Foreslåtte direktiver fra Kommisjonen til behandling i EU

Foreslåtte direktiver fra Kommisjonen til behandling i EU

Forslag til direktiver (KOM(02) 488) av 11.9.2002 om forsyningssikkerhet for olje og gass
Kommisjonen la frem forslag til direktiver om forsyningssikkerhet for henholdsvis olje og gass 11. september 2002. Generelt er formålet med forslagene fra Kommisjonen å sikre en fullføring av det indre markedet gjennom tiltak innen koordinering av forsyningssikkerheten for olje og gass.

I forslaget til gassforsyningssikkerhetsdirektiv legger Kommisjonen opp til at en med ulike tiltak avhengig hensiktsmessighet i det enkelte medlemsland, skal kunne sikre minst 60 dagers forbruk ved gjennomsnittlige værforhold for kunder som ikke kan skifte energikilde. Det overlates til medlemslandene å fastsette nasjonale mål, men Kommisjonen legger videre opp til å kunne rådgi medlemslandene og i siste instans pålegge disse å foreta nødvendige tiltak for å sikre forsyning når en krisesituasjon oppstår. Videre legges det vekt på bruk av langsiktige gassimportkontrakter for å sikre intensjonen bak direktivet, samtidig som medlemslandene skal medvirke til større likviditet i markedet.

På Rådsmøtet i desember 2003 kom man frem til politisk enighet ("general orientation") om et forslag som er sterkt utvannet i forhold til Kommisjonens forslag. Rådet var òg enig om å endre hjemmelsgrunnlaget fra artikkel 95 (indre marked) som foreslått av Kommisjonen, til artikkel 100 (forsyningssikkerhet). Det ser ut til at gassforsyningssikkerhetsdirektivet vil vedtas under det inneværende irske formannskapet, trolig i løpet av april, med artikkel 100 som hjemmelsgrunnlag. Endringen til artikkel 100 gjør at direktivet ikke er EØS‑relevant.

Når det gjelder direktivforslaget for olje, ble dette forkastet av Europaparlamentet i plenum 23. september 2003. Det er uavklart om Kommisjonen vil fremme et nytt forslag vedrørende dette.

På bakgrunn at av gassforsyningssikkerhetsdirektivet ikke er EØS-relevant og at direktivforslaget for olje er forkastet, publiseres ikke rammenotatene til disse direktivene.