tredje ledd.

Vi publiserer rutinemessig alle vedtak på www.nfd.dep.no. Vi ber om at eventuelle synspunkter på dette sendes oss innen 14 dager.