Flere med jobb og alderspensjon

Statistisk Sentralbyrå har på oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet utarbeidet en artikkel med oppdaterte tall for inntektsforholdene blant eldre.

SSB har utarbeidet en artikkel som ser nærmere på inntektsforholdene blant eldre.

Artikkelen viser at det er mange som kombinerer tidliguttak av alderspensjon fra folketrygden med arbeid og at dette fører til at mange i alderen 62–66 år har høy samlet inntekt.

Veksten i medianinntekten blant alle aldersklasser mellom 62–85 år har vært på over 50 prosent i perioden 2000–2012 målt i faste priser. I samme periode økte gjennomsnittlig årslønn for alle arbeidstakere med 36 prosent.  

Lenke til artikkelen på SSBs nettsider:


Tallgrunnlaget i artikkelen er oppdatert på oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet.