Forskrift om endring av forskrift om kvotefaktorer i fisket etter makrell i 2014

Nærings- og fiskeridepartementet har 3. oktober 2014 med hjemmel i lov om forvaltning av viltlevande ressursar (havressurslova) § 12 fastsatt følgende forskrift:

I

I forskrift 14. april 2014 om kvotefaktorer i fisket etter makrell i 2014 gjøres følgende endringer:

§ 1 (endret) skal lyde:

§ 1 Kvotefaktor for fartøy med ringnottillatelse

Ved beregning av kvoter på makrell for fartøy med ringnottillatelse, jf forskrift 13. oktober 2001 nr 1157 om spesielle tillatelser til å drive enkelte former for fiske og fangst (konsesjonsforskriften) § 4-1, skal det benyttes faktor 4,65.

§ 2 (endret) skal lyde:

§ 2 Kvotefaktor for små ringnotfartøy mellom 21,35 og 28 meter

Ved beregning av kvoter for små ringnotfartøy med hjemmelslengde mellom 21,35 og 28 meter, jf forskrift 9. desember 2013 nr 1419 om adgang til å delta i kystfartøygruppens fiske for 2014 (deltakerforskriften) § 17, skal det benyttes faktor 4,30.

§ 3 (endret) skal lyde:
§ 3 Kvotefaktor for fartøy med makrelltråltillatelse

Ved beregning av kvoter på makrell for fartøy med makrelltråltilatelse, jf konsesjonsforskriften § 2-21, skal det benyttes faktor 0,97.

II
Forskriften trer i kraft straks

Til toppen