Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter makrell i 2014

Nærings- og fiskeridepartementet har 3. oktober 2014 med hjemmel i lov om forvaltning av viltlevande ressursar (havressurslova) §§ 11 og 12 fastsatt følgende forskrift:


I
I forskrift 18. desember 2013 om regulering av fisket etter makrell 2014 gjøres følgende endringer:


§ 3 (endret) skal lyde:

§ 3 Gruppekvoter og områdekvoter for ringnotfartøy

Fartøy med ringnottillatelse, jf forskrift 13. oktober 2006 nr. 1157 om spesielle tillatelser til å drive enkelte former for fiske og fangst (konsesjonsforskriften) § 4-1, kan fiske og lande inntil 194 935 tonn makrell.

Små ringnotfartøy med hjemmelslengde mellom 21,35 og 28 meter, jf forskrift 9. desember 2013 om adgang til å delta i kystfartøygruppens fiske for 2014 (deltakerforskriften) § 17, kan fiske og lande inntil 17 695 tonn makrell.

§ 4 første ledd (endret) skal lyde:

Fartøy med makrelltråltillatelse, jf konsesjonsforskriftens § 2-21, kan fiske og lande inntil 11 028 tonn makrell til konsum.

§ 22a annet ledd (nytt) skal lyde:

Med virkning fra 3. oktober 2014 oppheves ordningen med bonuskvoter for havfiskefartøy etter § 22b og tilleggskvoter for fartøy med lasteromsvolum mindre enn 500m³ etter § 22c. Gjenstående gruppekvoter etter § 22a overføres til gruppekvotene etter §§ 3 og 4.


II
Forskriften trer i kraft straks

Til toppen