Forskrift om endring av akvakulturdriftsforskriften og forskrift om reaksjoner, sanksjoner med mer ved overtredelse av akvakulturloven

Hjemmel: Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet  21. august 2014 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven) § 1, § 5, § 21, § 29a og § 30.

I

I forskrift 17. juni 2008 nr. 822 om drift av akvakulturanlegg gjøres følgende endringer:

Ny § 48b skal lyde:

§ 48 b. Særskilte tilpasninger i forbindelse med stans av import av fiskevarer til Russland

            Innehaver av tillatelse til akvakultur med matfisk av laks, ørret og regnbueørret kan til tross for forbudet i § 47 første ledd, overstige den maksimalt tillatte biomassen som følger av akvakulturtillatelsen slik:

a)      frem til og med 31. mars 2015 med 6 prosent på tillatelser benyttet til produksjon av laks.

b)      frem til og med 31. mars 2015 med 20 prosent på tillatelser benyttet til produksjon av ørret eller regnbueørret.

På tillatelser benyttet til produksjon av både laks og ørret/regnbueørret skal ny maksimal tillatt biomasse beregnes forholdsmessig etter andelen stående biomasse som er innrapportert for hver art per 31. juli 2014, jf. første ledd. Slaktes en art helt ut, vil fra tidspunktet for utslakting ny maksimalt tillatt biomasse beregnes etter første ledd.

            Ved kontroll av maksimalt tillatt biomasse hos den enkelte innehaver av tillatelse, jf. § 47 annet ledd, legges det opprinnelige biomassetaket tillagt den prosentsatsen som følger av første eller annet ledd til grunn. Tilsvarende legges til grunn ved beregning av biomassetak etter § 48, § 48a og § 49.

Endringene gjelder ikke ved beregning av biomasse etter § 47 tredje ledd (lokalitet).

Dersom beregningen etter andre ledd slår særlig urimelig ut, kan Fiskeridirektoratet etter søknad innvilge en alternativ beregning av maksimalt tillatt biomasse. Ny maksimalt tillatt biomasse må ligge innenfor rammene av det som følger av første ledd.

Denne bestemmelsen gjelder for tillatelser knyttet til lokaliteter der det ble produsert laks, ørret eller regnbueørret per 31. juli 2014.

§  67 første ledd skal lyde:

Fiskeridirektoratet fører tilsyn og fatter vedtak for å gjennomføre bestemmelsene gitt i § 5 unntatt tredje ledd, § 6 første ledd, § 7 unntatt andre ledd, § 8, § 10 første ledd, § 12 første, tredje og fjerde ledd, § 15, § 17, § 18, § 35 til og med § 39, § 40 unntatt tredje ledd, § 41 bokstav a–f, og h-j, § 42 første ledd bokstav a, b, c og g og andre ledd, § 43, § 44, § 45, § 47, § 47a, § 48, § 48a, § 48b, § 49, § 52, § 53, § 55, § 57 første ledd bokstav a t.o.m. d, § 64 unntatt bokstav e, § 65 og § 66

II

I forskrift 20. desember 2013 nr. 1675 om reaksjoner, sanksjoner med mer ved overtredelse av akvakulturloven gjøres følgende endringer:

§ 6 første ledd første setning skal lyde:

Ved inndragning av utbytte for overtredelse av forskrift om drift av akvakulturanlegg § 47, § 47a, § 48, § 48a og § 48b legges følgende til grunn for beregning av netto utbytte:

§ 7 første ledd bokstav d skal lyde:

d) Forskrift om drift av akvakulturanlegg § 5, § 7, § 8 første ledd, § 37, § 38, § 39, § 41, § 42, § 43, § 44, § 45, § 47, § 47a, § 48, § 48a og § 48b.

III

Forskriften trer i kraft straks.